close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • MONITORING PRZESTRZEGANIA PRAW CZŁOWIEKA

 • Powszechny Przegląd Okresowy ONZ (Universal Periodic Review, UPR) jest mechanizmem Rady Praw Człowieka, mającym na celu ocenę i kontrolę przestrzegania praw człowieka we wszystkich państwach członkowskich ONZ w czteroipółletnim cyklu. Został utworzony na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego NZ z 15 marca 2006 r.

   

  Przegląd każdego państwa opiera się na trzech dokumentach: zestawieniu informacji przygotowanym przez Biuro Wysokiej Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka na podstawie danych z raportów tzw. specjalnych procedur NZ; raporcie opracowanym przez organizacje pozarządowe oraz na raporcie krajowym przedstawianym przez państwo poddawane Przeglądowi. Raport ten obejmuje informacje nt. działań na rzecz przestrzegania, promocji i ochrony praw człowieka podjętych w okresie od ostatniego Przeglądu oraz dane nt. wykonywania zobowiązań międzynarodowych z zakresu praw człowieka. 

   

   

  Prezentacja raportów krajowych odbywa się w ramach sesji Grupy Roboczej Rady Praw Człowieka ds. Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka, w czasie których wszystkie zainteresowane państwa mogą zadawać pytania i przedstawiać rekomendacje państwom poddawanym Przeglądowi. Polska aktywnie uczestniczy w sesjach UPR, zadając pytania i przedstawiając rekomendacje państwom poddawanym Przeglądowi. Nasze pytania i rekomendacje odnoszą się do najbardziej istotnych problemów związanych z ochroną praw człowieka w poszczególnych państwach i dotyczą między innymi: wolności wyznania i sytuacji mniejszości religijnych (w tym chrześcijan), wolności słowa, wolności zgromadzeń i stowarzyszania się, praw kobiet, praw dzieci.

   

  Dotychczas Polska dwukrotnie była poddana procedurze UPR. W kwietniu 2008 r., w ramach pierwszej sesji pierwszego cyklu Przeglądu, Polska otrzymała 29 rekomendacji. Podczas sesji Rady Praw Człowieka NZ w marcu 2011 r. delegacja RP przedstawiła tzw. raport środokresowy, prezentujący stan wdrożenia rekomendacji otrzymanych w 2008 r. (tzw. UPR mid-term report).

   

  31 maja 2012 r. odbył się drugi Przegląd Polski, Delegacji RP przewodniczyła Pani Grażyna Bernatowicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, która przedstawiła raport krajowy, przygotowany w ramach międzyresortowych konsultacji. Zawiera on informacje na temat osiągnięć Polski w dziedzinie praw człowieka na przestrzeni ostatnich czterech lat oraz dane dotyczące wdrożenia rekomendacji, otrzymanych w ramach pierwszego UPR. W Przeglądzie Polski udział wzięło 45 państw z całego świata, zadając pytania i przedstawiając 124 rekomendacje. Dotyczyły one przede wszystkim zwiększenia wysiłków na rzecz zwalczania przestępstw nienawiści, w tym ze względu na rasę i narodowość, ochrony praw mniejszości, m.in. seksualnych, etnicznych i narodowych, zapewnienia możliwości pełnego realizowania prawa do legalnego przerywania ciąży, wzmocnienia systemu wymiaru sprawiedliwości, szczególnie w zakresie długości aresztu oraz przeludnienia więzień, a także ratyfikacji niektórych konwencji międzynarodowych.

   

  Raport wraz z korektą jest dostępny we wszystkich językach oficjalnych ONZ na stronie OHCHR: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/PLSession13.aspx

   

  W dniu 9 maja 2017 r. odbył się po raz trzeci Powszechny Przegląd Okresowy Polski w Genewie, w Pałacu Narodów, podczas 27. sesji Rady Praw Człowieka. W trakcie sesji (1 – 12 maja 2017 r.) obok Polski przeglądowi zostały poddane Bahrajn, Ekwador, Tunezja, Maroko, Indonezja, Finlandia, Wlk. Brytania, Brazylia, Filipiny, Algieria, Holandia i RPA. Delegacji przewodniczyła Minister Renata Szczęch, Podsekretarz Stanu w MSZ. Powszechny Przegląd Okresowy (UPR) to mechanizm Rady Praw Człowieka, kluczowego organu ONZ w zakresie praw człowieka. Mechanizm UPR został utworzony w 2006 r. na mocy postanowień rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 60/251. Jego celem jest ocena i monitoring wykonywania przez wszystkie państwa członkowskie ONZ zobowiązań międzynarodowych z zakresu ochrony praw człowieka i podstawowych wolności. Podstawą przeglądu UPR są trzy dokumenty: 1) raport krajowy przygotowywany przez rząd danego państwa;  2) raport Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, zawierający zestawienie informacji z raportów poszczególnych ciał traktatowych; 3) raport organizacji pozarządowych.  Raport rządu RP obejmował lata 2012-2016 odnosił się przede wszystkim do rekomendacji przekazanych Polsce podczas poprzedniego cyklu. Zawiera także informacje dotyczące już wprowadzonych zmian legislacyjnych czy ratyfikowanych międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka.

   

  Dokumenty z przeglądu Polski, w tym raporty rządu, organizacji pozarządowych, ciał traktatowych, a także dokument podsumowujący dyskusje z UPR Polski, dostępne są na stronie https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/PLIndex.aspx

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: