close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • AKTUALNOŚCI

 • 27 czerwca 2016

  W dniu 14 czerwca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2015 r.

  Europejski Trybunał Praw Człowieka w StrasburguRaport został sporządzony  zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4) Zarządzenia nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (z późniejszymi zmianami). Jest to już czwarty raport roczny nt. wykonywania wyroków Trybunału.

   

  Został on opracowany przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w oparciu o materiały przedłożone przez poszczególne ministerstwa i inne podmioty odpowiedzialne za wykonanie orzeczeń Trybunału, uczestniczące w pracach Zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

   

  Raport zawiera informacje (według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.) na temat:

   

  • dokumentów dotyczących wykonywania wyroków Trybunału w sprawach polskich, przekazanych do Rady Europy w okresie sprawozdawczym (tzw. planów działań oraz raportów z wykonania poszczególnych wyroków Trybunału),
  • zakończenia przez Komitet Ministrów Rady Europy nadzoru nad wykonaniem niektórych wyroków Trybunału wydanych w sprawach polskich,
  • decyzji Komitetu Ministrów wydanych w 2015 r. w ramach nadzoru sprawowanego przez ten organ nad wykonywaniem wyroków Trybunału w sprawach polskich,
  • odpowiedzi Rządu na komunikacje organizacji pozarządowych wysyłane do Komitetu Ministrów,
  • działalności międzyresortowego Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz jego grup roboczych w 2015 r.,
  • uczestnictwa w posiedzeniach Podkomisji stałej do spraw wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę Sejmu RP oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP,
  • konferencji poświęconej wykonywaniu wyroków ETPCz przez Polskę, zorganizowanej przez Senat RP w dniu 12 maja 2015 r.,
  • działań podjętych w celu usprawnienia wykonywania wyroków Trybunału, w tym kolejnej nowelizacji Zarządzenia nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ,
  • kontynuacji działań Pełnomocnika na rzecz zapewnienia kontroli projektów aktów prawnych pod kątem ich zgodności z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,  
  • działań na rzecz wprowadzenia ochrony przed egzekucją z kwot zadośćuczynienia przyznawanego skarżącym przez Trybunał,
  • działań w ramach porozumienia dotyczącego tłumaczenia na język polski wyroków Trybunału wydanych w sprawach dotyczących innych państw,
  • przekładu na język polski Protokołu Stambulskiego oraz wybranych fragmentów Regulaminu Trybunału,
  • kolejnej edycji konkursu dla sędziów,
  • organizacji wizyt studyjnych i delegacji polskich sędziów do Trybunału oraz Sekcji Wykonywania Wyroków w Sekretariacie Rady Europy,
  • wizyty w Polsce Kanclerz Czwartej Sekcji Trybunału,
  • wizyty w Polsce przedstawicielki Sekcji Wykonywania Wyroków Sekretariatu Rady Europy,
  • organizacji IX Warszawskiego Seminarium Praw Człowieka poświęconego poprawie systemu środków prawnych w Polsce (Lublin, 16 października 2015 r.)
  • konferencji wysokiego szczebla Rady Europy w Brukseli, poświęconej  implementacji Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (26-27 marca 2015 r.)
  • najważniejszych danych statystycznych.

   

  Raport stwierdza pozytywny trend w zakresie wykonywania wyroków Trybunału przez Polskę. Świadczy o tym znaczna liczba orzeczeń uznawanych przez Komitet Ministrów RE za wykonane przez Polskę w kolejnych latach (2012 – 164, 2013 – 278, 2014 – 357, 2015 – 289). Sukcesywnie spada też liczba orzeczeń Trybunału znajdujących się w fazie wykonywania pod nadzorem Komitetu Ministrów (2012 – 872, 2013 – 705, 2014 – 498, 2015 – 313).   

   

  Do Raportu dołączono Załączniki stanowiące jego integralną część:

   

  Do pobrania:

   

  Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2015 r. w formie publikacji

   

  Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2015 r.

   

  Załącznik A. Tabela – wykaz planów działań i raportów z wykonania przesłanych do Rady Europy w 2015 r.

   

  Załącznik B. Teksty 25 planów działań i raportów z wykonania przesłanych do Rady Europy w 2015 r.

   

  Załącznik C. Sprawozdania z posiedzeń plenarnych międzyresortowego Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które się odbyły w 2015 r.

   

  Załącznik D. Omówienie wybranych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych w 2015 r. w sprawach dotyczących innych Państw-Stron Konwencji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla prawa lub praktyki jego stosowania w Polsce.

   

  Załącznik E. Wykaz zmian w prawie polskim i w praktyce jego stosowania koniecznych dla wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: