close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UZNANIE OJCOSTWA

 • Wg Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego jeżeli brak jest domniemania, że ojcem dziecka jest mąż matki dziecka, lub też gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo poprzez procedurę uznania ojcostwa lub też na mocy orzeczenia właściwego sądu opiekuńczego. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się postępowanie sądowe o ustalenie ojcostwa. Nie można uznać ojcostwa w stosunku do dziecka, które ukończyło 18 rok życia. Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.

   

  Jeżeli chociaż jedno z rodziców dziecka posiada obywatelstwo polskie, do uznania ojcostwa może dojść w drodze złożenia stosownego oświadczenia przez biologicznego ojca dziecka przed konsulem. Matka dziecka powinna wyrazić zgodę na uznanie ojcostwa bezpośrednio po fakcie uznania. Jeśli nie jest obecna przy składaniu oświadczenia o uznaniu ojcostwa, powinna w ciągu trzech miesięcy od złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa przez biologicznego ojca dziecka wyrazić zgodę na to uznanie przed konsulem, bądź przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Podczas składania oświadczenia o uznaniu dziecka, rodzice dziecka składają także oświadczenia o nazwisku jakie nosić będzie dziecko; dziecko, które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska.

  Konsul wydaje rodzicom pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

  W Polsce prowadzony jest rejestr uznań ojcostwa, w którym kierownik urzędu stanu cywilnego rejestruje złożone oświadczenia o uznaniu ojcostwa.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY:

   

  1. Matka dziecka, która pozostawała już w związku małżeńskim składa:

   

  a. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie,

   

  b. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,

   

  c. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowy)

   

  d. odpis aktu małżeństwa z adnotacją o separacji lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o separacji (dla kobiet pozostających w separacji).

   

  2. Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec - mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.

   

  3. W przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego, kobieta dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży.

   

  4. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka uznawanego

   

  5. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców/ojca

   

  Zmiany przepisów regulujących uznanie ojcostwa od 1 listopada 2015 r.

   

  W związku  z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. poz. 1087) od 1 listopada 2015 r. zmianie ulegną przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583 z późn. zm.), regulujące kwestię uznania ojcostwa. Ustawa ta przewiduje nową instytucję uznania ojcostwa dziecka urodzonego w wyniku wykonania zabiegu in vitro z rodziców nie pozostających w związku małżeńskim (oświadczenie o uznaniu ojcostwa w tym przypadku może być złożone nawet dwa lata przed urodzeniem się dziecka).

   

   

  Oświadczenia w sprawach uznania ojcostwa dziecka urodzonego w wyniku wykonania zabiegu in vitro nie będą przyjmowane przez konsulów, a jedynie przez kierowników urzędów stanu cywilnego w Polsce.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: