close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PROJEKTY POLONIJNE

 • Jak ubiegać się o dofinansowanie projektów w Ambasadzie RP w Wilnie?

   

  Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i inicjatywy. Zachęcamy jednak do szczegółowej analizy pomysłów przed złożeniem ich w formie projektowej do Ambasady. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie jaki jest cel projektu, co jest potrzebne do jego realizacji, kiedy, gdzie i przez kogo będzie on realizowany, kto będzie jego odbiorcą, wreszcie należy skrupulatnie obliczyć koszty jego realizacji.

   

  Przy składaniu projektów do Ambasady należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

   

  • W zależności od budżetu projektu, czy też kwoty wnioskowanej do Ambasady, możecie Państwo ubiegać się o dofinansowanie przez nas Dużych Projektów (kosztorys powyżej 1000 EURO) oraz Małych Projektów (do 1000 EUR).

   

  - wnioski na Duże Projekty można składać dwa razy w roku: w przypadku projektów, których realizacja jest zaplanowana w I półroczu 2019 r. i projektów całorocznych – do końca września 2018 r.,  w przypadku projektów na II półrocze 2019 r. -  do 31 marca 2019 roku. Wnioski oceniane są przez Ambasadę, a także ekspertów w MSZ. Wyniki obydwu naborów projektowych publikowane są na nasze stronie internetowej. Wnioski na Duże Projekty składane po wspomnianych terminach nie będą rozpatrywane.

   

  - wnioski na Małe Projekty można składać przez cały rok, a środki są przyznawane po pozytywnej ocenie projektu, w ramach dostępnych możliwości budżetowych placówki.

   

  • Duże Projekty należy składać wyłącznie na załączonym formularzu (pobierz). Małe projekty można składać w formie podań, listów, mailowo, z koniecznym uwzględnieniem opisu projektu i wydatków, o pokrycie których prosicie Państwo Ambasadę. Wnioski przesyłać na adres mailowy Wydziału Konsularnego Ambasady: wilno.amb.wk@msz.gov.pl.

   

   

  Jakiego rodzaju projekty (o jakiej tematyce) mogą być dofinansowane przez Ambasadę?

   

  • Wnioski projektowe (zarówno Małe Projekty jak i Duże Projekty) można składać w ramach dwóch funduszy, którymi dysponuje Ambasada, są to fundusze SZKOLNICTWO POLSKIE ZA GRANICĄ oraz KULTURA I SZTUKA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ. Poniżej podajemy przykłady wydatków z ww. funduszy:

   

  SZKOLNICTWO POLSKIE ZA GRANICĄ:

   

  • zakup materiałów niezbędnych do nauki, tj. zakup materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych i książek;
  • zakup wyposażenia sal lekcyjnych i pracowni, w tym nie tylko do języka polskiego (cena jednostkowa sprzętu nie może przekraczać 500 EUR).
  •  organizację/udział w konferencjach oświatowych;
  •  warsztaty edukacyjne dla nauczycieli j. polskiego i nauczycieli uczących po polsku,
  • organizację zajęć dodatkowych,
  • organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży (np. olimpiady, dyktanda, zawody sportowe), uroczystości rozpoczęcia i zakończenie roku szkolnego,
  • wycieczki edukacyjne po Litwie i do Polski.

   

  KULTURA I SZTUKA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:

   

  • organizację przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich, w tym m.in. organizację:
  • konferencji, seminariów, pokazów filmów polskich,
  • obchodów ważnych rocznic historycznych,
  • kombatanckich uroczystości rocznicowych,
  • wieczorów autorskich artystów, koncertów, wystaw, przedstawień oraz warsztatów teatralnych,  dni kultury polskiej,
  • zakup sprzętu komputerowego (cena jednostkowa sprzętu do 500 EUR)
  • zakup lub przygotowanie wydawnictw i publikacji upamiętniających historię Polaków za granicą,
  • komputeryzację i archiwizację zbiorów bibliotecznych,
  • opieka nad miejscami pamięci narodowej (renowacje/rekonstrukcje/naprawy),
  • konkursów wiedzy, wycieczek historycznych i krajoznawczych, gier terenowych, rajdów rowerowych itp.

   

   

  Jak konstruować budżet projektowy?

   

  • Wydatki w ramach projektu powinny być oparte na realnej i rzetelnej kalkulacji.
  • Walutą w której opisujemy wydatki na formularzu projektowym jest EURO (dotyczy to też wydatków w Polsce).
  • Formularz wniosku pomaga uporządkować kosztorys. Wydatki z obydwu funduszy należy zakwalifikować do następujących kategorii (pozycja 7 formularzu):

   - Zakup materiałów i wyposażenia,

   -  Zakup usług pozostałych,

   -  Nagrody konkursowe,

   - Zakup środków dydaktycznych i książek. (UWAGA. Dotyczy to tylko funduszu „SZKOLNICTWO”)

  • Uprzejmie informujemy, że w ramach projektów nie będą dofinansowane żadne wydatki związane z „wynagrodzeniem osobowym”, a więc honoraria dla artystów, członków jury, prelegentów, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło lub/i umów zleceń. Koszty takie muszę być opłacane przez wnioskodawcę projektu i wpisane do budżetu jako wkład własny.

   

   

  Czym jeszcze różnią się Duże Projekty i Małe Projekty?

   

  • Duże Projekty finansowane są przez Ambasadę po ich realizacji. Oznacza to, że po zakwalifikowaniu projektu do realizacji Ambasada podpisuje umowę z wnioskodawcą, w której, po prawidłowej i zgodnej z wnioskiem realizacji projektu, zobowiązuje się do sfinansowania projektu do uzgodnionej kwoty. Wnioskodawca zatem pokrywa koszty realizacji projektu sam, następnie po zakończeniu projektu, w przypadku braku zastrzeżeń z naszej strony, Ambasada przekazuje przelewem bankowym uzgodnione w umowie środki finansowe za wykonanie projektu.
  • W przypadku Małych Projektów to Ambasada opłaca bezpośrednio faktury wystawione na naszą instytucję, w ramach zaakceptowanego projektu, którego nieodłączną częścią jest kosztorys.

   

   

  Nasze odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa wątpliwości:

   

  • W przypadku Dużych Projektów zwracamy uwagę na konieczność zapoznania się z treścią umowy podpisywanej z Ambasadą, która nakłada na wnioskodawców konkretne zobowiązania.
  • W ramach realizacji projektów uznajemy jedynie faktury, które zostały wystawione zgodnie z litewskimi lub polskimi (w przypadku faktur z Polski) przepisami księgowymi.
  • W przypadku faktur opłacanych bezpośrednio przez Ambasadę (Małe Projekty) nie honorujemy faktur pro forma (išankstinė). Opłat dokonujemy po dostarczeniu papierowego oryginału faktury (sąskaita-faktūra), bądź otrzymaniu faktury elektronicznej, wystawionej zgodnie z przepisami prawa litewskiego lub polskiego (w przypadku faktur z Polski).
  • Opłaty faktur za usługi (Małe Projekty) dokonujemy po realizacji danej usługi przez usługodawcę.
  • Podmiot gospodarczy może wystawić fakturę tylko w zakresie dotyczącym charakteru jego działalności gospodarczej. Przykładowo faktura za transport może być wystawiona jedynie przez firmę, którą świadczy usługi transportowe, czyli prowadzi taką działalność gospodarczą.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: