close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • AKTUALNOŚCI

 • 10 maja 2018

  Rada Ministrów przyjęła w dniu 9 maja 2018 r. Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2017 r., przedstawiający całokształt działań podejmowanych przez Rząd RP w ciągu roku w przedmiocie wykonywania wyroków strasburskiego Trybunału.

  Raport zawiera dane statystyczne i zestawienia wyroków Trybunału zapadłych w sprawach polskich w 2017 r. oraz spraw pozostających w procedurze wykonywania przed Komitetem Ministrów Rady Europy. Zawiera również opis wykonanych w ubiegłym roku orzeczeń, pełne teksty wszystkich planów działań i raportów z wykonania wyroków Trybunału przedłożonych przez Rząd RP do Rady Europy w 2017 r. oraz teksty decyzji przyjętych w sprawach polskich przez Komitet Ministrów Rady Europy. Raport prezentuje także wybrane działania podejmowane na rzecz usprawnienia wykonywania wyroków Trybunału i upowszechnienia jego orzecznictwa (m.in. dzięki tłumaczeniom na język polski, organizowaniu konferencji, wizyt, konkursów itp.). Do raportu dołączony jest też wykaz zmian w prawie i praktyce pożądanych w kontekście wykonywania wyroków Trybunału .

   

  Dane statystyczne

   

  W 2017 r. Polska wykonała kolejne 133 orzeczenia Trybunału (w tym 117 wyroków i 16 decyzji zatwierdzających ugody). Dzięki temu, na koniec 2017 r. liczba orzeczeń wydanych przeciwko Polsce, których wykonanie znajduje się w nadzorze Komitetu Ministrów Rady Europy, spadła do 124 (na co składają się 102 wyroki i 23 decyzje zatwierdzające ugodę). Dla porównania, na koniec 2016 r. w wykonywaniu pozostawały 223 orzeczenia, a jeszcze w 2011 r. – 924. Należy podkreślić, że obecnie liczba spraw znajdujących się w wykonaniu jest najniższa od 10 lat, co pokazuje skuteczność reprezentacji procesowej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak również działań podejmowanych przez rząd RP na rzecz wykonywania wyroków.

   

  Załączniki do Raportu

   

  Integralną część Raportu stanowią dołączone do niego załączniki (od A do F).

   

  Teksty wszystkich planów działań i raportów z wykonania zostały przetłumaczone na język polski i dołączone do Raportu (pełne teksty: załącznik B, tabela z wykazem planów i raportów: załącznik A). Stanowi to wyjście naprzeciw zaleceniom Rady Europy i postulatom udostępniania tego typu dokumentów w językach krajowych celem zapewnienia przejrzystości i umożliwienia dialogu oraz debaty publicznej na temat wykonywania wyroków Trybunału przez rządy.

   

  W tym samym celu już po raz drugi do raportu zostały dołączone przetłumaczone na język polski komunikacje organizacji pozarządowych skierowane do Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawach polskich w ciągu 2017 r., wraz z odpowiedziami Rządu (załącznik F). W swoich komunikacjach organizacje przedstawiły własną ocenę stanu wykonania poszczególnych wyroków Trybunału przez Polskę.

   

  Wzorem lat ubiegłych do Raportu dołączono również wykaz zmian legislacyjnych lub zmian dotyczących praktyki stosowania prawa, których podjęcie jest pożądane w celu wykonania wyroków Trybunału (załącznik E). Wskazano także źródła naruszeń Konwencji stwierdzonych orzeczeniami Trybunału. W zamierzeniu informacje te mają ułatwiać wykonywanie zawisłych wyroków Trybunału, a także zapobiegać powstawaniu kolejnych naruszeń – podobnych do już stwierdzonych przez Trybunał wobec Polski. W tym roku załącznik E uzupełniono o wykaz spraw zawisłych w wykonywaniu wraz z informacją o przyczynie stwierdzonego naruszenia.

   

  Walor prewencyjny na przyszłość ma także załącznik D, w którym przedstawiono wiodące orzeczenia Trybunału wydane wobec innych państw w 2017 r.

   

  Raporty z wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę

   

  Raporty sporządzane są corocznie, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4) Zarządzenia nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Opracowuje je Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w oparciu o materiały przedłożone przez poszczególne ministerstwa i inne podmioty odpowiedzialne za wykonanie orzeczeń Trybunału, uczestniczące w pracach Zespołu. Raporty są przyjmowane przez Radę Ministrów, a następnie przesyłane do Sejmu i Senatu. Od 2014 r. są także wydawane w formie książkowej.

     

                                                   

  Do pobrania:

   

  Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2017r. pdf /w formie publikacji/

   

  Załącznik A. - Wykaz planów działań i raportów z wykonania przesłanych do Sekcji Wykonywania Wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Sekretariatu Rady Europy w 2017 r.

   

  Załącznik B. - Pełne teksty planów działań i raportów z wykonania wysłanych do Komitetu Ministrów w 2017 r.

   

  Załącznik C. - Sprawozdania z posiedzeń plenarnych Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które się odbyły w 2017 r.

   

  Załącznik D. - Wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydane w 2017 r. w sprawach dotyczących innych Państw-Stron Konwencji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla prawa lub praktyki jego stosowania w Polsce

   

  Załącznik E. - Wykaz zmian w prawie polskim i w praktyce jego stosowania koniecznych dla wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

   

  Załącznik F. - Pełne teksty komunikacji przesłanych do Komitetu Ministrów w 2017 r. wraz z odpowiedziami Rządu

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: