close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WYMIAR LUDZKI DZIAŁALNOŚCI OBWE

 • Pojęcie wymiaru ludzkiego wprowadzono oficjalnie w 1989 r. w Dokumencie Końcowym konferencji przeglądowej KBWE w Wiedniu, gdzie zdefiniowano je jako „zobowiązania (...) dot. poszanowania wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, kontaktów międzyludzkich i innych zagadnień humanitarnych”. Wynika to z koncepcji wszechstronnego bezpieczeństwa OBWE, która wiąże utrzymanie pokoju i stabilności na kontynencie europejskim z przestrzeganiem przez wszystkie państwa praw człowieka i podstawowych wolności.

   

  Państwa uczestniczące OBWE zobowiązały się do przestrzegania wielu politycznie wiążących decyzji związanych z wymiarem ludzkim Organizacji. Od 1990 r. rozwinęły specjalne instytucje i mechanizmy promujące respektowanie zobowiązań. Główną instytucją, która zajmuje się monitorowaniem zobowiązań OBWE z zakresu wymiaru ludzkiego a także służy pomocą państwom uczestniczącym w ich realizacji jest Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka z siedzibą w Warszawie (Office for Democratic Institutions and Human Rights, ODIHR). Problematyką szeroko rozumianego wymiaru ludzkiego zajmują się również: Wysoki Komisarz do spraw Mniejszości Narodowych i Przedstawiciel OBWE do spraw Wolności Mediów.

   

  Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka zostało ustanowione na mocy postanowień Paryskiej Karty Nowej Europy w 1990 r. jako Biuro Wolnych Wyborów. Jego początkowym zadaniem było ułatwianie kontaktów i wymiany informacji dotyczącej wyborów, jakie mają miejsce na obszarze OBWE. W 1992 r. podczas Spotkania Ministerialnego w Pradze rozszerzono znacznie mandat Biura zmieniając jednocześnie jego nazwę na obecną.

   

  Aktualnie działalność ODIHR obejmuje pięć głównych tematów:

   

  1/ wybory – wspieranie organizacji i monitorowanie wyborów, pomoc techniczna i prawna, przegląd i reforma legislacji wyborczej, szkolenia członków komisji wyborczych oraz obserwatorów krajowych i międzynarodowych;


  2/ demokratyzacja – przegląd i pomoc w reformowaniu krajowych legislacji, wzmacnianie instytucji demokratycznych, programy na rzecz zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym;


  3/ prawa człowieka i podstawowe wolności – monitorowanie przestrzegania praw człowieka i faktycznej sytuacji w zakresie korzystania z wolności obywatelskich i politycznych, promowanie dobrych praktyk w zakresie zwalczania handlu ludźmi, zbieranie danych np. nt. stosowania kary śmierci, zwiększanie udziału społeczeństwa obywatelskiego w życiu publicznym;


  4/ tolerancja i niedyskryminacja – zwalczanie przestępstw z nienawiści i innych przejawów nietolerancji, prowadzenie baz danych nt. przestępstw z nienawiści, szkolenia dla policjantów i prokuratorów, podnoszenie świadomości społecznej;


  5/ Roma i Sinti – działania na rzecz integracji społeczności Romów i Sinti, szkolenia, monitorowanie sytuacji praw człowieka tych społeczności, działania na rzecz poprawy dostępu do edukacji i poprawy sytuacji kobiet.
  W związku z przypadającą w 2016 r. 25. rocznicą utworzenia ODIHR, największej instytucji międzynarodowej mającej siedzibę w Polsce, MSZ we współpracy z ODIHR przygotował publikację elektroniczną pt. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie. Prawa i wolności, praworządność i demokracja - 25 lat działalności ODIHR”.

  Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat działalności Biura OBWE w Warszawie i jej znaczenia, zamieszonymi w tej publikacji.
   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: