close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • AKTUALNOŚCI

 • 5 czerwca 2017

  W dniu 30 maja 2017 r. Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2016 r. Jest to już piąty raport roczny poświęcony tej tematyce.

  W 2016 r. Polska wykonała kolejne 170 orzeczeń Trybunału (w tym 80 wyroków i 90 decyzji zatwierdzających ugody). Dzięki temu, liczba orzeczeń wobec Polski pozostających w nadzorze Komitetu Ministrów Rady Europy spadła na koniec 2016 r. do 223 (dla porównania na koniec 2015 r. w wykonywaniu pozostawało 313 orzeczeń, a w 2011 r. – 924). 

   

  Raport opisuje orzeczenia Trybunału, które Polska wykonała w 2016 r., a także orzeczenia objęte procedurą wykonywania. Zawiera ponadto szczegółowe informacje na temat wszystkich planów działań i raportów z wykonania wyroków Trybunału przedłożonych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do Rady Europy w 2016 r. Prezentuje także decyzje przyjęte w sprawach polskich przez Komitet Ministrów.

   

  Teksty wszystkich planów działań i raportów z wykonania zostały przetłumaczone na język polski i dołączone do Raportu (załącznik B). Stanowi to wyjście naprzeciw zaleceniom Rady Europy i postulatom udostępniania tego typu dokumentów w językach krajowych celem zapewnienia przejrzystości i umożliwienia dialogu oraz debaty publicznej na temat wykonywania wyroków Trybunału przez rządy.

   

  W tym samym celu, po raz pierwszy do raportu zostały dołączone (jako nowy Załącznik F) przetłumaczone przez MSZ komunikacje Naczelnej Rady Adwokackiej i organizacji pozarządowych, które zostały przez nie przedstawione Radzie Europy w 2016 r. W komunikacjach tych uprawnione podmioty oceniały stan wykonywanie poszczególnych wyroków Trybunału przez Polskę. Załączone zostały także odpowiedzi Rządu RP na te komunikacje.

   

  Wzorem lat ubiegłych do Raportu dołączono również (w Załączniku E) wykazy zmian legislacyjnych lub zmian dotyczących praktyki stosowania prawa, których podjęcie jest pożądane w celu wykonania wyroków Trybunału. Wskazano także źródła naruszeń Konwencji stwierdzonych orzeczeniami Trybunału. W zamierzeniu informacje te mają ułatwiać wykonywanie zawisłych wyroków Trybunału, a także zapobiegać powstawaniu kolejnych naruszeń – podobnych do już stwierdzonych przez Trybunał wobec Polski.

   

  Walor prewencyjny na przyszłość ma także Załącznik D, w którym przedstawiono wiodące orzeczenia Trybunału wydane wobec innych państw w 2016 r.

   

  W Raporcie opisano także wybrane działania władz polskich podejmowane w 2016 r. w celu upowszechniania orzecznictwa Trybunału i realizacji zaleceń Rady Europy dotyczących implementacji Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym. Wskazano ponadto najważniejsze informacje statystyczne.

   

  Raport został sporządzony zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4) Zarządzenia nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (z późniejszymi zmianami). 

   

  Został on opracowany przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w oparciu o materiały przedłożone przez poszczególne ministerstwa i inne podmioty odpowiedzialne za wykonanie orzeczeń Trybunału, uczestniczące w pracach Zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

   

  Raport zawiera informacje według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Do Raportu dołączono Załączniki stanowiące jego integralną część.

   

  Do pobrania:

   

  Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2016 r. z załącznikami (publikacja pdf)

   

  Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2016 r.

   

  Załącznik A. Wykaz planów działań i raportów z wykonania przesłanych do Sekcji Wykonywania Wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Sekretariatu Rady Europy w 2016 r.

   

  Załącznik B. Pełne teksty planów działań i raportów z wykonania wysłanych do Komitetu Ministrów w 2016 r.

   

  Załącznik C. Sprawozdania z posiedzeń plenarnych Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które się odbyły w 2016 r.

   

  Załącznik D. Wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydane w 2016 r. w sprawach dotyczących innych Państw-Stron Konwencji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla prawa lub praktyki jego stosowania w Polsce.

   

  Załącznik E. Wykaz zmian w prawie polskim i w praktyce jego stosowania koniecznych dla wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

   

  Załącznik F. Pełne teksty komunikacji przesłanych do Komitetu Ministrów wraz z odpowiedziami Rządu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: