close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWA PODSTAWOWE W UE

 •  

  Czym są prawa podstawowe w UE?  

   

  Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Unia jest jedną z trzech instytucji, obok Rady Europy i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, które tworzą europejski system ochrony praw człowieka. Wśród najważniejszych elementów systemu ochrony praw podstawowych w UE należy wymienić: gwarancje traktatowe zapewniające ochronę praw podstawowych, przyjęcie Karty Praw Podstawowych UE, utworzenie Agencji Praw Podstawowych UE w Wiedniu a także prace nad przystąpieniem UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

   

  Więcej informacji >>>

   

   

  Agencja Praw Podstawowych UE

   

  Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (The European Union Agency for Fundamental Rights - FRA) została ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiającego Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej.  Funkcjonuje od 1 marca 2007 r. Jej siedziba znajduje się w Wiedniu. Pierwszym dyrektorem Agencji był Morten Kjærum z Danii.

   

  Została ona utworzona w celu zapewniania instytucjom UE i państwom członkowskim niezależnej i opartej na dowodach pomocy i wiedzy fachowej w zakresie praw podstawowych. FRA jest niezależnym organem UE, finansowanym z budżetu Unii.

   

  Więcej informacji >>>

   

   

  Karta Praw Podstawowych UE 

   

   

  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP, Karta) jest pierwszym w historii integracji europejskiej dokumentem prawnym zawierającym obszerny katalog praw podstawowych wiążących zarówno instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej w całym ich zakresie działania, jak i państwa członkowskie, wtedy gdy stosują one prawo Unii.

   

  Źródło inspiracji dla praw i zasad określonych przez Kartę stanowią przede wszystkim Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r.; Europejska Karta Społeczna, inne instrumenty prawa międzynarodowego, a także wspólne tradycje konstytucyjne państw członkowskich UE.

   

  Więcej informacji >>>

   

   

  Akcesja UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 

   

   

  Debata na temat relacji Unii Europejskiej (wcześniej Wspólnot Europejskich) i Rady Europy w zakresie ochrony praw człowieka trwa od wielu lat. Trybunał Sprawiedliwości w opinii nr 2/94 z 28 marca 1996 r. stwierdził, że przystąpienie byłoby niemożliwe z powodu braku odpowiedniej podstawy prawnej. Jednakże wejście w życie Traktatu z Lizbony (1 grudnia 2009 r.) zmieniło tę sytuację. Wprowadził on bowiem art. 6 ust. 2 TUE zgodnie z którym, „Unia przystępuje do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”.

   

  Zagadnieniu temu poświęcono także Protokół dotyczący artykułu 6 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie przystąpienia Unii do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, dołączony do Traktatu z Lizbony. Idea przystąpienia UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka stała się więc realna.

   

  Więcej informacji >>>