close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • JAK WNOSIĆ SKARGI DO INSTYTUCJI EUROPEJSKICH

 • Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich to niezależny i bezstronny organ, rozpatrujący sprawy związane z administracją UE. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi złożone na niewłaściwe administrowanie w instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych UE.

   

  Mandatowi Rzecznika nie podlega jedynie Trybunał Sprawiedliwości UE wykonujący funkcje sądowe. Rzecznik może stwierdzić niewłaściwe administrowanie w przypadku, gdy instytucja nie przestrzega praw podstawowych, przepisów lub zasad prawa czy też zasad dobrej administracji. Dotyczy to przykładowo nieprawidłowości administracyjnych, niesprawiedliwości, dyskryminacji, nadużycia władzy, braku odpowiedzi, nieudzielenia informacji i zbędnej zwłoki. Skargę może złożyć każdy obywatel lub rezydent UE, każda osoba prawna: przedsiębiorstwo, stowarzyszenie czy inny organ, którego siedziba jest zarejestrowana w UE.

   

  Natomiast Rzecznik nie może prowadzić postępowania w sprawach:

   

  • skarg złożonych na krajowe, regionalne lub lokalne władze w państwach członkowskich UE, nawet jeżeli skargi te dotyczą spraw związanych z UE;
  • działań krajowych sądów lub krajowych rzeczników praw obywatelskich;
  • skarg wniesionych przeciwko firmom lub osobom fizycznym.

  Skargę można składać w jednym z języków urzędowych UE, w tym w języku polskim (za pomocą formularza skargi on-line dostępnego na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich lub wydrukować go i wysłać pocztą. Formularz można również otrzymać na życzenie w formie papierowej w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich), ze wskazaniem dokładnych danych skarżącego, skarżonej instytucji oraz powodów wnoszenia skargi. Złożenie skargi możliwe jest po wyczerpaniu możliwości wyegzekwowania właściwego działania od skarżonej instytucji oraz w ciągu 2 lat od powzięcia informacji o faktach, które stanowią przedmiot skargi

  (z wyłączeniem spraw będących aktualnie lub w przeszłości przedmiotami postępowań sądowych).

   

  Jeżeli w trakcie prowadzonego dochodzenia Europejski Rzecznik stwierdzi przypadek niewłaściwego administrowania, przekazuje sprawę do danej instytucji, która ma trzy miesiące, aby poinformować go o swoim stanowisku. Następnie ERPO przesyła sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i danej instytucji. Osoba, która złożyła skargę, jest informowana o wyniku dochodzenia.

   

  Dane teleadresowe:

   

  Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

  Médiateur européen
  1 avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  F-67001 Strasbourg Cedex
  Francja
  Tel.: +33 3 88 17 23 13
  Faks: +33 3 88 17 90 62
   

  http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: