close

Ove godine je za realizaciju projekata u Srbiji odobreno 30 000 evra. Rok za slanje predloga projekata (formular možete preuzeti ovde) je do 25. januara 2019. godine isključivo elektronskim putem na adrese: belgrad.amb.sekretariat@msz.gov.pl  i karolina.janik@msz.gov.pl

 

Za finansiranje projekata mogu konkurisati:

 

•        nevladine organizacije;

•        ustanove od javnog značaja;

•        javne ustanove na centralnom i lokalnom nivou;

•        katoličke verske misije i lokalni centri drugih veroispovesti, kao i verski motivisane organizacije

 

Projekti treba da doprinesu poboljšanju uslova za razvoj i jačanje potencijala određene zajednice. Projekat treba nedvosmisleno da pokaže kakav će uticaj imati na korisnke (beneficijente), kao i da bude kompletno realizovan (uključujući i monitoring predstavnika Ambasade RP u Beogradu) do kraja kalendarske godine. Rezultati projekta treba da budu održivi i nakon završetka projekta. Svi projekti treba da doprinose realizaciji četiri tematska prioriteta navedena u Višegodišnjem programu razvojne saradnje 2016-2020, a to su: ljudski kapital, preduzetništvo i privatni sektor, održiva poljoprivreda i razvoj ruralnih područja, zaštita životne sredine.

 

1) ljudski kapital:

-  poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite;

- inkluzivno obrazovanje i  dostupnost visokog obrazovanja;

- građansko obrazovanje;

- socijalna integracija lica koja spadaju u ugrožene grupe;

 

2) preduzetništvo i privatni sektor:

- konkurentnost i inovativnost mikro i malih preduzeća;

- socijalno preduzetništvo;

- preduzetništvo, sa fokusom na žensko preduzetništvo i preduzetništvo mladih;

- obučavanje i stručno usavršavanje;

 

3) održivi razvoj poljoprivrede i seoskih područja:

- bezbednost prehrambenih proizvoda;

- jačanje kapaciteta i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje;

- pristup tržištu;

- upotreba modernih tehnologija u poljoprivredi;

- modernizacija lokalne infrastrukture;

 

4)  zaštita životne sredine:

- obnovljivi izvori energije;

- energetska efikasnost;

- upravljanje vodnim resursima;

- upravljanje otpadom;

- sprečavanje posledica elementarnih nepogoda i katastrofa izazvanih ljudskim faktorom;

- promocija održivog razvoja;

- borba protiv klimatskih promena i njihovih posledica;

- zaštita prirodnih resursa;

 

Organizacije i institucije koje su zainteresovane da pošalju projekat ljubazno molimo da pripreme projekat na srpskom, poljskom ili engleskom jeziku na formularu koji je u prilogu i da popunjen formular proslede na adresu: belgrad.amb.sekretariat@msz.gov.pl i karolina.janik@msz.gov.pl

 

Za sva dodatna pitanja kontakt osobe su:

Karolina Janik

Savetnik

+381 11 20 65 305

ili

Wioletta Metikoš

Referent

+381 11 20 65 322

 

 

© 2012 Ministry of Foreign Affairs