close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • 24 marca 2015

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do zapoznania się z tłumaczeniami na język polski orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych wobec innych państw-stron Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

  Tłumaczenia zostały przygotowane przez Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, Prokuratora Generalnego, Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw Zagranicznych. Zostały udostępnione w bazie wyroków i decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (HUDOC), a także na stronach internetowych Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokuratury Krajowej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.


  Tłumaczenia orzeczeń Trybunału są przygotowywane w ramach realizacji Porozumienia w sprawie tłumaczenia i udostępniania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, zawartego w dniu 24 marca 2014 r. między Ministrem Sprawiedliwości, Ministrem Spraw Zagranicznych, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.  Z dniem 31 sierpnia 2015 r. do Porozumienia przystąpił Prokurator Generalny. Dodatkowo Naczelny Sąd Administracyjny realizował tłumaczenia obszernych fragmentów  wybranych wyroków Trybunału wydanych w latach przed 2007-2012.


  Tłumaczenie na język polski orzeczeń Trybunału wydanych wobec innych państw ma na celu zapobieganie naruszeniom Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przez Polskę. Orzeczenia są wybierane do tłumaczenia w oparciu m.in. o raporty roczne Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i w drodze konsultacji prowadzonych przez instytucje uczestniczące w Porozumieniu. Selekcja jest dokonywana z uwzględnieniem w szczególności potrzeb polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz biorąc pod uwagę tematykę skarg komunikowanych dotychczas stronie polskiej przez Trybunał.


  Dodatkowo, działania w celu tłumaczenia wyroków wydanych przez Trybunał wobec Polski od wielu lat prowadzone są przez Ministerstwo Sprawiedliwości i inne właściwe merytorycznie ministerstwa. Tłumaczenia te są udostępniane zarówno w bazie HUDOC, jak też w bazie orzeczeń prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

   

  Zobacz również:

  Podsumowanie realizacji Porozumienia ws. tłumaczenia i udostępniania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

   

   

  Linki:

  Baza orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w języku polskim na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

  Baza orzeczeń HUDOC

  Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na stronie Trybunału Konstytucyjnego 

  Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na stronie Prokuratury Krajowej

   


   

  Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  wobec innych Państw–Stron

  Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

  - lista tłumaczeń
   

  Poniżej lista tłumaczeń orzeczeń Trybunału lub ich streszczeń wraz z linkami oraz hasłową informacją nt. przedmiotu sprawy i rozstrzygnięcia Trybunału, przygotowanych w ramach realizacji Porozumienia w sprawie tłumaczenia i udostępniania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

  Wskazano też instytucje, które dokonały tłumaczenia: Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), Trybunał Konstytucyjny (TK), Prokurator Generalny (PG), Minister Sprawiedliwości (MS), Minister Spraw Zagranicznych (MSZ).

  Uwaga – hasłowa informacja ma charakter jedynie sygnalizacyjny i nie ma charakteru wiążącego, należy konsultować bezpośrednio tekst orzeczenia

  Poniższe tłumaczenia są dostępne również na stronie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

   

  Abdu p. Bułgarii, skarga nr 26827/08, wyrok Izby z 11 marca 2014 r. [PG]

  • brak zbadania przez organy dochodzeniowe rasistowskich motywów przestępstwa pobicia skarżącego – naruszenie art. 3 Konwencji (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania) oraz art. 14 (zakaz dyskryminacji) w związku z art. 3 Konwencji

  Aboufadda p. Francji, skarga nr 28457/10, decyzja Izby z 4 listopada 2014 r. [MS]

  • konfiskata domu nabytego ze środków pochodzących z procederu przestępczego (handel narkotykami), w który zaangażowany był inny członek rodziny – skarga na podstawie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) oraz art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności) w sposób oczywisty nieuzasadniona i niedopuszczalna

  A.C. i Inni p. Hiszpanii, skarga nr 6528/11, wyrok Izby z 22 kwietnia 2014 r. [NSA]

  • brak zawieszającego skutku środka odwoławczego do sądu od decyzji o deportacji do kraju pochodzenia oraz przewlekłość postępowania odwoławczego w sytuacji, gdy skarżący ubiegali się o ochronę międzynarodową i podnosili możliwość narażenia ich prawa do życia oraz zakazu tortur w razie odesłania – naruszenie art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego) w zw. z art. 2 (prawo do życia) i art. 3 (zakaz tortur)

  Valentino Acatrinei p. Rumunii, skarga nr 18540/04, wyrok Izby z 25 czerwca 2013 r. [TK]

  • brak gwarancji proceduralnych w zakresie prowadzenia podsłuchów rozmów telefonicznych z powołaniem się na bezpieczeństwo państwowe i względy bezpieczeństwa – naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)
  • wykorzystanie dowodów z podsłuchów telefonicznych – brak naruszenia art. 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego procesu sądowego) oraz art. 6 ust. 3 lit. d Konwencji (prawo do obrony)

  A i B p. Norwegii, skargi nr 24130/11 i 29758/11, streszczenie wyroku Wielkiej Izby z 15 listopada  2016 r. [MSZ]

  • prowadzenie równolegle postępowania administracyjnego i karnego w odniesieniu do tego samego zachowania – brak naruszenia art. 4 Protokołu nr 7 do Konwencji (zakaz ponownego sądzenia lub karania)

  Al–Khawaja i Tahery p. Wielkiej Brytanii, skargi nr 26766/05 i 22228/06, streszczenie wyroku  Wielkiej Izby z 15 grudnia 2011 r. [MS]

  • skazanie w oparciu o zeznania nieobecnych świadków – brak naruszenia i naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego) w związku z art. 6 ust. 3 lit. d (prawo do obrony) w zależności od tego, czy istniały wystarczające czynniki równoważące

  Al–Saadoon i Mufdhi p. Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 61498/08, wyrok  Izby z 2 marca 2010 r. [NSA]*

  • przekazanie skarżących władzom irackim pomimo ryzyka wymierzenia kary śmierci – naruszenie art. 3 Konwencji (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania)
  • odwołanie do Izby Lordów stało się nieskuteczne z uwagi na wydanie skarżących władzom irackim przed rozpatrzeniem odwołania – naruszenie art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego)
  • przekazanie skarżących władzom irackim wbrew nałożonemu przez Trybunał zarządzeniu tymczasowemu z uwagi na rzekome przyczyny obiektywne – naruszenie art. 34 Konwencji (prawo do skargi indywidualnej)
  • zobowiązanie pozwanego państwa do podjęcia wszelkich działań w celu uzyskania gwarancji ze strony władz irackich, że skarżący nie zostaną poddani karze śmierci – zastosowanie art. 46 Konwencji (moc obowiązująca oraz wykonanie wyroków) 

  Amie i Inni p. Bułgarii, skarga nr 58149/08, wyrok Izby z 12 lutego 2013 r. [NSA]

  •  stosowanie pozbawienia wolności w celu wydalenia mimo braku realnych szans na dokonanie deportacji oraz długotrwałość postępowań dotyczących sądowej kontroli pozbawienia wolności – naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego) oraz art. 5 ust. 4 (prawo do odwołania do sądu w celu ustalenia legalności pozbawienia wolności)
  • brak gwarancji proceduralnych chroniących przed arbitralnością w postępowaniu o nakaz wydalenia w oparciu o względy bezpieczeństwa skarżącego, prowadzącego życie rodzinne w Bułgarii uchodźcy – objęcie klauzulą tajności całości postępowania krajowego i dowodów oraz orzeczenia sądu, brak danych świadczących o przeprowadzeniu przez sąd wnikliwego zbadania twierdzeń władz – w razie wydalenia naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

  Andonoski p. Macedonii, skarga nr 16225/08, wyrok Izby z 17 września 2015 r. [MS]

  • automatyczna konfiskata samochodu, który bez wiedzy i winy skarżącego został użyty do transportu nielegalnych imigrantów – naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności)

  Andrejeva p. Łotwie, skarga nr 55707/00, wyrok Wielkiej Izby z 18 lutego 2009 r. [NSA] *

  • odmowa uwzględnienia lat zatrudnienia skarżącej w czasach ZSRR przy obliczaniu jej prawa do emerytury z uwagi na brak obywatelstwa łotewskiego – naruszenie art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji) w zw. z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności)

  Aras p. Turcji (nr 2), skarga nr 15065/07, wyrok Izby z 18 listopada 2014 r. [PG]

  • zezwolenie na obecność obrońcy w czasie przesłuchania, ale bez możliwości udzielania aktywnej pomocy – naruszenie art. 6 ust. 3 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego, w tym aspekt prawa do obrony);
  •  skarga na podstawie art. 7 ust. 1 Konwencji (zakaz karania bez podstawy prawnej) w sposób oczywisty nieuzasadniona i niedopuszczalna

  Arlewin p. Szwecji, skarga nr 22302/10, wyrok Izby z 1 marca 2016 r.  [MS]

  • naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego – aspekt prawa dostępu do sądu) z uwagi na odmowę przez sądy krajowe sprawowania jurysdykcji i rozpoznania co do istoty sprawy dotyczącej zniesławienia dokonanego w programie telewizyjnym wyemitowanym drogą satelitarną z zagranicy;
  • jurysdykcja Szwecji w rozumieniu art. 1 Konwencji (obowiązek przestrzegania praw człowieka) w odniesieniu do postępowania o zniesławienie wytoczonego w sprawie programu telewizyjnego transmitowanego z zagranicy

  Armani da Silva p. Wielkiej Brytanii, skarga nr 5878/08, streszczenie wyroku Wielkiej Izby z 30 marca 2016 r. [MSZ]

  • zarzut braku przeprowadzenia skutecznego śledztwa w sprawie postrzelenia ze skutkiem śmiertelnym osoby omyłkowo zidentyfikowanej jako podejrzany terrorysta – brak naruszenia art. 2 Konwencji (prawo do życia – aspekt skutecznego śledztwa) 

  A.S. przeciwko Szwajcarii, skarga nr 39350/13, wyrok Izby z 30 czerwca 2015 r. [NSA]

  • odmowa przyznania skarżącemu azylu na terytorium Szwajcarii przy równoczesnym nakazie powrotu do kraju poprzedniego miejsca pobytu tj. do Włoch – brak naruszenia przez Szwajcarię art. 3 (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania) i art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

  Austin i Inni p. Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 39692/09, 40713/09 oraz 41008/09, wyrok Wielkiej Izby z 15 marca 2012 r. [NSA] *

  • powstrzymanie pokojowych demonstrantów w ramach kordonu policyjnego przez 7 godzin w sytuacji zagrożenia zamieszkami – brak naruszenia art. 5 ust. 1 Konwencji (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego)

  Avotiņš p. Łotwie, skarga nr 17502/07, streszczenie wyroku Wielkiej Izby z 23 maja 2016 r. [MSZ]

  • wykonanie na Łotwie wyroku wydanego pod nieobecność dłużnika na Cyprze – brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego)

  Bamouhammad p. Belgii, skarga nr 47687/13, wyrok Izby z 17 listopada 2015 r. [TK]

  • sposób wykonania kary pozbawienia wolności skarżącego, powodujący przekroczenie poziomu cierpienia nieuniknionego w warunkach pozbawienia wolności, w tym w szczególności z uwagi na ciągłe transfery pomiędzy jednostkami penitencjarnymi, nieustanne stosowanie nadzwyczajnych środków nadzoru, opóźnienie we wprowadzeniu terapii psychologicznej, a także odmowę rozważenia alternatywnych sposobów nadzoru, pomimo pogorszającego się stanu zdrowia skarżącego - naruszenie art. 3 Konwencji (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania)
  • z uwagi na ciągłe transfery brak skuteczności środków krajowych w odniesieniu do skarg skarżącego dotyczących polityki ciągłych transferów między jednostkami penitencjarnymi i stosowanych wobec niego środków bezpieczeństwa w zakładzie karnym – naruszenie art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego) w związku z art. 3 Konwencji  
  • nakazanie przez Trybunał na podstawie art. 46 Konwencji (moc obowiązująca oraz wykonanie wyroków) wprowadzenia przez pozwane Państwo środków odwoławczych dostosowanych do sytuacji osadzonych podlegających transferom miedzy jednostkami penitencjarnymi oraz środkom specjalnym podobnym do nałożonych na skarżącego

  Baka p. Węgrom, skarga nr 20261/12, wyrok Wielkiej Izby z 23.06.2016 r., ostateczny [NSA] *

  • zastosowalność i naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego – aspekt cywilny, dostęp do sądu) w odniesieniu do braku możliwości zaskarżenia przez skarżącego przedwczesnego zakończenia jego mandatu jako Prezesa Sądu Najwyższego
  • naruszenie art. 10 Konwencji (wolność wyrażania opinii) w odniesieniu do przedwczesnego zakończenia mandatu Prezesa Sądu Najwyższego na skutek wyrażania przez niego publicznie poglądów w ramach swoich obowiązków zawodowych

  Bărbulescu p. Rumunii, skarga nr 61496/08, streszczenie wyroku Wielkiej Izby z 5 września 2017 r. [MSZ

  • monitoring wykorzystania internetu przez pracownika w miejscu pracy (w tym treści prywatnej korespondencji) i wykorzystanie zgromadzonych danych w celu uzasadnienia jego zwolnienia przy braku zachowania odpowiednich gwarancji proceduralnych: naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego – aspekt poszanowania życia prywatnego i korespondencji)

  Battista p. Włochom, skarga nr 43978/09, wyrok Izby z 2 grudnia 2014 r. [MS]

  • automatyczny zakaz opuszczenia kraju nałożony w celu zagwarantowania opłacania alimentów na czas nieokreślony i bez zbadania indywidualnych okoliczności sprawy – naruszenie art. 2 Protokołu nr 4 do Konwencji (prawo do swobodnego poruszania się), brak potrzeby zbadania skargi na gruncie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

  Bayatyan p. Armenii, skarga nr 23459/03, wyrok  Wielkiej Izby z 7 lipca 2011 r. [NSA] *

  • skazanie za odmowę służby wojskowej z uwagi na przekonania – naruszenie art. 9 Konwencji (wolność myśli, sumienia i wyznania)

  Béláné Nagy p. Węgrom, skarga nr 53080/13, streszczenie wyroku Wielkiej Izby z 13 grudnia 2016 r. [MSZ]

  • utrata świadczeń z tytułu niepełnosprawności z uwagi na nowowprowadzone kryteria kwalifikujące – zastosowalność i naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności – aspekt poszanowania mienia)

  Biao p. Danii, skarga nr 38590/10, streszczenie wyroku Wielkiej Izby z 24 maja 2016 r. [MSZ]

  • bardziej korzystne warunki łączenia rodzin mające zastosowanie do osób, które miały obywatelstwo duńskie przez co najmniej 28 lat – naruszenie art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji) w związku z art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

  Blokhin p. Rosji, skarga nr 47152/06, streszczenie wyroku Wielkiej Izby z 23 marca 2016 r. [MSZ]

  • brak zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej dla nieletniego w czasie pozbawienia wolności mającego na celu „skorygowanie jego zachowania” – naruszenie art. 3 Konwencji (zakaz tortur – aspekt poniżającego i nieludzkiego traktowania)
  • umieszczenie nieletniego na 30 dni w ośrodku zatrzymania dla młodocianych sprawców czynów zabronionych  w celu „skorygowania jego zachowania” – naruszenie art. 5 ust. 1 lit. d Konwencji (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego – aspekt pozbawienia nieletniego wolności w celu ustanowienia nadzoru wychowawczego)
  • zarzut braku odpowiednich gwarancji proceduralnych w postępowaniu prowadzącym do umieszczenia nieletniego w ośrodku zatrzymania dla młodocianych sprawców czynów zabronionych w celu „skorygowania jego zachowania” – zastosowalność art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego – aspekt karny)
  • brak odpowiednich gwarancji proceduralnych w postępowaniu prowadzącym do umieszczenia nieletniego w ośrodku zatrzymania dla młodocianych sprawców czynów zabronionych w celu „skorygowania jego zachowania” – naruszenie art. 6 ust. 1 oraz art. 6 ust. 3 lit. c i d Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego – prawo do obrony)

  Bochan przeciwko Ukrainie (nr 2), skarga nr 22251/08, wyrok Wielkiej Izby z 5 lutego 2015 r. [NSA]

  • dokonanie przez Sąd Najwyższy rażąco arbitralnej interpretacji wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanego na korzyść skarżącej przy rozpatrywaniu i oddaleniu nadzwyczajnej apelacji skarżącej – zastosowalność i naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego)

  Emel Boyraz p. Turcji, skarga nr 61960/08, wyrok Izby z 2 grudnia 2014 r. [NSA]

  • dyskryminacja ze względu na płeć w dostępie do zatrudnienia w służbie publicznej (służbie ochrony) – naruszenie art. 14 (zakaz dyskryminacji) w związku z art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)
  • brak odpowiedniego uzasadnienia orzeczenia sądu odwoławczego – brak rozpatrzenia argumentacji skarżącej powołującej się na nową linię orzeczniczą sądu, a także przewlekłość postępowania – naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego);
  • dwa rozbieżne orzeczenia sądu w podobnych sprawach – brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego)

  Brito Ferrinho Bexiga Villa–Nova p. Portugalii, skarga nr 69436/10, wyrok Izby z 1 grudnia 2015 r. [MS]

  • wydanie zgody sądu na zbadanie wyciągów z osobistego rachunku bankowego adwokata w trakcie postępowania karnego bez zastosowania odpowiednich gwarancji proceduralnych i skutecznej kontroli sądowej – naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

  Budayeva i Inni p. Rosji, skargi nr 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 oraz 15343/02, wyrok Izby  z 20 marca 2008 r. [NSA]*

  • brak wdrożenia przez władze krajowych środków w zakresie planowania przestrzennego i reagowania kryzysowego mimo przewidywalnego zagrożenia lawiną błotną, która doprowadziła do utraty życia – naruszenie art. 2 Konwencji (prawo do życia – aspekt materialny)
  • brak adekwatnej odpowiedzi sądowej wymaganej w przypadkach zarzutu naruszenia prawa do życia – naruszenie art. 2 Konwencji (prawo do życia – aspekt proceduralny)

  • zarzut dotyczący niewystarczających środków podjętych przez władze w celu zapewnienia zakwaterowania oraz wsparcia kryzysowego dla osób, które poniosły szkodę majątkową z uwagi na lawinę błotną – brak naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności)

  Burdov p. Rosji (nr 2), skarga nr 33509/04, wyrok Izby z 15 stycznia 2009 r. [NSA]*

  • długotrwały brak egzekucji orzeczeń krajowych wydanych na korzyść skarżącego – naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego)
  • brak skutecznego krajowego środka odwoławczego, zapobiegawczego lub odszkodowawczego, który zapewniłby odpowiednie zadośćuczynienie w przypadku naruszenia Konwencji wynikającego z długotrwałego niewykonywania orzeczeń sądów krajowych wydanych przeciwko państwu lub jego organom – naruszenie art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego)
  • zobowiązanie pozwanego państwa do wdrożenia środków o charakterze generalnym w odniesieniu do braku egzekucji lub przedłużającej się egzekucji wyroków krajowych, a także do przyznania zadośćuczynienia wszystkim osobom, które złożyły już do Trybunału podobne skargi – zastosowanie art. 46 Konwencji (moc obowiązująca oraz wykonanie wyroków)
  • uporczywy brak egzekucji wyroków krajowych wydanych na rzecz skarżącego pomimo wcześniejszego stwierdzenia podobnego naruszenia Konwencji przez Trybunał – przesłanka zwiększenia wysokości zadośćuczynienia przez Trybunał – zastosowanie art. 41 Konwencji (słuszne zadośćuczynienie)

  Buzadji p. Republice Mołdawii, skarga nr 23755/07, streszczenie wyroku Wielkiej Izby z 5 lipca 2016 r. [MSZ]

  • brak właściwych i wystarczających powodów do tymczasowego aresztowania innych niż zasadne podejrzenie popełnienia przestępstwa – naruszenie art. 5 ust. 3 Konwencji (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego – tymczasowe aresztowanie)

  Çam p. Turcji, skarga nr 51500/08, streszczenie wyroku Izby z 23 lutego 2016 r. [MSZ]

  • odmowa ze strony akademii muzycznej przyjęcia osoby niewidomej pomimo zdania przez nią konkursowego egzaminu wstępnego – naruszenie art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji) w związku z art. 2 Protokołu nr 1 (prawo do nauki)

  Çengiz i inni przeciwko Turcji, skargi nr 48226/10 i 14027/11, wyrok Izby z 1 grudnia 2015 r. [NSA]

  • całkowite zablokowanie dostępu do YouTube bez podstawy prawnej – naruszenie art. 10 Konwencji (wolność wyrażania opinii – aspekt wolności otrzymywania i przekazywania informacji); uznanie statusu ofiary (art. 34 Konwencji – prawo do skargi indywidualnej) w odniesieniu do aktywnych użytkowników YouTube, do którego dostęp został całkowicie zablokowany

  Ceni p. Włochom, skarga nr 25376/06, wyrok Izby ws. przedmiotu skargi z 4 lutego 2014 r. [MS]

  • brak gwarancji chroniących skarżącą przed ryzykiem utraty mieszkania i kwot wpłaconych developerowi w celu jego zakupu w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez syndyka – naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności) oraz art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego), brak potrzeby zbadania skargi na gruncie art. 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego procesu sądowego) i art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

  Chowdury i Inni p. Grecji, skarga nr 21884/15, streszczenie wyroku Izby z 30 marca 2017 r. [MSZ]

  • niewystarczająca reakcja władz na sytuację handlu ludźmi polegającą na wykorzystywaniu sytuacji bezbronności pracowników – imigrantów nie posiadających zezwolenia: zastosowalność i naruszenie art. 4 ust. 2 Konwencji (zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej – aspekt pracy przymusowej)

  Couderc i Hachette Filipacchi Associés p. Francji, skarga nr 40454/07, wyrok Wielkiej Izby z 10 listopada 2015 r. [TK] *

  • pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej osób, które opublikowały artykuł i zdjęcia ujawniające istnienie sekretnego dziecka monarchy – naruszenie art. 10 ust. 1 Konwencji (wolność wyrażania opinii – aspekt wolności przekazywania  informacji)

  Da Conceiçao Mateus oraz Santos Januário p. Portugalii, skarga nr 62235/12 oraz 57725/12, decyzja Izby z 8 października 2013 r. [TK]

  • zmniejszenie wysokości świadczeń wypłacanych emerytom sektora publicznego w czasie kryzysu gospodarczego – skarga na podstawie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności) w sposób oczywisty nieuzasadniona i niedopuszczalna

  Delfi AS p. Estonii, skarga nr 64569/09, wyrok Wielkiej Izby z 16 czerwca 2015 r. [PG-MS]

  • zasądzenie przez sądy krajowe odszkodowania od właściciela portalu internetowego za obraźliwe komentarze anonimowych internautów publikowane na jego portalu – brak naruszenia art. 10 Konwencji (wolność wyrażania opinii – aspekt wolności rozpowszechniania informacji)

  Del Río Prada p. Hiszpanii, skarga nr 42750/09, streszczenie wyroku Wielkiej Izby z 21 października 2013 r. [MS]

  • przesunięcie daty zwolnienia skarżącej z więzienia z uwagi na późniejszą zmianę linii orzecznictwa, do której doszło po wydaniu wyroku – naruszenia art. 5 ust. 1 (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego) oraz art. 7 Konwencji (zakaz karania bez podstawy prawnej)
  • zobowiązanie pozwanego państwa do pilnego zwolnienia skarżącej z więzienia – zastosowanie art. 46 Konwencji (moc obowiązująca oraz wykonanie wyroków)

  Demir i Baykara przeciwko Turcji, skarga nr 34503/97, wyrok Wielkiej Izby z 12 listopada 2008 r. [NSA] *

  • zakaz tworzenia związków zawodowych przez urzędników samorządowych oraz retroaktywne uchylenie porozumienia zbiorowego zawartego przez taki związek – naruszenia art. 11 Konwencji (wolność zgromadzeń oraz stowarzyszania się)

  De Souza Ribeiro p. Francji, skarga nr 22689/07, wyrok Wielkiej Izby z 13 grudnia 2012 r. [NSA] *

  • wykonanie nakazu deportacji wkrótce po złożeniu przez skarżącego wniosku do sądu o wstrzymanie wykonania nakazu deportacji – naruszenie art. 13 (prawo do skutecznego środka odwoławczego) w zw. z art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

  De Tommaso p. Włochom, skarga nr 43395/09, streszczenie wyroku Wielkiej Izby z 23.02.2017 r., ostateczny [MSZ]

  • brak jasności ustawodawstwa włoskiego dotyczącego stosowania zarządzeń ws. „szczególnego dozoru policyjnego” wobec osób uznawanych za zagrożenie dla społeczeństwa – naruszenie art. 2 ust. 1 Protokołu nr 4 do Konwencji (prawo do swobodnego poruszania się)
  • nałożenie na osobę uznaną za zagrożenie dla społeczeństwa środków zabezpieczających pociągających za sobą ograniczenie prawa do swobodnego poruszania się – brak zastosowalności art. 5 Konwencji (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego)
  • nałożenie środków zabezpieczających bez publicznego rozpatrzenia sprawy: zastosowalność i naruszenie art. 6 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego, aspekty dotyczące publicznego rozpatrzenia sprawy i rozstrzygania o prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym)

  Lucky Dev p. Szwecji, skarga nr 7356/10, wyrok Izby z 27 listopada 2014 r. [TK]

  • prowadzenie postępowania podatkowego ws. środka o charakterze represyjnym (dodatkowego podatku) po uniewinnieniu w postępowaniu karnym za przestępstwo skarbowe wynikające z tych samych faktów – naruszenie art. 4 Protokołu nr 7 do Konwencji (zakaz ponownego sądzenia lub karania)

  D.F. p. Łotwie, skarga nr 11160/07, wyrok Izby z 29 października 2013 r. [MS]

  • brak zapewnienia przez władze bezpieczeństwa więźniowi zagrożonemu przemocą ze strony współosadzonych i brak skutecznego środka w tej sytuacji – naruszenie art. 3 Konwencji (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania – aspekt obowiązków pozytywnych)

  D.H. i Inni przeciwko Republice Czeskiej, skarga nr 57325/00, wyrok Wielkiej Izby z 13 listopada 2007 r. [NSA] *

  • umieszczenie dzieci romskich w szkołach specjalnych za zgodą rodziców – naruszenie art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji) w związku z art. 2 Protokołu nr 1 do Konwencji (prawo do nauki)

  Dhahbi p. Włochom, skarga nr 17120/09, wyrok Izby z 8 kwietnia 2014 r. [NSA]

  • brak uprawnienia obywatela Tunezji, posiadającego prawo pobytu i pracy we Włoszech, do świadczenia rodzinnego przysługującego obywatelom UE – naruszenie art. 14 (zakaz dyskryminacji) w zw. z art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)
  • niewłaściwy sposób rozpatrzenia przez sąd krajowy wniosku skarżącego o skierowanie pytania prejudycjalnego do TSUE – naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego)

  Di Trizio p. Szwajcarii, skarga nr 7186/09, streszczenie wyroku Izby z 2 lutego 2016 r. [MSZ]

  • zastosowalność art. 8 Konwencji w odniesieniu do de facto dyskryminacji kobiet wynikającej z metody wyliczania świadczeń z tytułu niepełnosprawności

  • metoda wyliczania świadczeń z tytułu niepełnosprawności mająca w praktyce charakter dyskryminujący wobec kobiet – naruszenie art. 14 (zakaz dyskryminacji) w związku z art. 8 Konwencji (prawo do poszanowani życia prywatnego i rodzinnego)

  D.L. p. Bułgarii, skarga nr 7472/14, streszczenie wyroku Izby z 19 maja 2016 r. [MSZ]

  • umieszczenie nieletniej w zamkniętej szkole z internatem z uwagi na zachowanie antyspołeczne i ryzyko zaangażowania się przez nią w prostytucję – brak naruszenia art. 5 ust. 1 lit. d Konwencji (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego – aspekt nadzoru wychowawczego wobec nieletniego) 
  • brak bezpośredniego dostępu do okresowej kontroli sądowej umieszczenia zagrożonego nieletniego w zamkniętej szkole z internatem – naruszenie art. 5 ust. 4 Konwencji (prawo do odwołania się do sądu w celu ustalenia legalności pozbawienia wolności)
  • blankietowe i masowe nadzorowanie korespondencji i rozmów telefonicznych nieletnich umieszczonych w zamkniętej szkole z internatem – naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego – aspekt poszanowania prawa do korespondencji)

  Đorđević przeciwko Chorwacji, skarga nr 41526/10, wyrok Izby z 24 lipca 2012 r. [NSA] *

  • brak zapewnienia przez państwo ochrony przed aktami przemocy i trwającym nękaniem osoby z niepełnosprawnością przez dzieci z sąsiedztwa – naruszenie art. 3 (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania), art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) oraz art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego)

  Dvorski p. Chorwacji, skarga nr 25703/11, wyrok Wielkiej Izby z 20 października 2015 r. [PG-MS]

  • odmówienie, bez odpowiedniego i wystarczającego uzasadnienia, dostępu do adwokata, wybranego samodzielnie przez podejrzanego, w czasie przesłuchania przez policję – naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego)
  • brak powiadomienia podejrzanego o fakcie wyznaczenia przez jego rodzinę adwokata w celu reprezentowania go podczas przesłuchania przez policję – naruszenie art. 6 ust. 3 lit. c Konwencji (prawo do obrony – aspekt bronienia się przez ustanowionego przez siebie obrońcę)

  Džinić p. Chorwacji, skarga nr 38359/13, wyrok Izby z 17.05.2016 r., ostateczny [PG-MS]

  • zabezpieczenie majątkowe zastosowane przez sądy w odniesieniu do mienia oskarżonego w toku postępowania karnego w celu zabezpieczenia wykonywania ewentualnej konfiskaty bez przeprowadzenia należytej oceny proporcjonalności zakresu zastosowania tego środka – naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności)

  Efe p. Austrii, skarga nr 9134/06, wyrok Izby z 8 stycznia 2013 r. [NSA]

  • odmowa przyznania praw do świadczeń rodzinnych w sytuacji zamieszkania dziecka za granicą – brak naruszenia art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji) w związku z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności)

  Eremia p. Mołdawii, skarga nr 3564/11, wyrok Izby z 28 maja 2013 r. [MS]

  • brak podjęcia przez władze właściwych środków w celu ochrony skarżącej i jej dzieci przed przemocą domową – naruszenia art. 3 (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania), art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) oraz art. 14 (zakaz dyskryminacji) w zw. z art. 3 Konwencji 

  Ferreira Santos Pardal przeciwko Portugalii, skarga nr 30123/10, wyrok Izby z 30 lipca 2015 r. [NSA]

  • rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego i brak skutecznego mechanizmu zapewnienia spójności jego orzecznictwa w sprawie dotyczącej oddalenia powództwa skarżącego przeciwko państwu – naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego)

  Gallardo Sanchez p. Włochom, skarga nr 11620/07, wyrok Izby z 24 marca 2015 r. [MS]

  • nieuzasadnione opóźnienia w postępowaniu o ekstradycję skarżącego w celu postawienia go przed sądem w państwie wnioskującym – naruszenie art. 5 ust. 1 lit. f Konwencji (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego – aspekt ekstradycji)

  García Mateos p. Hiszpanii, skarga nr 38285/09, wyrok Izby z 12 grudnia 2013 r. [TK]

  • brak realizacji wyroku krajowego stwierdzającego dyskryminację z uwagi na płeć – naruszenie art. 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego procesu sądowego) w zw. z art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji) 

  Genner p. Austrii, skarga nr 55495/08, wyrok Izby z 12.01.2016 r., ostateczny  [PG-MS]

  • wymierzenie przez sądy krajowe grzywny za przekraczającą granicę dopuszczalnej krytyki wypowiedź dotyczącą kwestii interesu publicznego na temat zmarłego polityka wygłoszoną dzień po jego śmierci – brak naruszenia art. 10 Konwencji (wolność wyrażania opinii)

  Gogitidze i Inni przeciwko Gruzji, skarga nr 36862/05, wyrok Izby z 12 maja 2015 r. [MS]

  • przepadek mienia (w ramach walki z korupcją) – brak naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności)

  Grande Stevens i Inni p. Włochom, skarga nr 18640/10, wyrok Izby z 4 marca 2014 r. [PG] *

  • zbieg postępowania karnego i prowadzonego przez organ nadzoru finansowego – naruszenie art. 4 Protokołu nr 7 do Konwencji (zakaz ponownego sądzenia lub karania)
  • brak jawnej rozprawy przed sądem rozpatrującym odwołanie od decyzji organu administracyjnego (nadzoru finansowego) wymierzającego sankcję – naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego) (zbadanie przez Trybunał również m.in. aspektów dotyczących dostępu do bezstronnego i niezawisłego sądu w odniesieniu do postępowań prowadzonych przed organem nadzoru finansowego)

  Guberina p. Chorwacji, skarga nr 23682/13, streszczenie wyroku Izby z 22 marca 2016 r. [MSZ]

  • brak uwzględnienia przez władze szczególnych potrzeb dziecka niepełnosprawnego przy rozstrzyganiu, czy ojciec dziecka kwalifikuje się do ulgi podatkowej na zakup odpowiednio przystosowanej nieruchomości – naruszenie art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji) w związku z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności)

  Hämäläinen p. Finlandii, skarga nr 37359/09, wyrok Wielkiej Izby z 16 lipca 2014 r. [TK]

  • brak prawnego uznania zmiany płci w sytuacji, gdy skutkowałoby to powstaniem małżeństwa osób tej samej płci, brak prawa do małżeństwa osób tej samej płci – brak naruszenia art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) i art. 14 (zakaz dyskryminacji) Konwencji, brak potrzeby zbadania skargi na gruncie art. 12 Konwencji (prawo do zawarcia małżeństwa)

  Hietsch p. Rumunii, skarga nr 32015/07, wyrok Izby z 23 września 2014 r. [NSA]

  • odrzucenie odwołania skarżącej w sytuacji niedołączenia przez kancelarię sądu lub pocztę do akt sprawy w terminie dowodu wniesienia opłaty sądowej przesłanej przez skarżącą listem poleconym z uwagi na brak upewnienia się skarżącej, czy wysłany przez nią dowód opłaty dotarł do sądu – naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego)

  Howald Moor i Inni p. Szwajcarii, skargi nr 52067/10 i 41072/11, wyrok Izby z 11 marca 2014 r. [TK]

  • sposób liczenia terminu przedawnienia wykluczający w praktyce jakąkolwiek możliwość dochodzenia roszczeń – upływ terminu przedawnienia przed wyjściem na jaw okoliczności będących podstawą roszczenia – naruszenie art. 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego procesu sądowego), brak potrzeby zbadania skargi na gruncie art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji)

  I.B. p. Grecji, skarga nr 552/10, wyrok Izby z 3 października 2013 r. [NSA]

  •  zwolnienie z pracy nosiciela wirusa HIV z uwagi na presję na pracodawcę ze strony kolegów i brak przyznania mu ochrony przez sądy krajowe – naruszenie art. 14 (zakaz dyskryminacji) w związku z art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

  İzzettin Doğan i Inni p. Turcji, skarga nr 62649/10, streszczenie wyroku Izby z 26 kwietnia  2016 r. [MSZ]

  • odmowa zapewnienia publicznej posługi religijnej dla członków wyznania alawickiego – naruszenie art. 9 Konwencji (wolność myśli, sumienia i wyznania – aspekt wolności uzewnętrzniania wyznania)
  • różne traktowanie członków wyznania alawickiego i obywateli należących do większościowego odłamu Islamu – naruszenie art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji) w związku z art. 9 (wolność myśli, sumienia i wyznania)

  Janowiec i Inni p. Rosji, skarga nr 55508/07 oraz 29520/09, wyrok Wielkiej Izby z 21 października 2013 r. [MSZ]

  • brak skutecznego śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej – brak jurysdykcji temporalnej Trybunału w odniesieniu do skargi na podstawie art. 2 Konwencji (prawo do życia)
  • cierpienie rodzin ofiar zbrodni katyńskiej – brak naruszenia art. 3 Konwencji (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania)
  • obowiązek współpracy państwa z Trybunałem przy rozpatrywaniu skargi – brak wypełnienia obowiązków przez pozwane państwo – naruszenie art. 38 Konwencji (rozpatrywanie sprawy)

  Jeunesse p. Holandii, skarga nr 12738/10, wyrok Wielkiej Izby z 3 października 2014 r. [NSA]

  • odmowa przyznania zezwolenia na pobyt skarżącej od wielu lat nielegalnie przebywającej w Holandii i prowadzącej tam życie rodzinne, skutkująca koniecznością powrotu do Surinamu – naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) z uwagi na brak uwzględnienia wyjątkowych okoliczności sprawy skarżącej związanych z dobrem dzieci i rodziny

  Jeronovičs p. Łotwie, skarga nr 44898/10, streszczenie wyroku Wielkiej Izby z 5 lipca 2016 r. [MSZ]

  • odmowa wznowienia postępowania karnego, w stosunku do którego rząd przedłożył deklarację jednostronną w postępowaniu przed Trybunałem – naruszenie art. 3 Konwencji (zakaz tortur – aspekt skutecznego śledztwa)
  • stwierdzenie na podstawie art. 37 Konwencji (skreślenie skargi z listy) istnienia trwającego obowiązku po stronie pozwanego państwa przeprowadzenia śledztwa w odniesieniu do skarg na podstawie art. 3 Konwencji nawet po decyzji Trybunału o skreśleniu skargi z listy po przedłożeniu przez rząd deklaracji jednostronnej

  J.K. i Inni p. Szwecji, skarga nr 59166/12, streszczenie wyroku Wielkiej Izby z 23 sierpnia 2016 r. [MSZ]

  • w razie wydalenia do Iraku rodziny zagrożonej ze strony Al–Kaidy – naruszenie art. 3 Konwencji (zakaz tortur)

  Juričić p. Chorwacji, skarga nr 58222/09, wyrok Izby z 26 lipca 2011 r. [TK]

  • brak kontradyktoryjnego rozpatrzenia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny – naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego)
  • brak jawnej rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym – brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego)

  Kalda p. Estonii, skarga nr 17429/10, wyrok Izby z 19.01.2016 r., ostateczny [MS]

  • naruszenie art. 10 ust. 1 Konwencji (wolność wyrażania opinii – aspekt prawa do otrzymywania informacji bez ingerencji władz publicznych) w odniesieniu do sytuacji, w której więźniowi ogranicza się dostęp do niektórych urzędowych stron internetowych zawierających informację prawną, w tym tłumaczenia orzeczeń ETPCz

  Kapetanios i inni przeciwko Grecji, skargi nr 3453/12, 42941/12, 9028/13, wyrok Izby z 30 kwietnia 2015 r.  [PG-MS]

  • nałożenie grzywny za przemyt w postępowaniu administracyjnym mimo uniewinnienia w postępowaniu karnym – naruszenie art. 6 ust. 2 Konwencji (zasada domniemania niewinności) oraz art. 4 Protokołu nr 7 do Konwencji (zakaz ponownego sądzenia lub karania – ne bis in idem)

  Karaman p. Niemcom, skarga nr 17103/10, wyrok Izby z 27 lutego 2014 r. [PG]

  • sposób odnoszenia się przez sąd w uzasadnieniu wyroku skazującego współoskarżonych do roli skarżącego, który nie został jeszcze skazany – zastosowalność i brak naruszenia art. 6 ust. 2 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego – aspekt domniemania niewinności)

  Khlaifia i Inni p. Włochom, skarga nr 16483/12, streszczenie wyroku Wielkiej Izby z 15 grudnia 2016 r. [MSZ]

  • brak skutku zawieszającego środka odwoławczego przeciwko zarzucanemu zbiorowemu wydaleniu – brak naruszenia art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego) w związku z art. 4 Protokołu nr 4 do Konwencji (zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców)
  • odesłanie do Tunezji tunezyjskich migrantów przybyłych w dużej liczbie drogą morską, po indywidualnym zidentyfikowaniu każdego z nich i umożliwieniu zgłoszenia wszelkich zastrzeżeń dotyczących ich osobiście – brak naruszenia art. 4 Protokołu nr 4 do Konwencji (zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców)
  • zatrzymanie skarżących de facto, bez formalnej decyzji i jasnej podstawy prawnej oraz kontroli sądowej – naruszenia art. 5 ust. 1 (oraz w rezultacie też art. 5 ust. 2 i art. 5 ust. 4) mimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z masowym napływem nielegalnych migrantów
  • warunki pozbawienia wolności panujące w ośrodku recepcyjnym i na statku – brak naruszenia art. 3 Konwencji (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania), naruszenie art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego) w związku z art. 3 Konwencji

  Kinský p. Czechom, skarga nr 42856/06, wyrok Izby z 9 lutego 2012 r. [TK]

  • wypowiedzi polityków, działania Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prowadzenie śledztwa karnego przeciwko skarżącemu w związku z wszczęciem przez niego postępowania o restytucję mienia – naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego); niedopuszczalność skargi na podstawie art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji) i art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności)

  Kocherov i Sergeyeva p. Rosji, skarga nr 16899/13, wyrok Izby z 29.03.2016 r. [MS]

  • naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego – aspekt dotyczący prawa do poszanowania życia rodzinnego) w odniesieniu do ograniczenia władzy rodzicielskiej i odmowy sądów krajowych przyznania pierwszemu skarżącemu (osobie z lekką niepełnosprawnością intelektualną, która wcześniej długo przebywała w domu pomocy społecznej) pieczy nad jego córką, drugą skarżącą – brak wskazania przez sądy właściwego i wystarczającego uzasadnienia tej decyzji i nieproporcjonalna ingerencja w prawo do poszanowania życia rodzinnego obojga skarżących
  • brak potrzeby zbadania przez Trybunał skargi w odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji) w związku z art. 8)

  Koufaki i Adedy p. Grecji, skarga nr 57665/12 oraz 57657/12, decyzja Izby z 7 maja 2013 r. [NSA]

  • obniżenie wynagrodzeń, świadczeń i emerytur urzędników służby publicznej w obliczu kryzysu finansowego – skarga na podstawie art. 1 Protokołu nr 1 (ochrona własności) w sposób oczywisty nieuzasadniona i niedopuszczalna

  Korneykova i Korneykov p. Ukrainie, skarga nr 56660/12, streszczenie wyroku Izby z 24 marca 2016 r. [MSZ]

  • stosowanie kajdan wobec kobiety w ciąży przed i po porodzie, złe warunki pozbawienia wolności matki i noworodka, niewystarczająca opieka medyczna dla noworodka w jednostce penitencjarnej oraz umieszczanie kobiety w ciąży i karmiącej w metalowej klatce w czasie rozpraw sądowych – naruszenia art. 3 Konwencji (zakaz tortur – aspekt nieludzkiego lub poniżającego traktowania)

  Laurus Invest Hungary KFT i Continental Holding Corporation przeciwko Węgrom, skargi nr 23265/13 i inne, decyzja Izby o niedopuszczalności z 8 września 2015 r. [NSA]

  • uznanie przez Trybunał, że krajowe postępowania o odszkodowanie za naruszenie przez ustawodawcę unijnej swobody przepływu usług, prowadzone przed sądem cywilnym w oparciu o wiążące wskazówki zawarte w orzeczeniu prejudycjalnym TSUE, stanowi skuteczny środek krajowy, który skarżący powinni byli wyczerpać przed skierowaniem skargi do ETPCz – niedopuszczalność skargi dotyczącej zarzutu naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności), również w związku z art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji), z uwagi na brak wyczerpania krajowych środków odwoławczych dostępnych na podstawie prawa UE
  • z tych samych względów skargi na podstawie art. 6 (prawo do rzetelnego procesu sądowego – aspekt dostępu do sądu) oraz art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego) w sposób oczywisty nieuzasadnione i niedopuszczalne

  L.E. p. Grecji, skarga nr 71545/12, wyrok Izby z 21 stycznia2016 r. [PG-MS]

  L.E. p. Grecji, skarga nr 71545/12, streszczenie wyroku Izby z 21 stycznia2016 r. [MSZ]

  • niedociągnięcia władz w odpowiedzi na zawiadomienie o przestępstwie handlu ludźmi – naruszenie art. 4 Konwencji (zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej)

  Lhermitte p. Belgii, skarga nr 34238/09, streszczenie wyroku Wielkiej Izby z 29 listopada  2016 r. [MSZ]

  • werdykt o winie wydany przez sąd przysięgłych – brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego – aspekt prawnokarny) z uwagi na zapewnienie odpowiednich gwarancji proceduralnych umożliwiających oskarżonej zrozumienie powodów rozstrzygnięcia

  Lupeni Greek Catholic Church i Inni p. Rumunii, skarga nr 76943/11, streszczenie wyroku Wielkiej Izby z 29 listopada  2016 r. [MSZ]

  • decyzja dotycząca restytucji miejsc kultu wydana w oparciu o „życzenia członków wspólnot, które były właścicielami mienia” – brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego – aspekt cywilnoprawny – dostęp do sądu)
  • głębokie i utrzymujące się rozbieżności w orzecznictwie najwyższych sądów i brak wykorzystania mechanizmu mającego na celu zapobieganie sprzeczności w orzecznictwie – naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego – aspekt cywilnoprawny – sprawiedliwe rozpatrzenie sprawy)

  Magyar Helsinki Bizottság p. Węgrom, skarga nr 18030/11, streszczenie wyroku Wielkiej Izby z 8 listopada  2016 r. [MSZ]

  • odmowa władz udzielenia organizacji pozarządowej, prowadzącej badanie, informacji nt. nazwisk obrońców z urzędu i liczby spraw, w których zostali wyznaczeni – naruszenie art. 10 Konwencji (wolność wyrażania opinii – aspekt wolności otrzymywania informacji)

  Matelly p. Francji, skarga nr 10609/10, wyrok Izby z 2 października 2014 r. [TK]

  • bezwzględny zakaz przynależności do stowarzyszenia zawodowego utworzonego w celu obrony interesów zawodowych nałożony na żandarma – naruszenie art. 11 Konwencji (wolność zgromadzeń i stowarzyszania się)

  McCann przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 19009/04, wyrok Izby z 13 maja 2008 r. [NSA] *

  • niezapewnienie odpowiednich gwarancji proceduralnych w odniesieniu do przyspieszonej eksmisji najemcy z lokalu należącego do państwa, brak zbadania przez organy proporcjonalności tego środka w świetle standardów Konwencji – naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

  Mehmet Şentürk i Bekіrş Şentürk p. Turcji, skarga nr 13423/09, wyrok Izby z 9 kwietnia 2013 r. [MS]

  • nieudzielenie pomocy w sytuacji zagrożenia życia pacjenta z uwagi na brak wniesienia opłaty i odesłanie do innej placówki medycznej – śmierć pacjentki na skutek zaniedbania lekarskiego i brak skutecznego śledztwa – naruszenia art. 2 Konwencji (prawo do życia – aspekt materialny i proceduralny)

  M. i M. p. Chorwacji, skarga nr 10161/13, wyrok Izby z 3 września 2015 r. [PG-MS]

  • brak niezwłocznego skutecznego śledztwa w odniesieniu do zarzutów przemocy domowej wobec małoletniej – naruszenie art. 3 Konwencji (zakaz tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania – aspekt proceduralny) wobec pierwszej skarżącej
  • zarzut naruszenia przez państwo obowiązków pozytywnych w zakresie ochrony małoletniej przed przemocą domową – brak naruszenia art. 3 Konwencji wobec pierwszej skarżącej
  • zarzut naruszenia przez państwo obowiązków pozytywnych zapewnienia ochrony córki (pierwszej skarżącej) przed przemocą domową – brak naruszenia art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) wobec drugiej skarżącej
  • brak wysłuchania opinii dziecka (pierwszej skarżącej) w czasie postępowania dotyczącego pieczy nad nią – naruszenie art. 8 ust. 1 Konwencji
  • przewlekły charakter postępowania dotyczącego pieczy nad dzieckiem – naruszenie art. 8 ust. 1 Konwencji wobec obu skarżących

  Nataliya Mikhaylenko p. Ukrainie, skarga nr 49069/11, wyrok Izby z 30 maja 2013 r. [TK]

  • brak bezpośredniego dostępu do sądu dla osoby ubiegającej się o przywrócenie zdolności do czynności prawnych – naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego), brak potrzeby zbadania sprawy na gruncie art. 14 (zakaz dyskryminacji)

  Mozer p. Republice Mołdawii i Rosji, skarga nr 11138/10, streszczenie wyroku Wielkiej Izby z 23 lutego 2016 r. [MSZ]

  • jurysdykcja rządów mołdawskiego i rosyjskiego w odniesieniu do osób zatrzymanych w regionie separatystycznym Republiki Mołdawii (art. 1 Konwencji)
  • pozbawienie wolności zarządzone przez „sądy” regionu separatystycznego Republiki Mołdawii – brak naruszenia przez Mołdawię i naruszenie przez Rosję art.  5 ust. 1 Konwencji (prawo do wolności  i bezpieczeństwa osobistego – aspekt zgodności z prawem zatrzymania lub aresztowania)
  • warunki pozbawienia wolności oraz brak opieki medycznej w separatystycznym regionie Republiki Mołdawii – brak naruszenia przez Mołdawię i naruszenie przez Rosję art. 3 Konwencji (zakaz tortur – aspekt nieludzkiego lub poniżającego traktowania)
  • ograniczenia nałożone na wizyty członków rodziny i prawo rozmawiania we własnym języku w więzieniu w separatystycznym regionie Republiki Mołdawii – brak naruszenia przez Mołdawię i naruszenie przez Rosję art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)
  • odmowa zezwolenia przez władze więzienne w separatystycznym regionie Republiki Mołdawii na widzenie więźnia z pastorem – brak naruszenia przez Mołdawię, naruszenie przez Rosję art. 9 Konwencji (wolność myśli, sumienia i wyznania)
  • brak skutecznych środków odwoławczych w celu poskarżenia się na naruszenie praw konwencyjnych dla osób pozbawionych wolności w separatystycznym regionie Republiki Mołdawii – brak naruszenia przez Mołdawię, naruszenie przez Rosję art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego)
  • oddalone zastrzeżenie wstępne Mołdawii w sprawie braku wyczerpania przez skarżącego środków odwoławczych dostępnych w Mołdawii (art. 35 ust. 1 Konwencji) – wniosek o odszkodowanie w Mołdawii nie jest skutecznym środkiem odwoławczym w odniesieniu do bezprawnego pozbawienia wolności w regionie separatystycznym

  Muñoz Díaz przeciwko Hiszpanii, skarga nr 49151/07, wyrok Izby z 8 grudnia 2009 r. [NSA] *

  • odmowa przyznania renty po zmarłym małżonku z powołaniem na fakt, że małżeństwo zawarte zgodnie z obyczajami społeczności romskiej było nieważne w świetle prawa, mimo że władze wcześniej traktowały małżonków jako de facto rodzinę – naruszenie art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji) w związku z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności)
  • odmowa uznania w prawie skutków cywilnoprawnych małżeństw zawartych zgodnie z obrzędami społeczności romskiej – brak naruszenia art. 14 (zakaz dyskryminacji) w związku z art. 12 Konwencji (prawo do zawarcia małżeństwa)

  Muršić p. Chorwacji, skarga nr 7334/13, streszczenie wyroku Wielkiej Izby z 20 października 2016 r. [MSZ]

  • ograniczona przestrzeń przypadająca na więźnia w placówkach więziennych z wieloosobowym zakwaterowaniem – naruszenie i brak naruszeń art. 3 Konwencji (zakaz tortur – aspekt nieludzkiego lub poniżającego traktowania):

  –  naruszenie w odniesieniu do okresu 27 dni, w czasie którego do dyspozycji skarżącego było mniej niż 3 m2 przestrzeni osobistej; 

  –  brak naruszenia w odniesieniu do pozostałych, nie następujących po sobie okresów, w których do dyspozycji skarżącego było mniej niż 3 m2 przestrzeni osobistej;

  –  brak naruszenia w odniesieniu do okresów, w których do dyspozycji skarżącego było od 3 do 4 m2 przestrzeni osobistej

  Nabil i inni przeciwko Węgrom, skarga nr 62116/12, wyrok Izby z 22 września 2015 r. [NSA]

  • przedłużanie przez sądy pozbawienia wolności cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku w celu wydalenia w oparciu o wciąż te same ogólne podstawy zatrzymania i bez odpowiedniego uzasadnienia powołującego się na konkretne okoliczności sprawy i sytuacji skarżących – naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego)

  Nagla p. Łotwie, skarga nr 73469/10, wyrok Izby z 16 lipca 2013 r. [MS]

  • pilne przeszukanie w domu dziennikarza powiązane z zajęciem urządzeń zawierających dane grożące ujawnieniem źródeł informacji dziennikarskiej – naruszenie art. 10 Konwencji (wolność wyrażania opinii - aspekt wolności otrzymywania i przekazywania informacji), brak potrzeby zbadania sprawy na gruncie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

  Natsvlishvili i Togonidze p. Gruzji, skarga nr 9043/05, wyrok Izby z 29 kwietnia 2014 r. [MS]

  • skazanie bez zbadania przez sąd meritum sprawy i ograniczenie możliwości apelacji w sytuacji uzgodnienia kary między prokuraturą a skarżącym, konfiskata mienia pochodzącego z przestępstwa w rezultacie takiego postępowania – brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego), art. 2 Protokołu nr 7 do Konwencji (prawo do odwołania w sprawach karnych) oraz art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności)
  • ogólna wypowiedź gubernatora nt. walki z korupcją – brak naruszenia art. 6 ust. 2 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego – aspekt domniemania niewinności)

  Navalny i Yashin p. Rosji, skarga nr 76204/11, wyrok Izby z 4 grudnia 2014 r. [NSA]

  • zatrzymanie, pozbawienie wolności i skazanie skarżących na kary administracyjne z uwagi na nieprzestrzeganie polecenia policji ws. zaprzestania spontanicznego marszu prowadzonego po rozwiązaniu zgromadzenia publicznego – naruszenie art. 3 (zakaz tortur  – aspekt nieludzkiego lub poniżającego traktowania w odniesieniu do warunków na komisariacie i w czasie transferów), art. 5 ust. 1 (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego), art. 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego procesu sądowego), art. 11 (wolność zgromadzeń i stowarzyszania się) i art. 13 (prawo do skutecznego środka odwoławczego) w związku z art. 3, brak potrzeby zbadania skargi na gruncie art. 18 Konwencji (granice stosowania ograniczeń praw)

  Nazarenko p. Rosji, skarga nr 39438/13, wyrok Izby z 16 lipca 2015 r. [PG-MS]

  • całkowite i automatyczne wykluczenie skarżącego z życia dziecka po ustaleniu, że nie jest jego ojcem biologicznym – naruszenie art. 8 ust. 1 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

  Fredrik Neij i Peter Sunde Kolmisoppi p. Szwecji, skarga nr 40397/12, decyzja Izby z 19 lutego 2013 r. [MS]

  • skazanie i zobowiązanie skarżących do zapłaty odszkodowania za prowadzenie strony internetowej umożliwiającej osobom trzecim pobieranie plików z naruszeniem praw autorskich – skarga na podstawie art. 10 Konwencji (wolność wyrażania opinii – aspekt wolności otrzymywania i przekazywania informacji) w sposób oczywisty nieuzasadniona i niedopuszczalna

  Nicklinson p. Zjednoczonemu Królestwu oraz Lamb p. Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 2478/15 i 1787/15, decyzja Izby o niedopuszczalności z 23 czerwca 2015 r. [MS]

  • zakaz udzielania pomocy w popełnieniu samobójstwa i dobrowolnej eutanazji oraz odmowa zbadania przez sąd krajowy zgodności z art. 8 Konwencji przepisu kryminalizującego udzielanie pomocy w popełnieniu samobójstwa przez osobę ciężko chorą –  skarga pierwszego skarżącego na gruncie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego – aspekt proceduralny) w sposób oczywisty nieuzasadniona i niedopuszczalna
  • niedopuszczalność skargi drugiego skarżącego na gruncie art. 8 Konwencji z uwagi na niewykorzystanie środków krajowych

  N.K.M. p. Węgrom, skarga nr 66529/11, wyrok Izby z 14 maja 2013 r. [NSA]

  • nieproporcjonalnie wysokie opodatkowanie odprawy w sektorze publicznym – naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności), brak potrzeby zbadania skargi na gruncie art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji)

  O’Keeffe p. Irlandii, skarga nr 35810/09, wyrok Wielkiej Izby z 28 stycznia 2014 r. [MS]

  • obowiązki pozytywne państwa w zakresie zapewniania skutecznej ochrony przed złym traktowaniem osób w placówkach (edukacyjnych) – naruszenie art. 3 Konwencji w aspekcie materialnym (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania), naruszenie art. 13 (prawo do skutecznego środka odwoławczego) w związku z art. 3, brak naruszenia art. 3 w aspekcie proceduralnym

  Okitaloshima Okonda Osungu i Selpa Lokongo p. Francji, skargi nr 76860/11 i 51354/13, decyzja Izby z 8 września 2015 r. [TK]

  • odmowa przyznania przez władze francuskie świadczeń rodzinnych skarżącym, których dzieci przybyły do Francji bez przeprowadzenia wymaganej procedury łączenia rodzin –  skargi na podstawie art. 14 (zakaz dyskryminacji) w związku z art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) oraz na podstawie art. 14 Konwencji w związku z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności) w sposób oczywisty nieuzasadnione i niedopuszczalne

  Ostendorf p. Niemcom, skarga nr 15598/08, wyrok Izby z 7 marca 2013 r. [MS]

  • czterogodzinne zapobiegawcze zatrzymanie kibica piłkarskiego przez policję w celu zapobieżenia udziałowi w burdzie – brak naruszenia art. 5 ust.1 Konwencji (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego – aspekt zapewnienia wykonania określonego w ustawie obowiązku – art. 5 ust. 1 lit. b) 

  Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land– und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes p. Austrii, skarga nr 39534/07, wyrok Izby z 28 listopada 2013 r. [NSA]

  • odmowa władz regionalnych przekazania kopii decyzji administracyjnych stowarzyszeniu, które chciało przeanalizować skutki przeniesień własności – naruszenie art. 10 Konwencji (wolność wyrażania opinii – aspekt wolności otrzymywania i przekazywania informacji), brak naruszenia art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego)

  Paposhvili p. Belgii, skarga nr 41738/10, streszczenie wyroku Wielkiej Izby z 13 grudnia 2016 r. [MSZ]

  • w razie, gdyby skarżący, cierpiący na poważną chorobę, został deportowany do kraju pochodzenia w sytuacji, gdy istnieją wątpliwości co do dostępności odpowiedniego leczenia w tym kraju, bez zbadania przez władze ryzyka, na które byłby narażony – naruszenie art. 3 Konwencji (zakaz tortur – aspekt wydalenia) i art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego – aspekt wydalenia)

  Peltereau–Villeneuve p. Szwajcarii, skarga nr 60101/09, wyrok Izby z 28 października 2014 r. [PG]

  • sformułowania zawarte w uzasadnieniu postanowienia prokuratora przesądzające bez wyroku sądu o winie – naruszenie art. 6 ust. 2 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego – aspekt domniemania niewinności)

  Pentikäinen p. Finlandii, skarga nr 11882/10, wyrok Wielkiej Izby z 20 października 2015 r. [TK] *

  • zatrzymanie i skazanie dziennikarza za brak przestrzegania nakazów policji podczas demonstracji – brak naruszenia art. 10 Konwencji (wolność wyrażania opinii)

  Petropavlovskis przeciwko Łotwie, skarga nr 44230/06, wyrok Izby z 13 stycznia 2015 r. [NSA]

  • odmowa przyznania obywatelstwa łotewskiego przywódcy ruchu protestacyjnego przeciwko polityce językowej Rządu – brak zastosowalności art. 10 (wolność wyrażania opinii), art. 11 (wolność zgromadzeń i stowarzyszania się) oraz art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego)

  Petrova p. Łotwie, skarga nr 4605/05, wyrok Izby z 24 czerwca 2014 r. [TK]

  • pobranie organów od zmarłego w celu transplantacji bez wiedzy i zgody najbliższej rodziny - brak poszanowania praw rodziny z uwagi na niejasne przepisy i brak odpowiednich gwarancji proceduralnych w odniesieniu do pobrania organów od osoby zmarłej – naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego), brak potrzeby zbadania skargi na gruncie art. 3 Konwencji (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania)

  Ramanauskas p. Litwie, skarga nr 74420/01, wyrok Wielkiej Izby z dnia 5 lutego 2008 r. [MS]

  • skazanie za korupcję sprowokowaną przez policję – naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego), brak potrzeby zbadania sprawy na gruncie art. 6 ust. 3 lit. d Konwencji

  Raw i Inni p. Francji, skarga nr 10131/11, wyrok Izby z 7 marca 2013 r. [MS]

  • brak wykonania orzeczenia nakazującego wydanie małoletnich dzieci do jednego z rodziców za granicą, od którego zostały uprowadzone – naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

  R.H. przeciwko Szwecji, skarga nr 4601/14, wyrok Izby z 10 września 2015 r. [NSA]

  • odmowa przyznania skarżącej azylu na terytorium Szwecji przy równoczesnym nakazie powrotu do kraju pochodzenia, tj. do Somalii – brak naruszenia przez Szwecję art. 3 Konwencji (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania),
  • zobowiązanie Rządu szwedzkiego na podstawie art. 39 Regulaminu Trybunału (zarządzenia tymczasowe) do wstrzymania się z deportacją skarżącej do czasu, w którym wyrok Trybunału stanie się ostateczny

  Rohlena p. Czechom, skarga nr 59552/08, wyrok Wielkiej Izby z 27 stycznia 2015 r. [TK] *

  • skazanie za przestępstwo ciągłe obejmujące również czyny popełnione przed wprowadzeniem nowego przestępstwa do Kodeksu Karnego – brak naruszenia art. 7 Konwencji (zakaz karania bez podstawy prawnej)

  Roman Zakharov p. Rosji, skarga nr 47143/06, wyrok Wielkiej Izby z 4 grudnia 2015 r. [PG-MS]

  • niewystarczające regulacje prawne i gwarancje przeciw nadużyciom systemu umożliwiającego tajną kontrolę połączeń telefonicznych – zbadanie przez Trybunał  ustawodawstwa krajowego in abstracto i stwierdzenie naruszenia art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i korespondencji)
  • z uwagi na brak wystarczających środków krajowych i ogólny zakres zastosowania ustawodawstwa dotyczącego tajnej kontroli połączeń telefonicznych – przyznanie statusu ofiary (art. 34 Konwencji) w odniesieniu do skarżącego, który skarżył się na system prawny dotyczący kontroli połączeń telefonicznych i ryzyko podlegania mu, a nie na konkretne środki kontroli zastosowane wobec niego

  Roşiianu p. Rumunii, skarga nr 27329/06, wyrok Izby z 24 czerwca 2014 r. [NSA]

  • brak udostępnienia dziennikarzowi w odpowiedniej formie szeregu informacji dotyczących różnych aspektów działania merostwa wbrew orzeczeniom sądów krajowych – naruszenie art. 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego procesu sądowego) i art. 10 Konwencji (wolność wyrażania opinii – aspekt wolności otrzymywania i przekazywania informacji)

  R.Sz. p. Węgrom, skarga nr 41838/11, wyrok Izby z 2 lipca 2013 r. [NSA]

  • nieproporcjonalnie wysokie opodatkowanie odprawy w sektorze publicznym – naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności), brak potrzeby zbadania skargi na gruncie art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji)

  Salduz p. Turcji, skarga nr 36391/02, wyrok Wielkiej Izby z dnia 27 listopada 2008 r. [MS]

  • wykorzystanie jako dowodu zeznań złożonych na policji przez nieletniego w sytuacji, w której nie korzystał z dostępu do obrońcy w czasie zatrzymania przez policję – naruszenie art. 6 ust. 3 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego, w tym aspekt prawa do obrony)
  • brak zakomunikowania skarżącemu pisemnej opinii prokuratora w czasie postępowania przed sądem kasacyjnym – naruszenie art. 6 ust. 1Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego)

  Schatschaschwili p. Niemcom, skarga nr 9154/10, wyrok Wielkiej Izby z 15 grudnia 2015 r. [PG-MS]

  • brak możliwości przesłuchania przez oskarżonego lub jego obrońcę świadków oskarżenia, których zeznania miały znaczącą wagę dla skazania skarżącego, przy jednoczesnym braku odpowiednich gwarancji równoważących ograniczenie prawa do obrony, w szczególności niepodjęciu stosownych działań chroniących prawa skarżącego na etapie postępowania przygotowawczego, kiedy przesłuchiwano świadków – naruszenie art. 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego procesu sądowego) oraz art. 6 ust. 3 lit. d Konwencji (prawo do przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia)

  Sérvulo & Associados – Sociedade De Advogados, Rl i inni p. Portugalii, skarga nr 27013/10, wyrok Izby z dnia 3 września 2015 r. [PG-MS]

  • zajęcie plików komputerowych oraz wiadomości e–mail w trakcie przeszukania biura kancelarii adwokackiej podjętego w ramach śledztwa dotyczącego podejrzenia o korupcję, uzyskanie niedozwolonych korzyści i pranie pieniędzy w sytuacji, gdy przeszukanie i zajęcie zapisów komputerowych zostało zrekompensowane odpowiednimi gwarancjami proceduralnymi zastosowanymi w celu przeciwdziałania nadużyciom i arbitralności oraz zapewnienia prawnej ochrony tajemnicy zawodowej – brak naruszenia art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)  

  Shchiborshch i Kuzmina p. Rosji, skarga nr 5269/08, wyrok Izby z 16 stycznia 2014 r. [MS]

  • brak odpowiedniego zaplanowania i kontroli w trakcie operacji zatrzymania w celu przymusowej hospitalizacji osoby z zaburzeniami psychicznymi, która skutkowała śmiercią tej osoby, brak przeprowadzenia skutecznego śledztwa – naruszenie art. 2 Konwencji (prawo do życia) w aspekcie materialnym i proceduralnym oraz art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego)

  S.J. przeciwko Belgii, skarga nr 70055/10, wyrok Wielkiej Izby z 19 marca 2015 r. [NSA]

  • skarga na podstawie art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego) dotycząca braku skutku zawieszającego wniosku o kontrolę sądową nakazu deportacji lub odmowy wydania zgody na pobyt ze względów medycznych – skreślenie skargi z listy z uwagi na ugodę między skarżącą a rządem przewidującą przyznanie jej i jej dzieciom bezwarunkowego prawa pozostania w Belgii, odszkodowanie oraz wydanie jej pozwolenia na pobyt

  Axel Springer AG p. Niemcom (nr 2), skarga nr 48311/10, wyrok Izby z 10 lipca 2014 r. [NSA]

  • nałożony na prasę zakaz publikowania wypowiedzi polityka zawierającej zarzuty dotyczące innego polityka – naruszenie art. 10 Konwencji (wolność wyrażania opinii)

  Stichting Ostade Blade p. Holandii, skarga nr 8406/06, decyzja Izby z 27 maja 2014 r. [TK]

  • przeszukanie w redakcji w celu znalezienia dowodu przestępstwa w związku z zagrożeniem o charakterze terrorystycznym – skarga na podstawie art. 10 Konwencji (wolność wyrażania opinii – aspekt wolności otrzymywania i przekazywania informacji) w sposób oczywisty nieuzasadniona i niedopuszczalna

  Suso Musa p. Malcie, skarga nr 42337/12, wyrok Izby z 23 lipca 2013 r. [NSA]

  • pozbawienie wolności osoby ubiegającej się o azyl przez nadmiernie długi czas – naruszenie art. 5 ust. 1 lit. f Konwencji (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego – aspekt zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w celu zapobieżenia nielegalnemu wkroczeniu na terytorium państwa)
  • brak skutecznego środka odwoławczego w celu zbadania zgodności z prawem pozbawienia wolności – naruszenie art. 5 ust. 4 Konwencji (prawo odwołania do sądu w celu ustalenia bezzwłocznie legalności pozbawienia wolności)
  • zarzut dotyczący braku udzielenia przy wjeździe informacji nt. szczegółowych powodów pozbawienia wolności skarżącego – skarga na podstawie art. 5 ust. 2 Konwencji w sposób oczywisty nieuzasadniona i niedopuszczalna
  • zobowiązanie pozwanego państwa do podjęcia środków generalnych w odniesieniu do krajowych środków odwoławczych – zastosowanie art. 46 Konwencji (moc obowiązująca oraz wykonanie wyroków)

  Tarakhel p. Szwajcarii, skarga nr 29217/12, wyrok Wielkiej Izby z 4 listopada 2014 r. [NSA]

  • zamiar odesłania do Włoch rodziny osób ubiegających się o azyl bez upewnienia się i otrzymania gwarancji władz włoskich, że rodzina otrzyma odpowiednie warunki pobytu zgodne z dobrem dzieci – w razie odesłania do Włoch naruszenie art. 3 Konwencji (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania – aspekt wydalenia)

  Tarantino i Inni p. Włochom, skargi nr 25851/09, 29284/09 oraz 64090/09, wyrok Izby z 2 kwietnia 2013 r. [NSA]

  • ustawodawstwo przewidujące egzaminy wstępne oraz ograniczenia dotyczące liczby przyjmowanych osób na studia na państwowych i prywatnych uczelniach medycznych – brak naruszenia art. 2 Protokołu nr 1 (prawo do nauki)

  Tešić p. Serbii, skarga nr 4678/07 i 50591/12, wyrok Izby z 11 lutego 2014 r. [MS]

  • nieproporcjonalnie wysokie zadośćuczynienie zasądzone od osoby starszej i w trudnej sytuacji finansowej oraz niewłaściwy, powodujący zagrożenie egzystencji osoby sposób jego egzekwowania – naruszenie art. 10 Konwencji (wolność wyrażania opinii)

  Teixeira De Castro p. Portugalii, skarga nr 44/1997/828/1034, wyrok Izby z dnia 9 czerwca 1998 r. [MS]

  • skazanie za przemyt narkotyków w oparciu głównie o zeznania dwóch policjantów, którzy sprowokowali popełnienie przestępstwa – naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego), brak potrzeby zbadania skargi na gruncie art. 3 i 8 Konwencji

  Trabelsi p. Belgii, skarga nr 140/10, wyrok Izby z 4 września 2014 r. [MS]

  • ekstradycja do państwa, w którym skarżący był narażony na skazanie na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez przewidywalnej możliwości zmniejszenia kary w trakcie jej odbywania – naruszenie art. 3 Konwencji (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania);
  • ekstradycja do odległego państwa skutkująca utrudnieniem dla więzi rodzinnych – zarzut naruszenia art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) w sposób oczywisty nieuzasadniony i niedopuszczalny
  • ekstradycja a zakaz ponownego sądzenia lub karania – zarzut naruszenia art. 4 Protokołu nr 7 do Konwencji (zakaz ponownego sądzenia lub karania) niezgodny ratione materiae lub w sposób oczywisty nieuzasadniony
  • ekstradycja dokonana wbrew zarządzeniu tymczasowemu Trybunału i przed zakończeniem postępowania przed Trybunałem – naruszenie art. 34 Konwencji (prawo do skargi indywidualnej)

  Uzun p. Tucji, skarga nr 10755/13, decyzja Izby z 30 kwietnia 2013 r. [TK]

  • niewykorzystanie nowego i dostępnego krajowego środka odwoławczego do Trybunału Konstytucyjnego – niedopuszczalność skargi z uwagi na brak wyczerpania środków krajowych (art. 35 ust. 1 Konwencji) 

  W.D. p. Belgii, skarga nr 73548/13, streszczenie wyroku Izby z 6 września 2016 r. [MSZ]

  • strukturalny problem skutkujący pozbawieniem wolności skarżącego przez ponad 9 lat w psychiatrycznym oddziale więzienia bez szans na zmianę lub odpowiednią pomoc medyczną – naruszenie art. 3 (zakaz tortur – aspekt poniżającego traktowania) i art. 5 ust. 1 Konwencji (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego)
  • brak dostępnych środków dla skarżącego – naruszenie art. 5 ust. 4  (prawo do odwołania się do sądu w celu ustalenia legalności pozbawienia wolności) i art. 13 (prawo do skutecznego środka odwoławczego) w związku z art. 3 Konwencji
  • wyrok pilotażowy – stwierdzenie, że powyższe naruszenia mają źródło w systemowej dysfunkcji związanej z przetrzymywaniem w środowisku więziennym bez odpowiedniej terapii sprawców cierpiących z powodu problemów psychicznych; pozwane Państwo zobowiązane do podjęcia w ciągu dwóch lat  środków generalnych w celu zapewniania zgodności sytuacji z Konwencją

  Winterstein i Inni p. Francji, skarga nr 27013/07, streszczenie wyroku Izby z 17 października 2013 r. [MS]

  • eksmisja francuskich Podróżników (Travellers) z nieruchomości, na której mieszkali od lat bezprawnie i z naruszeniem regulacji dotyczących planowania przestrzennego – naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

  Vasiliauskas p. Litwie, skarga nr 35343/05, wyrok Wielkiej Izby z 20 października 2015 r. [MS]

  • skazanie skarżącego w 2004 r. na mocy przepisu z 2003 r. za domniemane ludobójstwo litewskich partyzantów popełnione w 1953 r. – naruszenie art. 7 Konwencji (zakaz karania bez podstawy prawnej)

  Velyo Velev p. Bułgarii, skarga nr 16032/07, wyrok Izby z 27 maja 2014 r. [MS] *

  • odmowa zezwolenia na zapisanie się do szkoły działającej w więzieniu – naruszenie art. 2 Protokołu nr 1 do Konwencji (prawo do nauki), brak potrzeby zbadania skargi na gruncie art. 6 ust. 2 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego – aspekt domniemania niewinności)

  Vinter i Inni p. Wielkiej Brytanii, skargi nr 66069/09, 130/10 i 3896/10, wyrok Wielkiej Izby z 9 lipca 2013 r. [TK]

  • kara dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością przedterminowego zwolnienia jedynie z uwagi na śmiertelną chorobę lub poważną niepełnosprawność – naruszenie art. 3 Konwencji (zakaz tortur – aspekt nieludzkiego lub poniżającego karania)

  Vistiņš i Perepjolkins p. Łotwie, skarga nr 71243/01, wyrok Wielkiej Izby ws. słusznego zadośćuczynienia z 25 marca 2014 r. [NSA]

  • odszkodowanie za wywłaszczenie przyznane przez Trybunał w oparciu o względy słuszności – zastosowanie art. 41 Konwencji (słuszne zadośćuczynienie) w związku z naruszeniem art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności)

  Oleksandr Volkov p. Ukrainie, nr 21722/11, wyrok Izby z 9 stycznia 2013 r. [TK]

  • wady o charakterze strukturalnym systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, brak terminu przedawnienia nakładania kar dyscyplinarnych na sędziów oraz nadużycia dotyczące głosowania elektronicznego w parlamencie przy podejmowaniu decyzji o odwołaniu sędziego, skład izby badającej sprawę skarżącego określony przez sędziego, którego kadencja jako przewodniczącego sądu upłynęła – naruszenia art. 6 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego) w różnych aspektach
  • odwołanie sędziego za naruszenie przysięgi przy braku spójnej wykładni tego wykroczenia oraz odpowiednich gwarancji proceduralnych – naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)
  • zobowiązanie pozwanego państwa do podjęcia środków o charakterze generalnym w celu zreformowania systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów; zobowiązanie do pilnego przywrócenia skarżącego na stanowisko sędziego SN – zastosowanie art. 46 Konwencji (moc obowiązująca oraz wykonanie wyroków)

  Vona p. Węgrom, skarga nr 35943/10, wyrok Izby z 9 lipca 2013 r. [TK]

  • rozwiązanie stowarzyszenia zaangażowanego w zgromadzenia o charakterze antyromskim i parady o charakterze paramilitarnym – brak naruszenia art. 11 Konwencji 

  Yefimenko p. Rosji, skarga nr 152/04 , wyrok Izby z 12 grudnia 2013 r. [TK]

  • skład sądu – wieloletnie wykonywanie wyroku pozbawienia wolności wydanego przez sąd „nieustanowiony ustawą” – naruszenie art. 5 ust. 1 lit. a Konwencji (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego)
  • warunki pozbawienia wolności oraz brak skutecznego krajowego środka odwoławczego – naruszenia art. 3 (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania) i art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego)
  • cenzura korespondencji skarżącego z organizacjami pozarządowymi oraz radą adwokacką – naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)
  • cenzura korespondencji skarżącego z Trybunałem – naruszenie art. 34 Konwencji (prawo do skargi indywidualnej)

  Youth Initiative for Human Rights p. Serbii, skarga nr 48135/06, wyrok Izby z 25 czerwca 2013 r. [TK]

  • odmowa ze strony agencji wywiadowczej udzielenia organizacji pozarządowej dostępu do informacji mimo wiążącej decyzji właściwego organu nakazującej udostępnienie tej informacji – naruszenie art. 10 Konwencji (wolność wyrażania opinii – aspekt wolności otrzymywania informacji);
  • zobowiązanie pozwanego państwa do zapewnienia skarżącej organizacji dostępu do wnioskowanej informacji – zastosowanie art. 46 Konwencji (moc obowiązująca oraz wykonanie wyroków)

  Z. H. i R. H. przeciwko Szwajcarii, skarga nr 60119/12, wyrok Izby z 8 grudnia 2015 r. [NSA]

  • wydalenie do Włoch drugiego skarżącego po odmowie uznania skuteczności jego małżeństwa zawartego z pierwszą skarżącą, kiedy miała 14 lat – brak naruszenia art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

  Zhou p. Włochom, skarga nr 33773/11, wyrok Izby z 21 stycznia 2014 r. [MS]

  • odebranie dziecka osobie w trudnej sytuacji i przekazanie do przysposobienia – naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

  Zolotas p. Grecji (nr 2), skarga nr 66610/09, wyrok Izby z 29 stycznia 2013 r. [NSA] *

  • przejęcie przez państwo środków zgromadzonych na tzw. uśpionym rachunku bankowym z uwagi na upływ terminu przedawnienia – naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności)

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  * Tłumaczenie obszernych fragmentów wyroku

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią:

  1 384