close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • INICJATYWA ŚRODKOWOEUROPEJSKA

 •  

   

  Inicjatywa Środkowoeuropejska (skrót IŚE; nazwa ang. Central European Initiative - CEI) skupia obecnie 18 państw: Albanię, Austrię, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czarnogórę, Czechy, Macedonię, Mołdawię, Polskę (od 1991 r.), Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię, Ukrainę, Węgry i Włochy. Przewodnictwo w IŚE w 2018 r. sprawuje Chorwacja (prezydencję w 2019 r. obejmą Włochy) - http://www.cei.int/content/presidency

   

  Zadaniem tego międzyrządowego ugrupowania regionalnego, działającego – przy rosnącym od 1989 r. składzie członkowskim – jest wspieranie procesu integracji europejskiej i euroatlantyckiej.

   

  Cele ugrupowania to m.in. pogłębianie spójności regionalnej i zacieśnianie współpracy między państwami członkowskimi niezależnie od postępów w procesie integracji europejskiej; „promowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jako katalizatora procesów zmian demokratycznych”; a także dążenie do ustanowienia praktycznej i instytucjonalnej współpracy z UE/ Komisją Europejską.

   


   

  Głównymi organami IŚE są spotkania szefów rządów (raz do roku – jesienią; ostatni szczyt premierów odbył się w Mińsku 12 grudnia 2017 r. poprzedni w Sarajewie w dn. 13 grudnia 2016 r.) oraz spotkania Ministrów SZ (ostatnie odbyło się 11 czerwca 2018 r. w Splicie, Chorwacja; poprzednie miało miejsce 22 czerwca 2017 r. w Mińsku).

   

  IŚE (za pośrednictwem Sekretariatu Wykonawczego) utrzymuje robocze kontakty z innymi strukturami współpracy regionalnej przede wszystkim z Europy Pd.-wsch., m.in. Radą Współpracy Regionalnej (RCC) czy Organizacją Czarnomorskiej Współpracy Gospodarczej (BSEC). Ich celem jest bieżąca wymiana informacji i ew. koordynacja (np. terminów ważniejszych spotkań czy uruchamianych projektów). Sekretariat Wykonawczy IŚE na bieżąco poszukuje możliwości udziału IŚE w różnych projektach unijnych.

   

  Polska jest członkiem ugrupowania od 1991 r. Przewodniczyła Inicjatywie w 1995 r. oraz w 2003 r.  Polska zainicjowała w ramach IŚE współpracę młodzieży w formule „Forum Młodzieży”, a także była pierwszym organizatorem Forum Dziennikarzy IŚE (MSZ RP zorganizowało Forum Dziennikarzy IŚE w 2004, 2007, 2008 oraz 2009 r.). We współpracę w ramach IŚE ze strony Polski zaangażowane są m.in. urzędy i instytucje rządowe, parlament, a także np. uczelnie.

  W ramach IŚE oprócz wymiaru rządowego funkcjonuje „wymiar parlamentarny”. W 2013 r. wznowiono współpracę tzw. „wymiaru biznesowego” (izby gospodarcze, handlowe).

   


   

  Organami pomocniczymi IŚE są:

  - Sekretariat Wykonawczy z siedzibą w Trieście (Włochy); pracą Sekretariatu kieruje (od 2013 r.) na stanowisku Sekretarza Generalnego Sekretariatu Pan Giovanni Caracciolo di Vietri (Włochy). Pierwszym zastępcą (od 27.07.2018 r.) jest przedstawiciel Węgier Pan Antal Nikoletti (wcześniej funkcję tę - od kwietnia 2015 do lutego 2018 r. - pełniła Pani Margot Klestil-Löffler z Austrii).

  - oraz Sekretariat IŚE ds. Projektów przy Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (współpraca IŚE-EBOiR nawiązana została w 1991 r.).

   

  Od 2004 r. w ramach IŚE funkcjonują ponadto:

   

  1) Program Wymiany Doświadczeń (Know-how Exchange Programme - KEP; http://www.cei.int/KEP) jest to instrument dwustronnej pomocy technicznej. Program służy promocji i wspieraniu wymiany szeroko rozumianych doświadczeń i dobrych praktyk między państwami IŚE należącymi do UE (darczyńców know-how), a nieunijnymi krajami członkowskimi (beneficjentów pomocy). Środki na KEP pochodziły dotychczas z Włoch,  Austrii oraz Polski. Ze środków KEP korzystały polskie organizacje pozarządowe.

  2) Wydział ds. unijnych projektów w Sekretariacie IŚE – komórka Sekretariatu Wykonawczego IŚE w Trieście, której zadaniem jest poszukiwanie możliwości uczestnictwa IŚE (i podmiotów z jej państw członkowskich) w wielostronnych projektach unijnych oraz źródeł unijnego finansowania niezbędnego do ich realizacji. (http://www.cei.int/content/eu-projects)

   

  Inicjatywa Środkowoeuropejska od 2002 r. dysponuje także tzw. Funduszem Współpracy (ang. CEI Co-operation Fund). Jego roczny budżet wynosi ok. 300 tys. euro i pochodzi z obowiązkowych składek państw członkowskich IŚE. Fundusz służy  dofinansowywaniu tzw. miękkich projektów (m.in. seminaria, konferencje, specjalistyczne szkolenia, spotkania ekspertów, imprezy kulturalne itp.). Nabór projektów prowadzony jest raz do roku – informacje w tej sprawie udostępniane są na oficjalnej stronie internetowej IŚE (http://www.cei.int/content/cooperation-activities). Ocenę wniosków przeprowadza Sekretariat Wykonawczy IŚE.

   

   

  Odsyłacz do oficjalnej strony internetowej IŚE: http://www.cei.int/

   

  Dodatkowe informacje nt. Inicjatywy Środkowoeuropejskiej:

  Facebook (https://www.facebook.com/CEI.Secretariat ) 

  Twitter ( https://twitter.com/CEI_Secretariat )

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: