close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

 •  

  Prawo Unii Europejskiej obejmuje:

   

   Prawo pierwotne

  (i) Traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej wraz z traktatami     rewizyjnymi

  (iii) Karta Praw Podstawowych

  (v) traktaty akcesyjne

  (vi) ogólne zasady prawa

  (vii) prawo zwyczajowe

   

   

   Prawo wtórne

  Akty prawne wydawane przez instytucje Unii Europejskiej

  (i) rozporządzenia - mają zasięg ogólny. Wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich

  (ii) dyrektywy - wiążą każde państwo członkowskie, do którego są kierowane, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawiają jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków

  (iii) decyzje - wiążą w całości. Decyzja, która wskazuje adresatów, wiąże tylko tych adresatów

  (iv) zalecenia i opinie – nie mają mocy wiążącej

   

   

   Orzecznictwo Trybunału    Sprawiedliwości UE

  Orzeczenia Trybunału mają doniosłe znaczenia w zakresie stosowania i interpretowania prawa Unii Europejskiej.

   

   

   Umowy międzynarodowe

  Umowy zawierane przez Unię Europejską oraz tzw. umowy mieszane zawierane wspólnie przez Unię Europejską i państwa członkowskie w sprawach wykraczających poza wyłączne kompetencje UE.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Obecnie obowiązujące traktaty:

  http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html?locale=pl

   

  Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej:

  http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl

   

  Dostęp do projektów aktów prawnych Unii Europejskiej i śledzenie procesu decyzyjnego UE:

  http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=pl

   

  Dostęp do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

  http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

   

  Dostęp do dokumentów instytucji UE

  http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=PL

  http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1279&lang=pl

  http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=search

   

  Rozwiązywanie problemów i odpowiedzi na pytania

  http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_pl.htm

  http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Instrumenty+rynku+wewnetrznego/Solvit

  http://europa.eu/youreurope/citizens/index_pl.htm

   

  Więcej informacji:

  http://europa.eu/eu-law/index_pl.htm

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: