close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • GRUPA ROBOCZA DO MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE EDUKACJI, PAMIĘCI I BADAŃ NAD HOLOKAUSTEM

 • Międzynarodowa Grupa Robocza do Międzynarodowej Współpracy w Dziedzinie Edukacji, Pamięci i Badań nad Holokaustem (Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research) powstała w dniu 7 maja 1998 roku z inicjatywy Premiera Szwecji Gorana Perssona. W skład Grupy Roboczej wchodzą przedstawiciele delegowani bezpośrednio przez głowy i rządy państw członkowskich. Jej celem jest polityczne i społeczne wspieranie wychowania, upamiętniania i badania nad Holocaustem na poziomie krajowym i międzynarodowym.

  Delegacje krajów członkowskich (liczące zazwyczaj do 6 osób) obejmują przedstawicieli rządu oraz organizacji rządowych pozarządowych (np. Yad Vashem, Muzeum Holocaustu, Stowarzyszenie Organizacji związanych z Holokaustem, Fundacja Topografia Terroru, Instytut Goethego, Fundacja Anny Frank, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, ministerstwa edukacji, uniwersytety i pokrewne instytucje).

  Członkiem Task Force może zostać każde państwo. Warunkiem jest zobowiązanie się do realizacji Deklaracji Międzynarodowego Sztokholmskiego Forum nt. Holocaustu oraz przyjęcie zasad członkowskich określonych przez Task Force. Kraje te muszą też zobowiązać się do wdrożenia narodowych programów wpierających wychowanie, upamiętnianie i badanie nad Holocaustem. Rządy krajów wchodzących w skład Task Force zgadzają się co do ważności szerszego udostępniania archiwów z materiałami nt. Holocaustu, zarówno publicznych jak i prywatnych. Task Force popiera także należyte formy upamiętniania Holocaustu.

  Do współpracy z Task Force zaprasza się kraje chcące tworzyć programy w ramach edukacji o Holocauście lub pragnące rozwijać programy już istniejące. W tym celu może zostać nawiązana długoterminowa współpraca (Liaison Project) pomiędzy tymi krajami a Task Force. Będzie ona korzystna dla wszystkich zainteresowanych stron.

  Pierwszy przypadek takiej współpracy miał miejsce w 1999 r. i objął Czechy. W ramach projektu w Muzeum w Terezinie stworzono program szkolenia dla nauczycieli, którzy ponadto przeszli intensywne szkolenie w Muzeum Anne Frank w Amsterdamie, Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie oraz instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Całość objęła też współpracę z romskimi instytucjami kulturalnymi. Doświadczenia zdobyte w Czechach posłużyły za model do współpracy z innymi krajami. Podobną współpracę zapoczątkowano w przypadku Argentyny, Chorwacja, Łotwy, Litwy, Rumunii i Słowacji, Ukrainy i Węgier. Task Force utworzył grupy robocze w przypadku każdego z tych krajów. Obejmują one także miejsca pamięci, informacje odnośnie planów na przyszłość, badania i edukację.

  Państwa członkowskie

  Obecnie Task Force tworzy 20 państw: Argentyna, Austria, Czechy, Dania, Francja, Holandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

  Struktura

  Praca w ramach Task Force odbywa się ramach grup roboczych Najważniejszymi grupami roboczymi działającymi w ramach ITF są:

  • Akademicka Grupa Robocza – ciało doradcze ITF w zakresie badań i edukacji o Holokauście. Jej pracami kieruje obecnie dr Juliane Wetzel;
  • Edukacyjna Grupa Robocza – doradza w dziedzinie wspólnych projektów edukacyjnych; podejmuje decyzje o tłumaczeniach prac o Holokauście na inne języki a także opracowała dokumenty odnoszące do nauczania o Holokauście. Obecnie jej pracami kieruje Karen Polak;
  • Informacyjna Grupa Robocza – działania dotyczą utworzenia bazy danych: o pomnikach, instytucjach, wydarzeniach, materiałach źródłowych dotyczących Holocaustu, archiwach (taskforce.ushmm.gov). Pracami Grupy kieruje Michelle Gross;
  • Memoriałowa Grupa Robocza – pilotuje działania dotyczące utworzenia Międzynarodowego Informatora o edukacji, pamięci i badaniach nad Holokaustem. Pracami grupy kierują dr. Heidemarie Uhl oraz Dirk Mulder;


  Niezależnym doradcą ITF jest profesor Yehuda Bauer, były Dyrektor Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie.
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: