close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZA KRAJOWA

 • Wydawana jest osobom, które zamierzają przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni w ciągu roku od daty pierwszego wjazdu.      

       
  Wiza długoterminowa krajowa (D) upoważnia do przebywania

   

  • na terytorium Polski w okresie ważności, na jaki została wydana;
  • oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich.

   

  Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku!

    

   

  WYKAZ DOKUMENTÓW OBLIGATORYJNYCH DLA WNIOSKUJĄCYCH O WIZĘ KRAJOWĄ

   

  • wydrukowany z systemu e-konsulat, wypełniony i podpisany formularz ankiety wizowej;
  • aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • paszport wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne (czyste) strony przeznaczone na wizy;
  • kopia paszportu z danymi personalnymi;
  • ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terytorium wszystkich państw Schengen, na kwotę nie mniej niż 30 000 EUR;
  • dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu na terytorium RP;
  • zezwolenie na pobyt określone prawem Republiki Litewskiej.

   

   

  WYKAZ DOKUMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH, KTÓRE POWINNY PRZEDSTAWIĆ OSOBY MAŁOLETNIE

   

  • notarialnie poświadczona zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, który nie podpisywał wniosku wizowego na wyjazd osoby małoletniej (oryginał i kopia). W przypadku obecności obojga rodziców/opiekunów prawnych przy składaniu wniosku wizowego od osoby niepełnoletniej nie jest wymagana poświadczona notarialnie zgoda na wyjazd.
  • jeżeli osoba małoletnia podróżuje bez obojga rodziców (na przykład z grupą szkolną) – zgoda obojga rodziców na wyjazd osoby małoletniej sporządzona przez notariusza;
  • jeżeli osoba małoletnia ma tylko jednego opiekuna, należy przedstawić stosowny dokument (orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej, akt zgonu lub inny dokument); 
  • w przypadku małoletnich podróżujących jako osoby towarzyszące rodzicom wymagana jest kserokopia ważnej wizy rodziców.

   

   

  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE GŁÓWNY CEL PODRÓŻY DLA WNIOSKUJĄCYCH O WIZĘ KRAJOWĄ

   

   

  WYKONYWANIE PRACY W OKRESIE NIEPRZEKRACZAJĄCYM 6 MIESIĘCY W CIĄGU KOLEJNYCH 12 MIESIĘCY

   

  • oryginał i kopia Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

   

  Na podstawie oświadczenia udzielane są tylko wizy osobom wymienionym w oświadczeniu.

   

  Oświadczenia nie uprawniają do ubiegania się o wizy przez członków rodziny wnioskodawcy.

   

   

  WYKONYWANIA PRACY NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ

   

  • oryginał i kopia zezwolenia na pracę na terytorium RP zarejestrowanego w Urzędzie Wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

   

  Na podstawie Zezwolenia udzielane są wizy osobie wymienionej w Zezwoleniu.

   

   

  W przypadkach odwiedzin przez bliskich członków rodzin osób przebywających w Polsce na podstawie wiz krajowych w celu wykonywania pracy osoby takie winny wnioskować o wizy Schengen (okres pobytu 90 dni w okresie 180 dni), przedkładając wraz z wnioskiem wizowym oraz pozostałymi dokumentami wymaganymi do otrzymania wizy Schengen pismo od pracodawcy potwierdzające fakt zatrudnienia cudzoziemca w Polsce.

   

   

  PEŁNIENIE FUNKCJI W ZARZĄDZIE OSOBY PRAWNEJ WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW LUB BĘDĄCEJ SPÓŁKĄ KAPITAŁOWĄ W ORGANIZACJI

   

  • kopia zaświadczenia o wpisaniu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego;

   

  Na podstawie wpisu do Rejestru wizy udzielane są na okres 180 dni w okresie 12 miesięcy. Na podstawie wpisu do Rejestru osoby mogą ubiegać się o wizy powyżej 180 dni jedynie na podstawie zezwolenia na pracę.

  Na podstawie wpisu do Rejestru mogą wnioskować tylko o wizy Schengen współmałżonek i dzieci osoby wymienionej w Rejestrze.

   

   

  ODBYCIE STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA, STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA LUB JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH ALBO STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA, W CELU SZKOLENIA ZAWODOWEGO I W CELU KSZTAŁCENIA SIĘ LUB SZKOLENIA W INNEJ FORMIE NIŻ OKREŚLONA W ART. 60 UST. 1 PKT 9 LUB 10 USTAWY Z DNIA 12 GRUDNIA 2013R. O CUDZOZIEMCACH

   

  • oryginał zaświadczenia o przyjęciu na studia, bądź dokument potwierdzający status studenta;
  • zaświadczenie o odbywaniu kursu/szkolenia (w przypadku uczestniczenia w kursach/szkoleniach uzasadniających wydanie wizy krajowej – zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów, sporządzone przez przyjmujący uniwersytet, kolegium bądź szkołę w którym winna znajdować się informacja o szczegółowym przebiegu kursu/szkolenia (szczegółowy plan kursu/szkolenia w tym ilości godzin, dni nauki; w przypadku płatnego kursu/szkolenia - potwierdzenie wniesienia opłaty).

   

   

  KORZYSTANIE Z UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z POSIADANIA KARTY POLAKA

   

  • oryginał i kopia Karty Polaka;

   

  W przypadku złożenia wniosku na podstawie Karty Polaka można wnioskować wyłącznie o wizę krajową!

   

   

  Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: