close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • AKTUALNOŚCI

 • 10 lipca 2015

  Rada Ministrów przyjęła w dniu 2 lipca 2015 r. Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2014 r.

  Siedziba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w StrasburguW raporcie przedstawiono informacje na temat planów działań i raportów z wykonania wyroków Trybunału przekazanych przez rząd polski do Rady Europy w 2014 r. Pełne teksty tych dokumentów w języku polskim zostały dołączone do Raportu w Załączniku B. W 2014 r. rząd przedstawił łącznie 34 plany działań i raporty z wykonania wyroków Trybunału.


  Ponadto w raporcie przedstawiono informacje na temat spraw uznanych w 2014 r. za wykonane przez Komitet Ministrów Rady Europy, a także na temat innych decyzji wydanych przez Komitet Ministrów Rady Europy w sprawach polskich. W 2014 r. Komitet Ministrów uznał za wykonaną rekordową liczbę 357 orzeczeń dotyczących Polski. Zamknięty został nadzór m.in. nad grupą spraw dotyczących przewlekłości tymczasowego aresztowania (grupa Trzaska) – problem ten do niedawna był jednym z problemów o charakterze systemowym w Polsce.


  W raporcie zaprezentowano działalność międzyresortowego Zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz jego grup roboczych w 2014 r. Opisano także szereg inicjatyw podejmowanych przez władze polskie mających na celu lepsze przestrzeganie w Polsce Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i sprawniejsze wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Inicjatywy te obejmowały m.in. działalność szkoleniową skierowaną do różnych podmiotów (m.in. sędziowie, legislatorzy), tłumaczenie i upowszechnianie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na język polski, organizację wizyt studyjnych i delegacji dla sędziów do Rady Europy i Trybunału, organizację dorocznych warszawskich seminariów praw człowieka, nowelizację zarządzenia Prezesa Rady Ministrów ws. utworzenia Zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także zaangażowanie parlamentu na rzecz monitorowania wykonywania wyroków przez Polskę.


  W raporcie podano też najważniejsze statystyki za 2014 r. Wskazują one m.in., że liczba skarg napływających z Polski do Trybunału systematycznie spada, natomiast liczba spraw komunikowanych rządowi i rozstrzyganych przez Trybunał utrzymuje się na względnie tym samym poziomie. Stale i znacząco wzrasta natomiast skuteczność wykonywania orzeczeń Trybunału przez Polskę – w latach 2012-2014 zamknięty został nadzór Komitetu Ministrów Rady Europy w odniesieniu do 799 spraw polskich.


  Do raportu załączono również wykaz koniecznych zmian w prawie polskim i w praktyce jego stosowania niezbędnych dla wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które nadal pozostają w nadzorze Komitetu Ministrów Rady Europy. Wśród najważniejszych problemów wymagających wciąż rozwiązania pozostaje przewlekłość postępowań sądowych i administracyjnych, a także zapewnienie zgodnego z Konwencją funkcjonowania krajowej skargi na przewlekłość postępowań.


  Wreszcie, do raportu dołączono informację na temat najważniejszych wyroków Trybunału wydanych w 2014 r. w sprawach dotyczących innych państw. Upowszechnienie tej informacji służyć ma zapobieganiu ewentualnych naruszeń Konwencji przez Polskę na przyszłość.
   

  Do pobrania:

   

  Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2014 r.

  Załącznik A. Wykaz planów działań i raportów z wykonania wysłanych do Komitetu Ministrów w 2014 r.

  Załącznik B. Pełne teksty planów działań i raportów z wykonania wysłanych do Komitetu Ministrów w 2014 r.

  Załącznik C. Sprawozdania z posiedzeń plenarnych Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które odbyły się w 2014 r.

  Załącznik D. Wybrane wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydane w 2014 r. w sprawach dotyczących innych Państw-Stron Konwencji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla prawa lub praktyki jego stosowania w Polsce

  Załącznik E. Wykaz koniecznych zmian w prawie polskim i w praktyce jego stosowania koniecznych dla wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

   

  Zobacz również

   

  Zapowiedź IX Warszawskiego Seminarium Praw Człowieka

  Wizyta prezesów sądów apelacyjnych w Radzie Europy

  Nowe zasady współpracy międzyinstytucjonalnej ws. wykonywania wyroków ETPCz

  Tłumaczenia wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na język polski

  VIII Seminarium Warszawskie

  Szkolenie na temat standardów praw człowieka dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

  Podpisanie Porozumienia ws. tłumaczenia wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  Powołanie podkomisji sejmowej ds. wykonywania wyroków ETPCz

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią:

  381