close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • ORGANY ONZ

 •  

  Rada Bezpieczeństwa NZ

   

  W skład Rady Bezpieczeństwa wchodzi 15 państw, z czego pięć posiada status stałych członków (ChRL, Francja, Rosja, USA i Wielka Brytania). Pozostałe 10 państw wybieranych jest przez Zgromadzenie Ogólne na kadencję dwuletnią, przy czym co roku wybieranych jest pięciu niestałych członków. Członek ustępujący nie może być wybrany na następną kadencję. W celu zachowania reprezentatywności geograficznej Zgromadzenie Ogólne podjęło w 1963 r. decyzję, że państwom Afryki i Azji przysługiwać będzie 5 miejsc, państwom Europy Wschodniej 1 miejsce, 2 miejsca państwom Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz 2 miejsca państwom reprezentującym Europę Zachodnią i pozostałe regiony.

   

  Zobacz więcej informacji o Radzie Bezpieczeństwa

   

   

  Rada Gospodarcza i Społeczna

   

  Rada Gospodarcza i Społeczna NZ (ECOSOC) to jeden z sześciu głównych organów systemu NZ. Zakres kompetencji, skład, funkcje i uprawnienia oraz zasady głosowania i procedura ujęte są w rozdziale IX i X Karty NZ.

   

  Zobacz więcej informacji o Radzie Gospodarczej i Społecznej

   

   

  Zgromadzenie Ogólne

  Zgromadzenie Ogólne składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich ONZ, z których każde ma jeden głos. Odbywa coroczne sesje zwyczajne, które rozpoczynają się każdego roku we wtorek następujący po drugim poniedziałku września. Decyzje w najważniejszych kwestiach, jak wybór niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, wybór członków Rady Gospodarczej i Społecznej, przyjmowanie nowych członków Organizacji Narodów Zjednoczonych, zawieszanie w korzystaniu z praw i przywilejów członkowskich, sprawy budżetowe oraz dotyczące pokoju i bezpieczeństwa, podejmowane są większością 2/3 głosów. W pozostałych sprawach - zwykłą większością głosów.

   

  Zobacz więcej informacji o Zgromadzeniu Ogólnym

   

   

  Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

   

  Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) jest głównym organem sądowniczym ONZ, ustanowionym w 1945 roku na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Siedzibą MTS jest Haga (Królestwo Niderlandów). Ustrój Trybunału, jego kompetencje, postępowanie oraz opinie doradcze określone zostały w Statucie MTS, który stanowi również integralną część Karty Narodów Zjednoczonych.

   

  Zobacz więcej informacji o Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości

   

   

  Sekretariat

  Kompetencje Sekretariatu, zadania, a także zasady organizacji uregulowane zostały w rozdziale XV Karty NZ. Na czele Sekretariatu stoi Sekretarz Generalny (SG). Pracownicy Sekretariatu są urzędnikami międzynarodowymi w służbie Narodów Zjednoczonych. Nie mogą otrzymywać i wykonywać jakichkolwiek instrukcji swoich rządów. Przy doborze pracowników Sekretariatu SG oprócz kryteriów merytorycznych kieruje się również kryterium zapewnienia szerokiej reprezentacji geograficznej (tzw. kwota).

   

  Zobacz więcej informacji o Sekretariacie NZ

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: