close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • AKTUALNOŚCI

 • 26 stycznia 2017

  W 2016 r. Polska po raz kolejny odnotowała poprawę w statystykach spraw rozpatrywanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

  W 2016 r. Trybunał wydał mniejszą liczbę orzeczeń dotyczących naruszenia przez Polskę Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zapadło 58 takich orzeczeń, w tym:

  - 19 wyroków stwierdzających naruszenie,

  - 27 decyzji zatwierdzających ugody zawarte między rządem a skarżącym,

  - 12 decyzji zatwierdzających deklaracje jednostronne rządu.

   

  Jeszcze w 2015 r. liczba orzeczeń Trybunału odnoszących się do naruszenia Konwencji wobec Polski wynosiła 162, a więc było ich o ponad 100 więcej.  

   

  Spadek liczby naruszeń Konwencji objętych orzeczeniami Trybunału wynikał ze znacznie mniejszej w 2016 r. liczby (39) decyzji Trybunału zatwierdzających ugody i deklaracje jednostronne.  Dla porównania w 2015 r. Trybunał wydał ogółem 142 takie decyzje. Natomiast liczba (19) wyroków Trybunału stwierdzających naruszenia Konwencji wobec Polski utrzymała się w 2016 r. na podobnym poziomie co w 2015 r. (wówczas 20).   

   

  W 2016 r. spadła też ogólna liczba wyroków Trybunału wobec Polski. W sumie zapadło 26 wyroków, podczas gdy w 2015 r. było ich 29. Od czterech lat liczba wyroków wydawanych przez Trybunał wobec Polski nie przekracza 30 rocznie. Dla porównania – jeszcze w latach 2011-2012 Trybunał wydawał ponad 70 wyroków rocznie wobec naszego kraju.

   

  W ostatnim roku znacząco spadła też liczba nowych spraw otrzymanych przez rząd do zajęcia stanowiska przed Trybunałem. W 2016 r. Trybunał zakomunikował stronie polskiej 69 nowych spraw, podczas gdy w 2015 r. było ich 170 (dla przypomnienia - dodatkowo w 2015 r. Trybunał przekazał Polsce do rozpatrzenia 591 spraw w ramach procedury wyroku pilotażowego dotyczącego przewlekłości postępowań krajowych).

   

  Liczba orzeczeń Trybunału korzystnych dla strony rządowej w 2016 r. wyniosła 57, w tym 7 wyroków stwierdzających brak naruszenia Konwencji oraz 50 decyzji (w tym 25 decyzji o niedopuszczalności i 25 decyzji skreślających skargi z powodów formalnych). Ogółem w 2016 r. Trybunał odrzucił lub skreślił z listy 2246 skarg przeciwko Polsce (większość spraw odrzucona została przez Trybunał bez publikowania decyzji).

   

  W 2016 r. ponownie miał miejsce postęp pod względem wykonywania przez Polskę orzeczeń Trybunału. Po raz kolejny spadła (do 223) liczba orzeczeń wobec Polski pozostających w nadzorze Komitetu Ministrów Rady Europy (dla porównania na koniec 2015 r. w wykonywaniu pozostawało 313 orzeczeń, a w 2011 r. – 924). Zmniejszenie się liczby spraw wymagających wykonania przez nasz kraj nastąpiło dzięki temu, że w 2016 r. Komitet Ministrów uznał, że Polska wykonała kolejne 170 orzeczeń Trybunału. Utrzymana została więc wysoka skuteczność wykonywania przez Polskę orzeczeń strasburskich.

   

  W 2016 r. nastąpił nieznaczny wzrost liczby nowych skarg  przeciwko Polsce przydzielonych do rozpoznania składom sędziowskim Trybunału. Liczba tych skarg wyniosła 2424 (dla porównania w 2015 r. było ich 2178, o 246 mniej). Jest to zbieżne z szerszą tendencję w statystykach Trybunału za 2016 r., kiedy to nastąpił ogólny wzrost liczby nowych skarg przydzielonych do rozpoznania składom sędziowskim w stosunku do wielu państw Rady Europy.

   

  W efekcie, nieznacznie wzrosła też liczba skarg przeciwko Polsce zawisłych obecnie przed Trybunałem. Jest ich ok. 1800 (2,3% ogółu zawisłych skarg - dla porównania w 2015 r.: 1700 skarg 2,6%). Polska pozostała na 8 miejscu wśród państw Rady Europy z punktu widzenia liczby zawisłych spraw.

   

  Uwzględniając natomiast wskaźnik dotyczący liczby ludności, Polska pod względem liczby skierowanych skarg znalazła się dokładnie w średniej europejskiej i na 22 miejscu w Radzie Europy (wskaźnik liczby nowych skarg przydzielonych sędziom Trybunału do rozpoznania w 2016 r. w stosunku do liczby ludności w Polsce wyniósł 0,64 - tyle co średnia europejska).  

   

  Najnowsze statystyki Trybunału za 2016 r. przedstawił dziś na konferencji prasowej Prezes Trybunału Guido Raimondi. Ogólna liczba spraw zawisłych przed Trybunałem wobec wszystkich państw Rady Europy wynosi obecnie prawie 80 tysięcy. Oznacza to wzrost o prawie jedną czwartą w porównaniu z sytuacją sprzed roku, kiedy zawisłych było ok. 65 tysięcy skarg. Najwięcej skarg zawisłych jest przeciwko Ukrainie (22,8%), Turcji (15,8 %), Węgrom (11,2%), Rosji (9,8 %) i Rumunii (9,3 %).

   

  Ogólny wzrost liczby spraw zawisłych przed Trybunałem wynika, po pierwsze, z wyższej liczby skarg przekazanych do rozpoznania składom sędziowskim w 2016 r. (53,5 tysiąca nowych skarg w porównaniu do 2015 r. - 40,5 tysiąca). Po drugie, w 2016 r. Trybunał rozpoznał ogółem mniejszą liczbę spraw (38,5 tysiąca) niż w 2015 r. (spadek o 16%). Spadek produktywności Trybunału wynika z faktu, iż koncentruje się on obecnie na rozpatrywaniu bardziej złożonych problemowo skarg, wymagających dłuższego badania. W latach wcześniejszych główny nacisk położony zaś był przez Trybunał na odrzucanie skarg w sposób oczywisty niedopuszczalnych.

   

  Statystyki Trybunału za 2016 r. są dostępne na stronie Trybunału: link.

   

  Szczegółowe statystyki dotyczące Polski za 2016 r.

   

  Statystyki dotyczące orzeczeń Trybunału w sprawie skarg dotyczących Polski

   

  W sumie 115 orzeczeń, w tym:

   

  26 wyroków, w tym:

  • 19 wyroków stwierdzających przynajmniej jedno naruszenie Konwencji /w tym 7 wyroków częściowo wygranych przez rząd/
  • 7  wyroków stwierdzających brak naruszenia Konwencji

   

  89 decyzji, w tym:

  • 27 decyzji zatwierdzających ugody między rządem a skarżącymi
  • 12 decyzji zatwierdzających deklaracje jednostronne rządu
  • 25 decyzji o niedopuszczalności
  • 25 decyzji o skreśleniu skargi z listy z powodów formalnych

   

  Statystyki dotyczące skarg przeciwko Polsce:

   

  69 nowych zakomunikowanych skarg (otrzymanych przez rząd w celu zajęcia stanowiska przed Trybunałem)

   

  1800 skarg zawisłych przed Trybunałem na koniec 2016 r. (2,3% ogółu skarg zawisłych przed Trybunałem, 8 miejsce wśród państw Rady Europy)

   

  2424 skarg przydzielonych w 2016 r. do rozpoznania składom sędziowskim Trybunału

   

  0,64 – wskaźnik liczby skarg przydzielonych do rozpoznania przez skład sędziowski w stosunku do liczby ludności w Polsce (na 10.000 osób) (22 miejsce wśród państw Rady Europy)

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: