close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE

 • 1 czerwca 2015

  W dniu 1 czerwca 2015 r. w stosunku do Polski wejdą w życie postanowienia Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych. Akt ten wpisuje się w globalny nurt działań państw i organizacji międzynarodowych na rzecz promocji praw dzieci oraz ich ochrony przed wszelkimi formami wykorzystywania oraz zwalczania przestępstw seksualnych popełnianych przeciwko dzieciom.

  Od wielu lat na świecie i w Polsce podejmowane są działania zmierzające do skuteczniejszego zapobiegania, ścigania i karania sprawców przestępstw popełnianych przeciwko dzieciom, w tym również przestępstw na tle seksualnym. Istotnym elementem tej aktywności jest między innymi wzmacnianie ram prawnych na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym - stanowiących podstawę współpracy międzypaństwowej w zakresie zwalczania tych przestępstw. Polska była i pozostaje aktywnym uczestnikiem tego procesu na arenie międzynarodowej, z czym związane jest podjęcie zobowiązań o charakterze prawnym i politycznym.

   

  Konwencja Rady Europy stanowi istotny krok w kierunku stworzenia efektywnego narzędzia międzynarodowej ochrony szczególnie wrażliwej grupy społecznej - dzieci i młodzieży - o zasięgu ponadregionalnym. Cześć zawartych w Konwencji rozwiązań jest już obecna w innych, wiążących Polskę instrumentach prawnych, jednakże zawiera ona również szereg zupełnie nowych regulacji w zakresie prawa karnego materialnego i procesowego, jak tez odnośnie zapobiegania przestępstwom o charakterze seksualnym oraz postępowania terapeutycznego ze sprawcami i potencjalnymi sprawcami tych przestępstw.

   

  Stronami Konwencji jest 47 państw, zaś w stosunku do 36 z nich przepisy Konwencji weszły już w życie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: