close

 • Warszawski Dialog na rzecz Demokracji

   

 • PANELE TEMATYCZNE

 • Warszawski Dialog na rzecz Demokracji jest organizowany od 2012 r. Skupia on działaczy społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicieli świata nauki i władz państwowych z całego świata wokół  dyskusji o sposobach promowania demokracji. Konferencja ta stanowi platformę wymiany opinii i doświadczeń związanych z konsolidowaniem demokracji, wzmacnianiem instytucji demokratycznych, wspieraniem społeczeństwa obywatelskiego i przestrzegania praw człowieka. Co roku umożliwia zabranie głosu obrońcom praw człowieka z ponad 30 krajów i ułatwia wymianę miejscowych doświadczeń i know-how.

   

  Tegoroczna edycja będzie poświęcona tematyce związanej z potencjalnymi możliwościami
  i wyzwaniami wynikającymi z rosnącej roli nowych technologii na dzisiejszej scenie politycznej, które wpływają na procesy demokratyzacji i poszanowania praw człowieka. Nowe technologie, uważane za przystępne narzędzie dostępu do informacji, skuteczny kanał komunikowania się wyborców z politykami, i w końcu za instrument, który odegrał kluczową rolę w Arabskiej Wiośnie Ludów, wywołały zgoła nieoczekiwane reperkusje. W tym roku, gdy obchodzimy 70-lecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, dyskusja na temat współczesnych wyzwań dla praw człowieka staje się jeszcze ważniejsza. Wpływu nowych technologii nie należy również lekceważyć, jeśli chodzi o zapobieganie konfliktom i mediacje – dziedzinę, do której Polska, jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, przywiązuje szczególną wagę. Wyzwania te, nowe zjawiska i procesy kształtują świat, w którym żyją współczesne społeczeństwa: Demokrację 2.0.

   

  Cele

   

  Warszawski Dialog na rzecz Demokracji 2018 skupia się na mediach społecznościowych, szczególnie w kontekście fałszywych wiadomości (fake news) i kampanii rozpowszechniania dezinformacji oraz wolnych wyborów w dzisiejszych czasach. Ponadto ma on na celu przyjrzenie się rosnącej roli nowych narzędzi odpowiedzialności obywatelskiej i publicznej. Stworzy on również okazję do dyskusji na temat innowacyjnego podejścia do kwestii zapobiegania konfliktom.

   

  Spodziewane efekty

   

  Konferencja posłuży też skatalogowaniu doświadczeń z różnych regionów dotyczących mediów społecznościowych, monitorowania wyborów, przejrzystych instytucji publicznych i współczesnych metod zapobiegania konfliktom. Pozwoli na określenie działań, jakie rządy, społeczeństwa obywatelskie i organizacje międzynarodowe mogą podjąć w przyszłości. W ślad za tymi dyskusjami opracowany będzie zestaw konkretnych rekomendacji, który następnie zostanie przekazany międzynarodowym forom poświęconym wspieraniu demokracji i praw człowieka.

   

  Metodologia

   

  Na program Warszawskiego Dialogu na rzecz Demokracji 2018 składa się sesja otwarta wysokiego szczebla z udziałem przedstawicieli międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych oraz  działaczy na rzecz praw człowieka i przedstawicieli kierownictwa MSZ. Cztery debaty panelowe będą poświęcone analizie i wypracowaniu rezzultatów. Każdemu panelowi będzie towarzyszyła interaktywna sesja pytań i odpowiedzi z udziałem publiczności. Na marginesie konferencji będą prowadzone warsztaty dla uczestników poświęcone praktycznym umiejętnościom.

   

  Panele

   

  1. Media społecznościowe – potencjał czy zagrożenie?̏” – Europejski Fundusz na rzecz Demokracji. Paneliści i publiczność skupią się na znalezieniu odpowiedzi na następujące pytania: Czy kryzys związany z wyciekiem danych spowodowanym przez Facebook i Cambridge Analytica posłuży jako katalizator pozytywnych zmian? Jakie są kolejne niezbędne kroki, by zapobiec dalszemu nadużywaniu danych? Jaką rolę odgrywa państwo, sektor prywatny, w tym giganty technologiczne, media i społeczeństwo obywatelskie?

   

  1. „Nowe instrumenty odpowiedzialności obywatelskiej i publicznej” - Wspólnota Demokracji we współpracy z International IDEA. Sesja będzie platformą dla ekspertów i praktyków do prowadzenia otwartej dyskusji na temat możliwości i wyzwań, jakie nowe technologie stanowią dla współczesnych demokracji, z naciskiem na określenie i wymianę najlepszych praktyk prowadzących do dalszych przemyśleń i działań. Proponowane zagadnienia do dyskusji mogą dotyczyć następujących rozważań: jak zwiększyć przejrzystość i odpowiedzialność w instytucjach publicznych za pomocą technologii oraz jak wykorzystać technologie do zmiany procesów odgórnego podejmowania decyzji politycznych.

    

   

  1. „Wolne wybory we współczesnych czasach” - Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Ta dyskusja panelowa stworzy możliwość zgłębienia wyzwań i najlepszych praktyk związanych z popieraniem i realizacją inkluzyjnego procesu wyborczego. Paneliści reprezentujący ważne międzynarodowe organizacje będą dzielić się swoimi doświadczeniami z całego świata, ze szczególnym naciskiem na nowe technologie, które mogą ułatwić lub utrudnić inkluzyjne uczestnictwo.

    

    

  2. „Innowacyjne podejście do kwestii zapobiegania konfliktom” - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Debata będzie dotyczyła współczesnego świata, nękanego zagrożeniami asymetrycznymi i hybrydowymi oraz niedookreślonymi konfliktami, zmuszającego nas do skonfrontowania się z koniecznością znalezienia praktycznych i prawnych rozwiązań tych problemów. Uczestnicy będą szukać rozwiązań, mając na uwadze fakt, że młodzi ludzie są kamieniem węgielnym zrównoważonego rozwoju i trwałego pokoju, gdyż przynoszą innowacyjność, rozwój i zmianę.

   

  Warsztaty społeczeństwa obywatelskiego „Młodzież, nowoczesne technologie i media społecznościowe versus demokracje na świecie” - Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Podczas tych prowokacyjnych i interaktywnych warsztatów będą poruszane tematy związane z młodzieżą oraz wpływem nowoczesnych technologii, w tym szczególnie mediów społecznościowych, na demokracje w Europie i poza nią. Zaproszeni prelegenci przedstawią przykłady nowoczesnych narzędzi skutecznego angażowania młodzieży w działalność polityczną mimo różnych barier.

   

  Wydarzenie Wspólnoty Demokracji “Najlepsze praktyki państw członkowskich Wspólnoty Demokracji w angażowaniu się w ochronę społeczeństwa obywatelskiego". Wydarzenie obejmie prezentację ww. publikacji oraz panel dyskusyjny na temat najlepszych praktyk i wyzwań związanych z angażowaniem się poszczególnych państw członkowskich Wspólnoty Demokracji w ochronę społeczeństwa obywatelskiego. Będzie również okazją do omówienia konkluzji publikacji. Proponowane punkty dyskusji będą dotyczyły:

   

  • Ogólnych tendencji w przestrzeni społeczeństw obywatelskich w państwach członkowskich Rady Zarządzającej Wspólnoty Demokracji.

  • Przykładów tworzenia ram prawnych funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

  • Szczególnych kroków podjętych przez państwa w celu stworzenia bezpiecznego i sprzyjającego otoczenia dla społeczeństwa obywatelskiego.

  • Szczególnych wyzwań stojących przed organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz działań, które państwa mogą podjąć w celu ochrony organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

  • Dalszych zaleceń a także sugerowanych obszarów przyszłych badań w zakresie angażowania oraz ochrony społeczeństwa obywatelskiego.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: