close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • AKTUALNOŚCI

 • 18 kwietnia 2014

  Rada Europy opublikowała Przewodnik dla użytkowników internetu, by pomóc im lepiej rozumieć przysługujące im prawa człowieka w środowisku online, a także upowszechnić ich wiedzę nt. środków, jakie im przysługują, gdy ich prawa są naruszane.

  Przewodnik koncentruje się na prawach człowieka, które mają największe znaczenie w internecie: dostęp i niedyskryminacja; wolność wyrażania opinii i wolność informacji, wolność stowarzyszania się i zgromadzeń, ochrona prywatności i danych osobowych, edukacja, ochrona dzieci i młodych osób, prawo do skutecznego środka odwoławczego w razie naruszenia praw człowieka.


  Przewodnik został przyjęty przez Komitet Ministrów, reprezentujący 47 państw  Rady Europy, i opiera się na prawach i wolnościach zawartych w Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, z uwzględnieniem ich wykładni przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, a także zawartych w innych konwencjach i tekstach prawnych Rady Europy.


  Wyrażając zadowolenie z przyjęcia Przewodnika, Sekretarz Generalny RE Thorbjørn Jagland przypomniał: „Rządy, spółki prywatne oraz inne podmioty mają obowiązek poszanowania praw człowieka zarówno offline jak i online. Będziemy z nimi współpracować, by zapewnić stosowanie Przewodnika, a także by zapewnić, że wszyscy użytkownicy internetu mają dostęp do skutecznych środków, gdy uważają, że ich prawa zostały ograniczone lub naruszone.


  ***

  Przewodnik Praw Człowieka w skrócie


  Dostęp i niedyskryminacja. Dostęp jest czynnikiem umożliwiającym korzystanie z innych praw człowieka. Co do zasady, użytkownicy nie powinni być odłączani od internetu wbrew ich woli, z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika to z decyzji sądu.


  Wolność wyrażania opinii i informacji. Użytkownikom przysługuje wolność ekspresji online oraz dostępu do informacji i opinii innych osób, w tym również takich, które mogą szokować lub niepokoić, jednocześnie szanując reputację i prywatność innych osób. Władze publiczne mają obowiązek poszanowania i ochrony tego prawa. Wszelkie ograniczenia tej wolności muszą mieć uprawniony cel zgodnie z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, np. ochronę bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego, i muszą być zgodne z ustawodawstwem praw człowieka. Ograniczenia mogą się stosować wobec form ekspresji, które nawołują do dyskryminacji, nienawiści lub przemocy. Użytkownicy mogą zdecydować, by nie ujawniać ich tożsamości online, muszą być jednak świadomi, że władze krajowe mogą podjąć środki w celu ujawnienia ich tożsamości.


  Wolność zgromadzenia, stowarzyszenia i uczestnictwa. Użytkownikom przysługuje wolność wyboru jakiejkolwiek strony internetowej, aplikacji i innych usług, by stowarzyszać się i gromadzić. Mają również prawo do pokojowego protestowania online. Jednakże muszą być świadomi, że w przypadku, gdy protesty online prowadzą do blokady, przerwania usług lub szkody w mieniu innych osób, mogą wyciągnięte wobec nich konsekwencje prawne.
   

  Prywatność i ochrona danych osobowych. Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane jedynie, jeśli wyrazili na to zgodę bądź gdy jest to przewidziane ustawą. Użytkownicy powinni być poinformowani, jakie dane osobowe są przetwarzane lub przekazywane stronom trzecim, kiedy, przez kogo, w jakim celu, oraz powinni wykonywać kontrolę nad tymi danymi (sprawdzanie ich prawidłowości, występowanie o korektę lub skasowanie). Użytkownicy nie powinni być poddani ogólnemu dozorowi lub środkom przechwytywania, poza wyjątkowymi okolicznościami przewidzianymi przez prawo, takimi jak dochodzenie karne.


  Edukacja i umiejętność czytania. Użytkownicy powinni mieć dostęp do edukacji online.


  Ochrona dzieci i młodych osób. Dzieci i młodzi ludzie są uprawnieni do szczególnej ochrony i wskazówek przy użytkowaniu internetu. Jeśli treść, którą opublikowali, naraża na szwank ich godność, bezpieczeństwo lub prywatność, bądź może być szkodliwa dla nich w przyszłości, powinna być, na ich wniosek, skasowana w szybkim czasie. Powinny one być również chronione przed ingerencją w ich dobrostan fizyczny, psychiczny i moralny, w szczególności w odniesieniu do wykorzystania i nadużycia seksualnego.
   

  Prawo do skutecznych środków w razie naruszeń. Użytkownicy mają prawo do skutecznego środka odwoławczego w razie ograniczenia lub naruszenia ich praw człowieka. Możliwości uzyskania remedium – którym niekoniecznie musi być od razu droga prawna – powinny być dostępne i przystępne. Skuteczne środki mogą przysługiwać bezpośrednio od dostarczycieli usług internetowych, władz publicznych i/lub krajowych organów praw człowieka, oraz mogą one – w zależności od naruszenia – obejmować dochodzenie, wyjaśnienie, odpowiedź, korektę, przeprosiny, przywrócenie, podłączenie na nowo i odszkodowanie.

   

  Dostarczyciele usług internetowych, dostarczyciele dostępu do treści i usług online oraz inne przedsiębiorstwa i władze krajowe powinny dostarczyć użytkownikom łatwo dostępną informację na temat ich praw i możliwych środków odwoławczych. Władze krajowe mają obowiązek ochrony użytkowników przed działalnością kryminalną popełnianą w internecie lub z jego wykorzystaniem.
   

  Przy rozstrzyganiu o ich prawach i obowiązkach lub w razie oskarżenia o przestępstwo popełnione z wykorzystaniem internetu, użytkownicy mają prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia ich sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny  sąd, a także prawo do skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka po wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków krajowych.

   

  Przewodnik Rady Europy ws. praw człowieka dla użytkowników internetu

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: