close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AGENCJE WYSPECJALIZOWANE

 • 13 stycznia 2018

  Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury, ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO

  www.unesco.org

   
  Powstała na mocy Aktu Konstytucyjnego z 1945 r. UNESCO jest organizacją wyspecjalizowaną Organizacji Narodów Zjednoczonych, której podstawowym celem jest wpieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także doprowadzenie do poszanowania praw człowieka bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię. Do Organizacji należy 195 państw oraz 10 tzw. członków stowarzyszonych. Tworząc standardy współpracy poprzez ustanawianie prawa międzynarodowego w dziedzinach oświaty, nauki i kultury oraz mobilizując społeczność międzynarodową do wspólnych działań, realizuje politykę, mającą na celu powszechny szacunek dla zasad sprawiedliwości, poszanowania prawa i praw człowieka. UNESCO koncentruje swoją działalność na pięciu obszarach: edukacji, naukach przyrodniczych, naukach społecznych, kulturze i komunikacji. Realizuje m.in. programy walki z analfabetyzmem oraz promocji wolnych mediów i wolności słowa.  Organizacja aktywnie zabiega o rozwijanie kultury pokoju. Przyjmując założenie, że utrzymanie pokoju na świecie opiera się m.in. na poszanowaniu odmienności, UNESCO stało się promotorem dialogu pomiędzy narodami i cywilizacjami. Aktywizacja rządów państw oraz społeczności lokalnych dla idei ochrony dziedzictwa kulturowego, współpracy w dziedzinie nauki i edukacji oraz tworzenia społeczeństwa informacyjnego to jedne z podstawowych zadań UNESCO. Prestiżowa Lista Światowego Dziedzictwa powstała w oparciu o „Konwencję w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego”.

   
  Głównym organem decyzyjnym UNESCO jest Konferencja Generalna. Tworzą ją przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich. Konferencja Generalna wybiera członków Rady Wykonawczej oraz co cztery lata mianuje Dyrektora Generalnego. Od listopada 2017 r. funkcję tę pełni Pani Audrey Azoulay (Francja). Sieć Komisji Narodowych reprezentuje Organizację w krajach członkowskich.
   

  Polski Komitet ds. UNESCO (http://www.unesco.pl/) powstał, jako odrębna instytucja w 1956 r. i ma status organu doradczego Rady Ministrów. W skład Polskiego Komitetu ds. UNESCO wchodzą przedstawiciele instytucji rządowych oraz osoby reprezentujące środowiska naukowe i twórcze. Na czele Komitetu stoi Przewodniczący. Funkcję tę sprawuje Prof. Jacek Purchla. Sekretarzem Generalnym Polskiego Komitetu ds. UNESCO jest Prof. Sławomir Ratajski. Przy Komitecie działają komisje problemowe, ad hoc powoływane są również zespoły eksperckie.

   
  41 Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa w Krakowie.


  41 Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO odbyła się w Krakowie w dniach od 2 do 12 lipca 2017 roku. Polska była po raz pierwszy w historii gospodarzem tego spotkania. W sesji, wzięli udział przedstawiciele 21 państw członkowskich Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, którzy podejmowali decyzje dotyczące dóbr kultury i przyrody na całym świecie oraz obserwatorzy reprezentujący pozostałe państwa-strony Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i materialnego. Ogółem w obradach sesji wzięło udział ponad 1400 osób. Sesji przewodniczył prof. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury.


  Polska zaprezentowała się, jako kraj dobrze przygotowany nie tylko organizacyjnie, ale i merytorycznie do przeprowadzenia sesji Komitetu. Szczególnie pozytywnie została przyjęta polska inicjatywa spotkania opiekunów miejsc światowego dziedzictwa z wszystkich regionów świata (Forum Zarządców). Przełom w relacjach z organizacjami pozarządowymi stanowiło Forum Społeczeństwa Obywatelskiego, które zainicjowało nowe możliwości usystematyzowania dialogu z organizacjami pozarządowymi dotyczącego wdrażania Konwencji. Przedsięwzięcia te zostały uznane za ważne elementy 41 sesji i przyczyniły się do jej sukcesu.

   

   

  Tagi: UNESCO

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: