close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • W CELU OTRZYMANIA WIZY NALEŻY:

   

   

  KROK 1: Dokonać rejestracji w systemie internetowym na stronie www.e-konsulat.gov.pl   i postępować zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją. Wniosek wizowy należy wypełnić, wydrukować i podpisać. Wniosek można złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną podróżą.

   

   

   

  KROK 2: Złożyć komplet  wymaganych dokumentów w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Wilnie:

   

  1. Paszport i fotokopię paszportu z danymi personalnymi oraz stronami zawierającymi wizy Schengen z ostatnich 3 lat

  Paszport powinien być ważny minimum 3 miesiące po planowanej dacie wyjazdu ze strefy Schengen, zawierać minimum dwie wolne strony oraz być wydany w ciągu ostatnich 10 lat (paszporty o dłuższej ważności, nawet jeżeli są akceptowane przez miejscowe prawo, nie będą przyjmowane).  

   

  2. Aktualną, kolorową fotografię o wymiarach  4.5 cm x 3.5 cm, wykonaną zgodnie z rekomendacjami ICAO: http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf;

   

  3. Ubezpieczenie medyczne dla osób wyjeżdżających za granicę

  Ubezpieczenie powinno pokrywać wszelkie wydatki, jakie mogą wyniknąć w związku z nagłym powrotem z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub śmiercią podczas pobytu. Ubezpieczenie powinno być ważne we wszystkich Państwach Członkowskich Układu z Schengen przez cały okres zaplanowanego pobytu lub tranzytu. Minimalna kwota pokrycia ubezpieczenia powinna wynosić 30 000 EUR.

   

  4. Dokumentację potwierdzającą zgodność deklarowanego celu podróży z celem faktycznym: szczegółowy wykaz dokumentów znajduje się w zakładkach „Wiza krótkoterminowa Schengen” i „Wiza krajowa”.

   

   

   

  KROK 3: Uiścić opłatę konsularną gotówką w okienku w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Wilnie.

   

  Opłata konsularna za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej wynosi 60 EUR. Na podstawie Umowy między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zniesieniu opłat za wydawanie wiz krajowych, podpisanej w Przemyślu dnia 6 czerwca 2012 r., obywatele Ukrainy są zwolnieni z opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej.

   

  Opłata konsularna za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen wynosi 60 EUR. Opłaty nie pobiera się od (1) dzieci w wieku do lat 6; (2) uczniów, studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz towarzyszących im nauczycieli, którzy podróżują w celu podjęcia studiów lub udziału w szkoleniach, a także od (3) naukowców przyjeżdżających w celu prowadzenia badań (4) przedstawicieli organizacji pozarządowych w wieku do lat 25 uczestniczących w seminariach, konferencjach oraz wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych lub sportowych organizowanych przez organizacje niekomercyjne oraz (5) od posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych. Dzieci w wieku 6-12 lat uiszczają opłatę w wysokości 35 EUR.

   

  Obywatele państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o ułatwieniach wizowych (Armenia, Albania, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Macedonia, Mołdawia, Serbia, Ukraina), co do zasady uiszczają opłatę za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen  w wysokości 35 EUR, przy czym ww. umowy wskazują liczne kategorie osób zwolnionych z przedmiotowych opłat.

   

  Nie pobiera się opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy od członka rodziny obywatela UE w rozumieniu ww. ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. oraz małżonka, małoletniego bezpośredniego zstępnego obywatela RP lub bezpośredniego zstępnego małżonka tego obywatela, bezpośrednio wstępnego obywatela RP lub bezpośrednio wstępnego małżonka tego obywatela, jeżeli wstępny lub zstępny pozostaje na utrzymaniu obywatela RP.

   

   

   

  KROK 4: Odebrać paszport

   

  Data odbioru paszportu wyznaczana jest podczas składania dokumentów. Podstawowy termin rozpatrywania wniosków wizowych wynosi 15 dni.

   

   

  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu, posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z w art. 5 kodeksu granicznego Schengen. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: