close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY DO INSTYTUCJI UE

 •  

   

  PROCEDURY NABORU DO INSTYTUCJI UE

   

  Do konkursu otwartego może przystąpić każdy obywatel państwa członkowskiego UE posiadający pełne prawa obywatelskie i uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz posiadający biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej oraz zadowalającą znajomość drugiego (angielskiego, francuskiego lub niemieckiego). W przypadku konkursów językowych kandydaci muszą znać jeden język urzędowy UE w stopniu doskonałym oraz drugi i trzeci język urzędowy w stopniu biegłym (angielski, francuski lub niemiecki). Warunkiem niezbędnym jest posiadanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego określonych w ogłoszeniu o konkursie. Minimalny wymagany poziom wykształcenia zależy od stanowiska. Brak ograniczeń wiekowych, jednak urzędnicy automatycznie przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat.

   

  Laureaci konkursów otwartych nie są zatrudniani bezpośrednio na konkretnych stanowiskach, lecz trafiają na listę rezerwową. Ofertę zatrudnienia otrzymują wybrane osoby z list rezerwowych w miarę potrzeb rekrutacyjnych instytucji UE, co oznacza, że celem konkursu nie jest obsadzenie konkretnego stanowiska, lecz stworzenie puli kandydatów, z której w miarę potrzeb rekrutuje się nowych urzędników. Za zatrudnienie kandydatów z list rezerwowych EPSO (Europejskiego Urzędu Doboru Kadr), którzy zostali wybrani w drodze konkursu, odpowiadają działy kadr instytucji europejskich, które jednak wcześniej zapraszają kandydata na rozmowę w sprawie pracy.

   

  Formy selekcji są różne w zależności od rodzaju umowy o pracę (na czas nieokreślony, określony lub umowy dla pracowników kontraktowych) oraz od profilu poszukiwanego pracownika. Organizacją konkursów i procedur doboru pracowników UE zajmuje się EPSO, który publikuje ogłoszenia o konkursach i rozpowszechnia informacje o nich, a także zarządza listami rezerwowymi. EPSO czuwa również nad przestrzeganiem procedur przez komisje selekcyjne.

   

  Kiedy aplikować?

   

  • Wiosną – na stanowiska o profilach ogólnych (np. prawo, administracja publiczna, zasoby ludzkie, ekonomia, finanse, audyt, statystyka)
  • Latem – na stanowiska tłumaczy
  • Zimą – na stanowiska asystentów (np. technologie informatyczne, komunikacja, sekretarki, finanse)
  • Cały rok - na stanowiska specjalistyczne np. inspektor nuklearny, pielęgniarka, prawnik lingwista).

   

  Informacja dot. konkursów EPSO

   

  Nabór pracowników do instytucji Unii Europejskiej prowadzony jest w drodze konkursów otwartych. Informacje o konkursach publikowane są w Dzienniku Urzędowym UE oraz na stronie Europejskiego Biura Doboru Kadr EPSO. Każde ogłoszenie zawiera szczegółowy opis danego stanowiska, profil kandydata, wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia oraz informacje o przebiegu procesu rekrutacji i ilości miejsc na liście rezerwowej.

   

  Konkurs EPSO podzielony jest na 4 etapy:

  etap I – złożenie aplikacji on-line (cv Europass + list motywacyjny),

  etap II – testy komputerowe (werbalne, numeryczne, abstrakcyjne, ocena sytuacji),

  etap III - egzamin Assessment Center, którego celem jest sprawdzenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kandydata oraz określonej liczby umiejętności podstawowych obejmuje: studium przypadku, ćwiczenie w grupie, prezentacja ustna, wywiad strukturalny,

  etap IV - kandydaci, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie Assessment Center umieszczani są na liście rezerwowej co oznacza, że mogą zostać zaproszeni na rozmowę ws. pracy przez jedną z instytucji UE.

  Z reguły cały proces rekrutacyjny trwa ok. 9 miesięcy licząc od daty publikacji ogłoszenia o konkursie. Kolejne 12 miesięcy może trwać dalsza procedura zakończona wyborem kandydata na konkretne stanowisko. Listy rezerwowe dotyczące profilu ogólnego są ważne przez 1 rok, w przypadku konkursów specjalistycznych okres ich ważności jest dłuższy.

   

  Więcej nt. konkursów EPSO>>>

   

   

   

  STAŻE

  Absolwenci uczelni wyższych mogą ubiegać się o przyjęcie na kilkumiesięczny staż. Staże oferowane są przez wszystkie instytucje, a podstawowym wymogiem, oprócz znajomości języków obcych, jest posiadanie dyplomu uczelni wyższej na poziomie minimum licencjata oraz obywatelstwa jednego z krajów UE. Szczegółowe informacje na temat oferowanych staży oraz wymagań wobec kandydatów można znaleźć na stronach:

   

   

   NEPT - staż w Komisji Europejskiej - I połowa 2020 r.

   

  National Experts on Professional Training Programme (NEPT) jest programem stażowym organizowanym dwa razy do roku i trwającym od 3 – 5 miesięcy. Program przeznaczony jest dla pracowników administracji publicznej państw członkowskich. Proces kwalifikacji kandydatów z Polski nadzoruje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

   

  Dokumenty dotyczące postępowania aplikacyjnego do pobrania przez instytucje, do których MSZ skierowało ofertę:

   

  Formularz aplikacyjny KE – wersja angielska

   

  Formularz aplikacyjny KE – wersja francuska

   

  CV w formacie Europass – wersja angielska

   

  CV w formacie Europass – wersja francuska

   

  CV w formacie Europass – wersja niemiecka

   

  Termin składania aplikacji upływa 11 września 2019 r. Ewentualne pytania proszę kierować na skrzynkę ad.sekretariat@msz.gov.pl, w tytule podając „NEPT”.

   

   

  Program stażowy JUNIOR PROFESSIONALS IN THE EU DELEGATIONS (JPD)

   

  Akademia Dyplomatyczna MSZ uprzejmie informuje, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych ogłosiła nabór kandydatów do udziału w 5. edycji programu stażowego JUNIOR PROFESSIONALS IN DELEGATION (JPD) - High Level Traineeship Programme in the Delegations of the European Union, który będzie realizowany wspólnie przez ESDZ i Komisję Europejską. Celem programu jest umożliwienie młodszym ekspertom z państw członkowskich UE zdobywanie praktycznego doświadczenia na temat pracy delegatur Unii oraz uzyskanie głębszego wglądu w ich rolę we wdrażaniu polityk UE w dziedzinie stosunków zewnętrznych, w tym Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, a także pogłębienie wiedzy na temat ram instytucjonalnych UE w tej dziedzinie. 

  ESDZ oraz Komisja Europejska sfinansują koszty udziału w programie dwóch reprezentantów każdego z państw członkowskich. Uczestnicy programu zostaną skierowani do Przedstawicielstw UE na dwanaście miesięcy (z możliwością przedłużenia na kolejne dwanaście miesięcy), by zajmować się m.in. problematyką polityczną, kontaktami z mediami – stanowiska podlegające ESDZ; polityką handlową, ekonomiczną oraz pomocą rozwojową – stanowiska podlegające Komisji Europejskiej.

  ESDZ zapewnia stypendium w wysokości 1375,00 euro miesięcznie, uzupełniane o comiesięczny dodatek (jego wysokość zależy od kategorii, do której dana delegacja UE została zakwalifikowana ze względu na warunki funkcjonowania), jednorazowy dodatek adaptacyjny oraz pokrycie kosztów zakwaterowania, ubezpieczenia oraz podróży „tam i z powrotem”.

  Kalendarz rekrutacji:

  31 stycznia 2019 – zakończenie przyjmowania kandydatur przez kraje członkowskie (etap I),

  28 kwietnia 2019 – przekazanie listy wstępnie zakwalifikowanych kandydatów do ESDZ/Komisji przez kraje członkowskie (etap II),

  maj 2019 – proces selekcji w ESDZ i KE

  czerwiec 2019 – publikacja listy osób zakwalifikowanych,

  czerwiec 2019 – ostateczne potwierdzenie zakwalifikowania kandydatów do konkretnych delegacji UE – podpisanie umów (etap III),

  wrzesień 2019 – obowiązkowe szkolenie wstępne w Brukseli,

  wrzesień/październik 2019 – wyjazd uczestników JPD do delegatur UE.

   

  Osoby zainteresowane udziałem w JPD prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej ESDZ: https://eeas.europa.eu, a następnie o przesłanie na adres jpd@msz.gov.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 stycznia br.

  Informacji na temat naboru udziela pani Anna Atłas, tel. (22) 523 7260.

   

  Staże krótkoterminowe w instytucjach europejskich dla nowo zatrudnionych pracowników administracji publicznej

   

  ERASMUS dla administracji publicznej jest 8-dniowym stażem, organizowanym 3 razy w roku, przeznaczonym dla nowo zatrudnionych pracowników administracji publicznej państw członkowskich.

  Podczas stażu uczestnicy mają możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu procesu decyzyjnego UE oraz zasad funkcjonowania unijnych instytucji. Jest on także okazją do nawiązania cennych kontaktów zawodowych. Trwający 1,5 tygodnia program uwzględnia udział w konferencjach i szkoleniach, wizyty w siedzibach unijnych instytucji w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu, a także 2,5 dnia job shadowing w instytucji wskazanej na liście preferencji uczestnika.

   

  Proces kwalifikacji kandydatów z Polski nadzoruje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

   

  Dokumenty dotyczące postępowania aplikacyjnego, do pobrania przez instytucje, do których MSZ skierował ofertę:

   

  Termin przesłania aplikacji na II sesję 2019 r. upływa w dniu 4 lutego 2019 r.

  Ewentualne pytania proszę kierować na skrzynkę ad.sekretariat@msz.gov.pl, podając w tytule „ERASMUS”.

   

  AGENCJE UE

  Agencje Unii Europejskiej organizują nabory we własnym zakresie, a aktualne ogłoszenia są publikowane na ich stronach internetowych. Główną formą zatrudnienia stosowaną przez agencje jest zatrudnienie na czas określony lub w charakterze pracownika kontraktowego.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: