close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WYBRANE ORZECZENIA TRYBUNAŁU

 • 25 listopada 2016

  W dniu 11 października 2016 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał decyzję o niedopuszczalności skargi w sprawie Iwanowicz przeciwko Polsce w odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w związku z rzekomymi nieprawidłowościami w przeprowadzonym postępowaniu przygotowawczym w sprawie śmierci matki skarżącego.

  Matka skarżącego cierpiała na schizofrenię oraz epilepsję. W dniu 28 września 2012 r. została przyjęta do szpitala psychiatrycznego w Głuchołazach, gdzie tego samego dnia zmarła. Jako przyczynę śmierci wskazano schizofrenię, kardiomiopatię przyrostową i atak serca. Skarżący złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, podnosząc, że poza epilepsją i schizofrenią matka nie cierpiała na żadne zaburzenia. Nie wykazały ich także badania przeprowadzone w roku 2011 oraz na kilka dni przed śmiercią. Prokuratura Rejonowa w Prudniku wszczęła postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Przeprowadzono postępowanie dowodowe, w tym pozyskano opinię biegłego, przesłuchano świadków i dokonano analizy dokumentacji medycznej. Biorąc pod uwagę fakt, że matka skarżącego cierpiała na miażdżycę tętnic, kardiomiopatię przyrostową, odmę oraz inne choroby, a bezpośrednią przyczyną śmierci była niewydolność układu oddechowo-krążeniowego, biegły sądowy uznał w swojej opinii, że nie można wykluczyć ataku epileptycznego jako powodu zgonu. Na tej podstawie prokurator wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. Skarżący złożył zażalenie na postanowienie prokuratora, wskazując, że jeśli powodem śmierci był atak serca, to nie wyjaśniono, co stanowiło bezpośrednią przyczynę jego wystąpienia. Zdaniem skarżącego powinna zostać powołana grupa biegłych o różnych specjalnościach, której ustalenia pozwoliłyby wyjaśnić wątpliwości występujące w sprawie. Sąd Rejonowy w Prudniku oddalił zażalenie skarżącego, podkreślając, że prowadzone postępowanie przygotowawcze miało na celu wyjaśnienie okoliczności śmierci matki skarżącego, co udało się zrealizować. Całe postępowanie trwało 9 miesięcy, a podczas jego trwania nie naruszono praw lub gwarancji procesowych skarżącego, który brał w nim czynny udział.

   

  Trybunał w swojej decyzji przypomniał, że z art. 2 Konwencji (chroniącego prawo do życia) wynika obowiązek państwa do takiego ukształtowania systemu sądownictwa, który umożliwia pociągnięcie do odpowiedzialności osób winnych za śmierć w wyniku błędu medycznego. Nieodłącznie wiąże się z tym wymóg, by postępowanie takie  było przeprowadzone możliwie szybko. Trybunał wskazał, że realizację wyżej wskazanych wymogów należy oceniać w praktyce, a teoretyczne obowiązywanie wymaganej konstrukcji nie jest wystarczające, odnosząc się do okoliczności omawianej sprawy. Trybunał stwierdził, że postępowanie przygotowawcze zakończyło się osiągnięciem pożądanego efektu w postaci wyjaśnienia okoliczności, które mogłyby wpływać na rzekomą odpowiedzialność personelu medycznego szpitala za śmierć matki skarżącego. Nie znaleziono podstaw, by podważyć ustalenia poczynione podczas postępowania przygotowawczego, które zdaniem Trybunału były przekonujące i oparte na wszechstronnym materiale dowodowym, ani też nie dopatrzono się braku wymaganej staranności ze strony państwa, w tym uznano za słuszną konkluzję o braku potrzeby przeprowadzania kolejnych czynności dowodowych. W konsekwencji, Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną jako w sposób oczywisty nieuzasadnioną i odrzucił ją na podstawie art. 35 ust. 3 lit. a i ust. 4 Konwencji.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: