close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPROWADZENIE DO POLSKI ZWŁOK LUB PROCHÓW

 • Sprowadzenie do Polski zwłok i szczątków ludzkich osób zmarłych za granicą

   

  W celu sprowadzenia do Polski zwłok lub szczątków (w tym szczątków powstałych ze spopielenia

  zwłok) osoby zmarłej za granicą należy w pierwszej kolejności uzyskać:

   

  1. pozwolenie starosty lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce, w którym

  zwłoki lub szczątki mają być pochowane, a następnie

  2. zaświadczenie polskiego konsula stwierdzające, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone

  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

   

  Zaświadczenie konsul wydaje na wniosek, na podstawie:

  - pozwolenia wydanego przez starostę lub prezydenta miasta,

  - odpisu aktu zgonu lub innego dokumentu stwierdzający zgon.

   

  UWAGA!

   

  W celu wywiezienia zwłok poza stany takie jak: Alabama, District of Columbia, Florida, Georgia, Kentucky, Maryland, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia, Puerto Rico, American Virgin Islands, Commonwealth of The Bahamas, Guam, Commonwealth of the Northern Mariana Islands, należy uzyskać również zgodę lokalnych władz amerykańskich - Burial/Transit Permit for removal out of State.

   

  Do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć opłaconą kopertę zwrotną posiadającą numer referencyjny (tracking number).

   

  Dokumenty nie wymagają tłumaczenia na język polski.

   

  Opłata konsularna za wydanie zaświadczenia zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  Z wnioskiem o wydanie pozwolenia jak również zaświadczenia może wystąpić osoba uprawniona

  do pochowania osoby zmarłej zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych lub osoba przez

  nią upoważniona (np. pracownik zakładu pogrzebowego).

  Osoby uprawnione z mocy ustawy to najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

  - pozostały małżonek(ka);

  - krewni zstępni;

  - krewni wstępni;

  - krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

  - powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,

  jak również inne osoby, które dobrowolnie zobowiążą się do pochówku.

   

  Uwaga: W przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, do wniosku należy dołączyć

  stosowne pełnomocnictwo w oryginale.

   

  Pozwolenia i zaświadczenia wydawane są niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia otrzymania

  wniosku.

   

  Uwaga: zgodnie z obowiązującymi przepisami przystosowaniem do przewozu zwłok i szczątków

  ludzkich zajmują się wyspecjalizowane podmioty.

   

  W związku z tym, że transport zwłok jest dozwolony jedynie specjalnie do tego celu przeznaczonymi

  środkami przewozowymi przy spełnieniu określonych wymogów sanitarnych, w celu sprowadzenia

  zwłok do Polski niezbędne jest skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w międzynarodowym

  transporcie zwłok.

  Jedynie przewóz prochów, czyli szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych

  w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku (urnie) może odbywać się dowolnym środkiem

  transportu w sposób zapewniający ich poszanowanie (np. samochodem prywatnym oraz w formie

  bagażu podręcznego – szczegółowe zapisy regulują regulaminy linii lotniczych).

   

  Z uwagi na charakter sprawy oraz istniejące terminy ustawowe nie ma potrzeby zapisywania się

  na wizytę w sprawie uzyskania zaświadczenia konsula na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

  W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:  waszyngton.amb.wk@msz.gov.pl, 202 499 1930.

   

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2141, z późn. zm.);

  Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r., poz. 912, z późn. zm.);

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na

  przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866).

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami

  ludzkimi (Dz.U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.).

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: