close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • AKTUALNOŚCI

 • 26 maja 2014

  W dniu 4 listopada 2000 r. w Rzymie został wyłożony do podpisu Protokół nr 12 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Protokół ten wprowadza całkowity zakaz dyskryminacji. Według stanu na koniec kwietnia b.r. Protokół nr 12 podpisało 37 państw-członków Rady Europy, z czego 18 z nich go ratyfikowało.

  Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dn. 25 kwietnia 2013 r. prace nad podpisaniem i ratyfikacją Protokołu nr 12 powierzono Ministrowi Spraw Zagranicznych. W MSZ przeprowadzono prace polegające na analizie dotychczasowego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego postanowień Protokołu nr 12. Zgodnie z danymi na koniec kwietnia 2014 r. Trybunał wydał ponad 80 orzeczeń na podstawie Protokołu nr 12. Przedłożone na podstawie Protokołu nr 12 do Trybunału sprawy obejmowały bardzo różnorodne zagadnienia dotyczące dyskryminacji, m.in. w dostępie do świadczeń emerytalnych, zdrowotnych i socjalnych, w obliczaniu wysokości wynagrodzenia za pracę, w korzystaniu z praw wyborczych, braku poszanowania wszelkiego rodzaju gwarancji procesowych w ramach krajowych wymiarów sprawiedliwości.

   

  Mając na uwadze konieczność opracowania i przedstawienia Radzie Ministrów wniosku w zakresie wyrażenia zgody na związanie się przez Polskę Protokołem nr 12 oraz zaproponowania kierunków zmian legislacyjnych zmierzających do dostosowania polskiego prawa do postanowień przedmiotowego protokołu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do 25 resortów i instytucji państwowych z prośbą o dokonanie analizy przepisów prawa polskiego znajdujących się w zakresie ich kompetencji w świetle postanowień Protokołu nr 12. Wyniki prac zostaną przedłożone pod rozwagę Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych. Tak sformułowane wnioski zostaną wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o związania się przez Polskę Protokołem nr 12.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: