close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WYBRANE ORZECZENIA TRYBUNAŁU

 • 18 grudnia 2015

  Brak naruszenia art. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (prawo do życia) oraz niedopuszczalność skargi z uwagi na upływ sześciomiesięcznego terminu do jej wniesienia

  Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem z dnia 8 grudnia 2015 r. rozstrzygnął skargę Kalicki p. Polsce (nr 46797/08), której przedmiotem był zarzut naruszenia art. 2 Konwencji w aspekcie proceduralnym.


  Skarżący zarzucił władzom krajowym brak skutecznego wyjaśnienia okoliczności śmierci jego brata. Brat skarżącego zmarł w wyniku poparzeń powstałych w trakcie pracy w związku z zapaleniem się jego ubrania od grzejnika elektrycznego .


  Trybunał podzielił argumentację strony rządowej, iż w odniesieniu do części postępowania, które zakończyło się w dniu 19 listopada 2007 r., skarga była niedopuszczalna z uwagi na upływ sześciomiesięcznego terminu na jej założenie do Trybunału.


  W pozostałym zakresie skarga została uznana za dopuszczalną, jednakże w ocenie Trybunału nie doszło w tej konkretnej sprawie do naruszenia art. 2 Konwencji przez władze krajowe.


  W orzeczeniu Trybunał przypomniał, iż zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem proceduralny aspekt art. 2 Konwencji oznacza obowiązek zapewnienia przez państwo skutecznego postępowania przygotowawczego, pozwalającego na odkrycie przyczyn śmierci osoby, która zmarła w niejasnych okolicznościach. Aby wypełnić ten obowiązek, osoby prowadzące postępowanie przygotowawcze muszą być niezależne i obiektywne zarówno co do okoliczności sprawy jak i stosowania prawa. Władze zobowiązane są do podjęcia rozsądnych i możliwych działań, aby zabezpieczyć dowody dotyczące zdarzenia.


  Trybunał stwierdził, iż wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie będącej przedmiotem skargi, skorzystanie przez skarżącego z przysługujących mu w tym postępowaniu praw, przeprowadzenie niezbędnych dowodów oraz podejmowane przez prokuratora działania wypełniały standardy kompleksowego, bezstronnego i dokładnego postępowania.


  W swoim wyroku Trybunał wyjaśnił, iż wyłączenie do osobnego rozpoznania w postępowaniu krajowym zarzutów skarżącego dotyczących nieprawidłowości, jakie miały mieć miejsce w prowadzonym dochodzeniu, pozwoliło na ustalenie okoliczności śmierci jego brata.


  W swojej ocenie Trybunał zaakcentował również to, iż brat skarżącego przed śmiercią poinformował policjantów, że zasnął w trakcie pracy, a zapalenie się jego ubrania od  grzejnika elektrycznego było wynikiem jego własnej niedbałości. W świetle tego stwierdzenia, Trybunał zakwalifikował podjęte przez władze krajowe środki jako adekwatne do okoliczności.


  W konsekwencji powyższej argumentacji Trybunał stwierdził brak naruszenia art. 2 Konwencji.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: