close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE TERRORYZMU

 • ONZ pełni wiodącą rolę w mobilizowaniu państw i społeczności międzynarodowej do większego zaangażowania w zapobieganie i zwalczanie terroryzmu. Kluczowe znaczenie dla zapewnienia skutecznych działań antyterrorystycznych i polepszenia współpracy międzynarodowej ma przyjęcie przez wszystkie państwa 18 konwencji i protokołów ONZ dotyczących zapobiegania i zwalczania terroryzmu międzynarodowego. Pełna implementacja uzgodnień ONZ przez poszczególne państwa członkowskie stanowi warunek powodzenia walki z terroryzmem.

   

  W dniu 8 września 2006 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Globalną Strategię Zwalczania Terroryzmu - UN Global Strategy to Combat Terrorism (GCTS), ustanawiającą konkretne środki działania dla państw członkowskich, które mają na celu likwidację przyczyn powstawania terroryzmu i ekstremizmu, zapobieganie i zwalczanie terroryzmu, wzmacnianie indywidualnej i kolektywnej zdolności państw oraz ochronę praw człowieka i zapewnienie rządów prawa podczas walki z terroryzmem.

   

  Obecnie na forum ONZ trwa dyskusja nad przyjęciem Kompleksowej Konwencji ws. Zwalczania Terroryzmu - The Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT). Przeszkodą w przyjęciu  ww. dokumentu są  kwestie sporne, dotyczące m.in. definicji terroryzmu, umieszczenia w dokumencie odniesień do terroryzmu państwowego, ocen źródeł terroryzmu oraz walki narodowowyzwoleńczej od działań terrorystycznych.

   

  Wybrane, kluczowe dla walki z terroryzmem rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ:

   

  - Rezolucja 1267 (1999 r.) – dotyczy sankcji wobec Al-Kaidy i Talibów. Państwa członkowskie zostały zobligowane do zamrożenia kont bankowych, zapobiegania przekraczania granicy oraz przekazywania wsparcia materialnego, technicznego i szkoleniowego, broni, itp. dla osób i instytucji mających związki z Al Kaidą, Osamą bin Ladenem i Talibami. Kwestie związane z wypełnianiem rezolucji 1267 podlegały powołanemu w październiku 1999 r. tzw. Komitetowi 1267 (The Al-Kaida and Taliban Sanctions Committee), którego zadaniem było bieżące opracowywanie listy osób i instytucji mającej związek z  Al Kaidą, Osamą bin Ladenem i Talibami (Consolidated List).

  W czerwcu 2011 r. dokonano zmian w reżimie sankcyjnym dotyczącym Al-Kaidy i Talibów. Na mocy rezolucji 1988 i 1989 reżimy sankcyjne wobec Al-Kaidy i Talibów zostały rozdzielone, zachowując w zmienionym kształcie Komitet ds. Sankcji wobec Al-Kaidy oraz tworząc oddzielny Komitet ds. Sankcji wobec Talibów (tzw. Komitet 1988).  

  Reżim sankcyjny wprowadzony rezolucją 1988 dotyczący Talibów ma charakter krajowy (country specific regime) i odnosi się tylko do Afganistanu. Reżim sankcyjny wprowadzony w oparciu o rezolucję 1989 (2011 r.) dotyczącą Al-Kaidy stanowi kontynuację rezolucji 1267 i nie ma ograniczeń terytorialnych.

   

  - Rezolucja 1269 (1999 r.) – RB ONZ jednoznacznie i bezwarunkowo potępiła wszelkie akty, metody i praktyki terrorystyczne jako przestępcze i nieusprawiedliwione, niezależnie od motywacji, we wszystkich formach i przejawach, gdziekolwiek i przez kogokolwiek dokonane, zwłaszcza te, które mogą zagrażać pokojowi i bezpieczeństwu. Rezolucja nie ma charakteru prawnie wiążącego. Zachęca ona państwa członkowskie ONZ do zapobiegania aktom terrorystycznym i ich zwalczania oraz do prowadzenia międzynarodowej współpracy w tym zakresie.

   

  - Rezolucja 1368 (2001 r.) – ONZ jednogłośnie potępiła akty terrorystyczne z 11 września 2001 r., uznając jednocześnie takie czyny za groźbę dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Wyraziła najgłębsze wyrazy współczucia i złożyła kondolencje ofiarom oraz ich rodzinom, a także rządowi USA. Wezwała wszystkie państwa do wspólnej pracy, by doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości winnych tej tragedii. Wezwała także do przyspieszenia wysiłków zmierzających do ratyfikacji przez poszczególne państwa odpowiednich konwencji antyterrorystycznych uchwalonych przez ONZ.

  - Rezolucja 1373 (2001 r.) – zobowiązuje państwa członkowskie do pociągania do odpowiedzialności karnej osoby i/lub organizacje finansujące terroryzm, zamrożenia rachunków bankowych osób, co do których istnieją uzasadnione podejrzenia, że są zaangażowane w działalność terrorystyczną, powstrzymania się od udzielenia pomocy podmiotom lub osobom zaangażowanym w działalność terrorystyczną, dzielenia się informacjami dotyczącymi działalności terrorystycznej z innymi państwami. Rezolucja zyskała szeroki zasięg obejmując 191 państw członkowskich.

  - Rezolucje 1540 (2004 r.) oraz 1673 (2006 r.) – dotyczą zapobiegania proliferacji broni masowego rażenia (CBRN – broń chemiczna, biologiczna, radiologiczna i nuklearna). Monitoringiem wypełniania ww. rezolucji zajmuje się tzw. Komitet 1540.

   

  - Rezolucja 1624 (2005 r.) – o zakazie podżegania do popełniania aktów terrorystycznych. Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała wszystkie państwa, aby przy realizacji zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego podjęły niezbędne i właściwe działania na rzecz ustanowienia prawnego zakazu nawoływania do popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym i przeciwdziałania takim czynom oraz do wprowadzenia zakazu udzielania schronienia osobom podejrzanym o popełnienie takich czynów. Rezolucja podkreśla znaczenie dialogu międzycywilizacyjnego i wzywa poszczególne państwa do zwalczania nawoływania do aktów terrorystycznych motywowanych radykalnym ekstremizmem i nietolerancją.

   

  - Rezolucja 1904 (2009 r.) - dot. sankcji wobec Osamy bin Ladena, Al-Kaidy i Talibów oraz ustanowienia instytucji Ombudsmana.

   

  Rozwiązania instytucjonalne w ramach ONZ:

   

  W celu zapewnienia koordynacji i spójności działań w ramach systemu ONZ dot. walki z terroryzmem w 2005 r. Sekretarz Generalny ONZ powołał Specjalny Wydział ds. Walki z Terroryzmem - The UN Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF).


  Na mocy rezolucji 1373 (2001 r.) powstał Komitet Antyterrorystyczny - The Counter Terrorism Committee (CTC), którego głównym zadaniem jest monitoring i udzielanie pomocy technicznej w zakresie implementacji rezolucji 1373, która zaleca poszczególnym państwom członkowskim wdrażanie międzynarodowych instrumentów prawnych oraz stosowanie środków służących wzmocnieniu zdolności prawnych i instytucjonalnych w zwalczaniu terroryzmu na poziomie krajowym, regionalnym i płaszczyźnie globalnej.
   

  W oparciu o rezolucję 1535 (2004 r.) Rada Bezpieczeństwa powołała Zarząd Wykonawczy Komitetu Antyterrorystycznego - The Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED), który wspiera działania CTC na poziomie technicznym w zakresie wzmocnienia i koordynacji procesu monitoringu implementacji rezolucji 1373. CTED angażuje się w prace CTITF poprzez organizację wyjazdów studyjnych do państw członkowskich w celu dokonania oceny implementacji rezolucji 1373.

   

  W 2011 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ powołało w ramach CTITF Centrum Antyterrorystyczne - The UN Counter-Terrorism Centre (UNCCT) z siedzibą w Arabii Saudyjskiej. Zadaniem CCT jest wspieranie państw w implementacji GCTS oraz pomoc przy tworzeniu i pogłębianiu ich zdolności antyterrorystycznych.

   

  W strukturze Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości - The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) działa Sekcja Przeciwdziałania Terroryzmowi - Terrorism Prevention Branch (TPB). Jednym z zadań UNODC jest udzielanie pomocy zainteresowanym państwom m.in. w zakresie legislacji prawa antyterrorystycznego oraz implementacji stosownych protokołów i konwencji ONZ dotyczących walki z terroryzmem.

   

  Na mocy rezolucji 1904 (2009) oraz 1989 (2011) zostało utworzone Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich - The Office of the Ombudsperson. Jego zadaniem jest pośredniczenie pomiędzy osobami, grupami i instytucjami podejrzewanymi o związki z terroryzmem a państwami i organizacjami międzynarodowymi w sprawie usunięcia (delisting) danych podmiotów z Consolidated List. Rzecznik przygotowuje okresowe raporty dla Komitetu 1267 zawierające opinie i rekomendacje dot. wniosków o skreślenie z ww. listy terrorystycznej.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: