close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WYBRANE ORZECZENIA TRYBUNAŁU

 • 28 lipca 2015

  W dniu 7 lipca 2015 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka notyfikował Rządowi RP wyrok z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie Rutkowski i inni p. Polsce (skarga nr 72287/10, 13927/11 oraz 46187/11), która dotyczyła zarzutu naruszenia przez Polskę Artykułu 6 ust. 1 oraz Artykułu 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w związku z przewlekłością postępowań sądowych.

   

  W dniu 7 lipca 2015 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka notyfikował Rządowi RP wyrok z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie Rutkowski i inni p. Polsce (skarga nr 72287/10, 13927/11 oraz 46187/11), która dotyczyła zarzutu naruszenia przez Polskę Artykułu 6 ust. 1 oraz Artykułu 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w związku z przewlekłością postępowań sądowych  oraz nieskutecznością krajowego środka odwoławczego w postaci skargi na przewlekłość postępowania na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843).

   

  W sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce Trybunał pochylił się nad 3 skargami polskich obywateli dotyczącymi naruszenia ww. artykułów Konwencji.

   

  Przedmiotem sprawy Rutkowski przeciwko Polsce była przewlekłość postępowania sądowego w sprawie karnej. Postępowanie trwało ponad 8 lat i mimo zarówno przedmiotowej, jak i podmiotowej obszerności sprawy, zaistniałe okresy bezczynności oraz liczne uchybienia procesowe doprowadziły do znacznej przewlekłości postępowania, do czego skarżący w żaden sposób się nie przyczynił.

   

  Przedmiotem sprawy Orlikowski p. Polsce była przewlekłość postępowania cywilnego w sprawie o zapłatę należności za prace remontowe, wykonane przez najemcę lokalu. Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Łodzi i Sądem Apelacyjnym w Łodzi od marca 1999 r. do listopada 2010 r.

   

  Przedmiotem sprawy Grabowska p. Polsce była przewlekłość postępowania cywilnego w sprawie o stwierdzenie nabycia współwłasności nieruchomości przez zasiedzenie. Postępowanie trwało od grudnia 1999 r., jednakże skarżąca wystąpiła z wnioskiem o przystąpienie do przedmiotowego postępowania jako uczestnik dopiero w kwietniu 2000 r. Postępowanie prawomocnie zakończyło się postanowieniem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2013 r.

   

  W powyższych sprawach skarżący wnieśli do właściwych sądów skargi na przewlekłość postępowania  wraz z żądaniem zadośćuczynienia. W przypadku spraw Orlikowski p. Polsce i Grabowska p. Polsce skargi zostały oddalone. W przypadku sprawy Rutkowski przeciwko Polsce skarga została uznana za zasadną w części.

   

  Na podstawie  Reguły 61 Regulaminu Trybunału Europejski Trybunał Praw Człowieka podjął decyzję o zastosowaniu w niniejszej sprawie procedury wyroku pilotażowego.

   

  Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, iż w przedmiotowych stanach faktycznych doszło do naruszenia Artykułu 6 ust. 1 oraz Artykułu 13 Konwencji. Trybunał zaznaczył, że naruszenie to wywodzi się z działań, które były niezgodne z Konwencją, polegających na nieuzasadnionej przewlekłości postępowań cywilnych oraz karnych w Polsce oraz niestosowaniu przez polskie sądy orzecznictwa Trybunału dotyczącego oceny rozsądnego czasu trwania postępowania, a także "właściwego i wystarczającego zadośćuczynienia" za naruszenie prawa do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie.

   

  Mając na uwadze powyższe Trybunał podjął decyzję o zakomunikowaniu Rządowi RP 591 skarg umieszczonych w załączniku do orzeczenia. Trybunał jednocześnie odroczył postępowania w zakomunikowanych sprawach na okres 2 lat od daty uprawomocnienia się ww. wyroku.

   

      

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: