close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • NAUKA W POLSCE

 • W gestii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) leży kształtowanie polityki naukowej państwa, utrzymanie instytucji badawczych, części państwowych szkół wyższych oraz nadzór merytoryczny nad uczelniami prywatnymi. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dysponuje państwowymi środkami budżetowymi  przeznaczonymi na badania naukowe.

   

  Agencją wykonawczą, która rozdziela fundusze badawcze w obszarze nauk podstawowych jest Narodowe Centrum Nauki (NCN). Rozdział funduszy na badania o charakterze aplikacyjnym jest zadaniem spoczywającym na utworzonym w 2007 r. Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Do podstawowych zadań Centrum należy administrowanie i finansowanie strategicznymi programami badań naukowych o charakterze aplikacyjnym oraz inicjowanie działalności wdrożeniowej. 

   

  Wspieraniem wymiany akademickiej i międzynarodowej współpracy naukowej zajmuje się powołana w 2017 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Agencja realizuje programy na rzecz zwiększenia mobilności polskiej społeczności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni.

   

  Polska Akademia Nauk (PAN) działa poprzez wyłonioną w drodze wyborów korporację uczonych oraz instytuty naukowe. Najważniejszymi celami działalności PAN jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przyczynianie się do rozwoju nauki, jej promocji oraz rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej.

   

  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) jest największą pozarządową organizacją zajmującą się finansowaniem badań naukowych, wymiany osobowej z zagranicą oraz działaniami na rzecz transferu technologii do praktyki gospodarczej. W szczególności działalność FNP  obejmuje przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów, przyznawanie subwencji na modernizację warsztatów naukowych oraz finansowe wspieranie wdrożeń.

   

  Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) jest dobrowolnym zrzeszeniem rektorów polskich szkół wyższych. Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich.

   

   
   
   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: