close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • DYPLOMACJA DLA BIZNESU

 • Wspieranie polskich przedsiębiorstw za granicą jest obecnie jednym z kluczowych zadań polskiej dyplomacji. Rolę Ministerstwa Spraw Zagranicznych w tym obszarze reguluje ustawa o działach administracji rządowej, definiując ją jako dyplomację publiczną i kulturalną, a także wspieranie działań promujących polską gospodarkę, kulturę, język, turystykę, technikę i naukę realizowanych w ramach innych  działów.

   

  Interesy gospodarcze przenikają praktycznie przez wszystkie płaszczyzny polityki zagranicznej i to one coraz częściej determinują jej kierunki. W konsekwencji,  zadania dyplomacji ekonomicznej nabierają szczególnego wymiaru.

   

  MSZ jest aktywnie zaangażowane we wspieranie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Posiadamy unikalne możliwości działania, doświadczenie międzynarodowe oraz reprezentację za granicą i podejmujemy się roli „otwierania drzwi” dla współpracy gospodarczej i wspierania - ważnych dla polskiej gospodarki - projektów. Z jednej strony, stale monitorujemy potrzeby polskich przedsiębiorców tak by lepiej dostosować nasze wsparcie do ich potrzeb. Z drugiej natomiast, przy wykorzystaniu sieci naszych zagranicznych placówek, czy poprzez spotkania delegacji oficjalnych staramy się ułatwiać polskim przedsiębiorcom rozpoznanie zagranicznych rynków, w szczególności tych pozaeuropejskich. Prowadzimy stały dialog z przedsiębiorstwami, samorządem gospodarczym oraz resortami gospodarczymi w celu identyfikacji priorytetowych kierunków geograficznych wsparcia oraz uwzględniania zmieniających się oczekiwań przedsiębiorców. Współpraca  z wiodącymi organizacjami przedsiębiorców pozwala na lepsze ukierunkowanie  naszej aktywności za granicą.

   

  Zarówno wizyty zagraniczne członków kierownictwa MSZ, jak i spotkania z delegacjami innych państw w kraju bardzo często zawierają tzw. komponent gospodarczy. Udział polskich firm, prezentacja ich oferty oraz spotkania z potencjalnymi partnerami zagranicznymi zyskują swoje stałe miejsce w naszych oficjalnych kontaktach zagranicznych.

   

  Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne zostały zobowiązane do wspierania działań handlowych i inwestycyjnych polskich przedsiębiorców za granicą. Określiliśmy zasadnicze formy tego wsparcia i  zasady, jakich należy przestrzegać w kontaktach z biznesem. Nałożono na pracowników placówek szereg wymogów związanych m.in. z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa, zapobieganiem konfliktowi interesów czy procedurami antykorupcyjnymi. Ambasadorowie otrzymali jednoznaczne zalecenia - chronić interesy polskich firm na rynkach innych państw, interweniować w przypadku dyskryminacji naszych przedsiębiorstw i przedstawiać Polskę jako kraj atrakcyjny dla inwestycji zagranicznych.  

   

  Cele dyplomacji ekonomicznej na rynkach zagranicznych:

  • tworzenie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki jako stabilnego partnera handlowego i inwestycyjnego;
   • wspieranie polskich przedsiębiorstw i ich oferty eksportowej;
   • zwiększenie udziału polskich przedsiębiorstw w ofercie zamówień publicznych organizacji  międzynarodowych;
   • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa – ze szczególnym  naciskiem na dywersyfikację źródeł dostaw surowców energetycznych.

   

  Polskie przedsiębiorstwa w swoich działaniach handlowych i inwestycyjnych na rynkach zagranicznych mogą liczyć na:

   

  •    wsparcie informacyjne - udzielanie informacji pomocnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na danym rynku, takich jak: sytuacja gospodarcza, przepisy prawne, lokalne warunki działania czy potencjalni partnerzy do współpracy; placówki przygotowują również Informator Ekonomiczny, który zawiera kompendium wiedzy o sytuacji makroekonomicznej oraz systemowych i prawno-instytucjonalnych uwarunkowaniach współpracy z partnerami gospodarczymi w poszczególnych krajach;
  • wsparcie samoorganizacji - inicjowanie i wspieranie - w krajach o widocznej obecności polskich przedsiębiorców - zakładania bilateralnych izb lub klubów gospodarczych, a także  regularne spotkania z polskimi przedsiębiorcami w celu wymiany informacji na temat problemów i trudności w działaniu na rynku lokalnym;
  • interwencje w przypadkach dyskryminacji lub naruszania praw - podejmowanie interwencji dyplomatycznych wobec organów i instytucji danego państwa w sytuacjach dyskryminowania/naruszania praw polskich przedsiębiorców, wynikających z umów międzynarodowych i prawa miejscowego; interwencje takie mogą być podejmowane zarówno w sprawach indywidualnych, jak i niejako z urzędu - w przypadku stwierdzenia tego typu barier o charakterze powszechnym;
  • wsparcie kluczowych transakcji handlowych/projektów inwestycyjnych – wspieranie. istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarki Polski, transakcji handlowych i projektów inwestycyjnych.

   

  Instrumenty dyplomacji ekonomicznej są na bieżąco dostosowywane do zmieniającej się sytuacji w gospodarce światowej oraz do potrzeb i oczekiwań polskich przedsiębiorstw, z uwzględnieniem zróżnicowanych form wsparcia na poszczególnych rynkach.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: