close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 •  

   

   

  POLSKA PROCEDURA TRAKTATOWA

   

  Akty prawne regulujące polską procedurę traktatową

   

  -  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.),

  - Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.
  (Dz. U. z dnia 2 listopada 1990 r., Nr 74, poz. 439 zał.),

  - Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 ze zm.),

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 79, poz. 891),

   

   

   

  Etapy polskiej procedury traktatowej

   

  1. Uzyskanie zgody Prezesa Rady Ministrów na prowadzenie negocjacji.
  2. Uzyskanie pełnomocnictwa Ministra Spraw Zagranicznych do prowadzenia negocjacji.
  3. Uzyskanie zgody Rady Ministrów na podpisanie umowy międzynarodowej. (W przypadku niektórych umów wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na podpisanie umowy jest jednocześnie zgodą na związanie nią (dot. umów z  pkt 2.b) poniżej)
  4. Uzyskanie pełnomocnictwa Prezesa Rady Ministrów do podpisania umowy międzynarodowej.
  5. Uzyskanie zgody Rady Ministrów na ratyfikację/zatwierdzenie umowy międzynarodowej.
  6. Uchwalenie przez Sejm RP ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy miedzynarodowej przez Prezydenta RP lub przeprowadzenie referendum (dot. umów z pkt 1 b) i c) poniżej)
  7. Ratyfikowanie umowy międzynarodowej  przez Prezydenta RP.
  8. Ogłoszenie umowy międzynarodowej w polskim dzienniku promulgacyjnym.

   

   

  Zasady wyrażenia zgody na związanie Polski umową międzynarodową

   

  W procedurze krajowej związanie Polski umową międzynarodową następuje poprzez ratyfikację lub zatwierdzenie.

   

  1. Ratyfikacja

   

  Ratyfikacja może nastąpić:

  1. bez uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie 

  Podlegają jej umowy międzynarodowe, które przewidują wymóg ratyfikacji albo ją dopuszczają, a szczególne okoliczności to uzasadniają,

   

  1. za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie

  Podlegają jej umowy dotyczące:

           - pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,

           - wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji,

           - członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej,

           - znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,

           - spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy.

  - umowy przekazujące organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach (Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację tego rodzaju umowy międzynarodowej wymaga dla jej uchwalenia większości kwalifikowanej 2/3 głosów w Sejmie i takiej samej większości 2/3 w Senacie przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków każdej z izb).

   

  1. za uprzednią zgodą wyrażoną w referendum ogólnokrajowym

  Podlegają jej umowy przekazujące organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach, jeśli taki tryb wyrażenia zgody na związanie umową zarządzi Sejm RP.

   

   

  1. Zatwierdzenie

   

  Umowy, które nie wymagają ratyfikacji, wymagają zatwierdzenia przez Radę Ministrów. Zatwierdzenie obejmuje wszelkie sposoby wyrażenia zgody na związanie państwa umową znane w Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów i praktyce międzynarodowej, w których nie jest wymagana zgoda głowy państwa. 

   

  Prawo krajowe przewiduje dwa rodzaje zatwierdzenia:

   

  1. zatwierdzenie dokonywane w trybie złożonym.

  W tym trybie Rada Ministrów wyraża najpierw zgodę na podpisanie umowy jeśli umowa jest podpisywana lub - przypadku umowy niepodpisywanej- zgodę na zawarcie umowy w formie wymiany not lub w inny dopuszczony przez prawo międzynarodowe sposób. Następnie Rada Ministrów  przyjmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia umowy.

   

  1. Zatwierdzenie dokonywane w trybie prostym

  Jest to z założenia najszybsza ze wszystkich procedur wiązania się umowami międzynarodowymi, Dotyczy ona umów, w stosunku do których związanie państwa następuje tylko poprzez podpisanie, wymianę not i wszelkie formy uproszczone, znane w prawie międzynarodowym. W tym trybie zgoda Rady Ministrów na związanie się umową międzynarodową dawana jest już w momencie udzielenia zgody na podpisanie umowy, jeśli umowa jest podpisywana lub np. zgody na dokonanie wymiany not w przypadku umowy niepodpisywanej.

   

        Związanie umową międzynarodowa w trybie prostym może nastąpić w szczególności, gdy:

  1. ustawa upoważnia do zawarcia umowy międzynarodowej w ten sposób, a zawarta umowa międzynarodowa nie narusza przepisów ustawy upoważniającej,
  2. umowa międzynarodowa ma charakter wykonawczy w stosunku do obowiązującej umowy międzynarodowej i nie wymaga ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie lub referendum,
  3. celem umowy międzynarodowej jest zmiana obowiązującej umowy, w tym załącznika do niej, a zmiana umowy międzynarodowej lub załącznika nie wypełnia przesłanek dot. ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie lub referendum,
  4. wymagają tego inne szczególne okoliczności, a umowa międzynarodowa nie wypełnia przesłanek dot. ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie lub referendum

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: