close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

     

  • WYDANIE ZAŚWIADCZENIA, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO NA POTRZEBY MAŁŻEŃSTWA W REPUBLICE LITEWSKIEJ

  • Konsul wydaje zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, na potrzeby małżeństw zawieranych na Litwie. Dokument ten można otrzymać również w urzędzie stanu cywilnego w Polsce, jednak może być on przedmiotem legalizacji

     

     

    Wymagane dokumenty:

     

    1. ważny polski paszport lub dowód osobisty (do wglądu);
    2. kopię dokumentu tożsamości przyszłego małżonka;
    3. wniosek o wydanie zaświadczenia;
    4. zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
    5. odpis aktu urodzenia wnioskodawcy;
    6. w przypadku jeżeli wnioskodawca pozostawał wcześniej w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie;
    7. zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa dot. przyszłego małżonka wydane przez litewski urząd stanu cywilnego.

     

     

    Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych

     

    W celu umówienia wizyty należy dokonać rejestracji www.e-konsulat.gov.pl

     

     

    Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo jest ważne sześć miesięcy od daty jego wystawienia. Jeżeli zaświadczenie utraciło ważność, całą procedurę należy powtórzyć.

     

     

     

    CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

     

    Czy przyszły małżonek musi być obecny w czasie wizyty związanej ze złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim możemy zawrzeć związek małżeński?

     

    Nie ma takiej potrzeby, ale treść jego zaświadczenia o stanie cywilnym nie powinna budzić wątpliwości i pozwalać na uzupełnieni wszystkich danych, które powinny się znaleźć na zaświadczeniu, że zgodnie z prawem polskim możecie zawrzeć związek małżeński. Zaświadczenie powinno np. pozwalać zidentyfikować płeć przyszłego małżonka.

     

     

    Jaka jest różnica pomiędzy zaświadczeniem, że zgodnie z prawem polskim mogę zawrzeć związek małżeński, a zaświadczeniem o stanie cywilnym?

     

    Zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo wskazuje (imiennie) osobę wnioskującą o jego wydanie oraz zawiera dane przyszłego współmałżonka. Osoba wnioskująca o wydanie takiego zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód małżeńskich (tj. nie tylko o fakcie niepozostawania w związku małżeńskim, ale także o braku bliskiego pokrewieństwa, które wykluczałoby zawarcie związku, braku informacji o chorobach uniemożliwiających zawarcie małżeństwa itp.). Zakres dowodowy zaświadczenia o stanie cywilnym jest węższy: dotyczy tylko osoby wnioskującej i okoliczności niepozostawania (lub pozostawania) przez nią w związku małżeńskim.

     

     

    Podstawa prawna:

    • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2064);
    • Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.).

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: