close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • BROŃ

 • Informacje ogólne

   

  Zasady dotyczące przywozu z zagranicy i przewozu przez terytorium RP broni i amunicji zostały uregulowane w ustawie o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. (Dz. U. z dnia 19.06.1999 r., Nr 53, poz. 549). Wg artykułu 4 ustawy przez broń rozumie sie:

   

  1. broń palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową,
  2. broń pneumatyczną,
  3. miotacze gazu obezwładniającego,
  4. narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrozić życiu lub zdrowiu:
   • broń białą w postaci:
    • ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni,
    • kastetów i nunczaków,
    • pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału,
    • pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy,
   • broń cięciwową w postaci kusz,
   • przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

   

  Przywóz broni i amunicji do Polski, a także przewiezienie jej tranzytem przez Polskę może nastąpić wyłącznie na podstawie zaświadczenia wydawanego przez konsula RP. Przepisy te dotyczą zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców.

  W oparciu o przepisy powyższej ustawy na wniosek osób uprawnionych konsul wydaje następujące rodzaje zaświadczeń:

   

  Zaświadczenie uprawniające do przewozu broni i amunicji przez terytorium RP

   

  Zgodnie z artykułem 34 ustawy o broni i amunicji przewóz broni i amunicji przez terytorium RP może nastąpić na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula RP. Osoby otrzymujące zaświadczenie uprawniające do przewozu broni i amunicji przez terytorium RP są obowiązane do okazania zaświadczenia organom Straży Granicznej w celu uzyskania stempla potwierdzającego przekroczenie granicy.

  Wymogu posiadania zezwolenia nie stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy posiadają Europejską Kartę Broni Palnej.

   

  Zaświadczenie uprawniające do przywozu z zagranicy przez obywateli RP broni i amunicji na własne potrzeby

   

  Zgodnie z artykułem 37 ustawy o broni i amunicji przywóz broni i amunicji przez obywateli polskich na własne potrzeby wymaga uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula RP.

   

  Obywatele polscy na stałe zamieszkali w kraju przywożący broń na własne potrzeby są obowiązani, przekraczając granicę, zgłosić w formie pisemnej właściwemu organowi celnemu przywóz broni i amunicji. Formularze zgłoszeń są dostępne we właściwym urzędzie celnym i obejmują dane, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację broni, a także osoby przywożącej broń. Organ celny ma obowiązek w terminie 2 dni zawiadomić właściwy organ policji, podając uzyskane informacje.

   

  W przypadku, gdy osoba, o której mowa powyżej nie posiada pozwolenia na broń, jest zobowiązana złożyć broń do depozytu właściwego organu celnego, a także w terminie 14 dni od daty przywozu broni na terytorium RP, wystąpić do właściwego organu policji z  wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń. Koszty związane z deponowaniem broni i amunicji ponosi osoba składająca broń i amunicję do depozytu.

   

  Zaświadczenie uprawniające do przywozu broni i amunicji na terytorium RP oraz jej wywozu za granicę

   

  Ustawa o broni i amunicji przewiduje również możliwość przywozu i wywozu broni i amunicji za granicę przez obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą oraz cudzoziemców. Przywóz broni wymaga uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula RP.

   

  Uprawnionymi do przywozu broni i amunicji oraz jej wywozu za granicę są następujące kategorie osób:

   

  • cudzoziemcy oraz obywatele polscy, mający miejsce stałego zamieszkania za granicą, przybywający na terytorium RP w celu wzięcia udziału w polowaniach (myśliwi przywożący do Polski broń w celach łowieckich, mogą także przywozić i wywozić amunicję do niej w liczbie nie przekraczającej 100 sztuk). Wymogu posiadania zezwolenia nie stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy posiadają Europejską Kartę Broni Palnej, jeżeli broń, o której mowa jest wpisana do Europejskiej Karty Broni Palnej i jeżeli osoba jest w stanie uzasadnić powód swojej podróży z bronią.
  • cudzoziemcy albo obywatele polscy mający miejsce stałego zamieszkania za granicą przybywający na terytorium RP w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych, których regulamin wymaga użycia broni lub w przygotowaniach do takich imprez. Wymogu posiadania zezwolenia nie stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy posiadają Europejską Kartę Broni Palnej, jeżeli broń, o której mowa jest wpisana do Europejskiej Karty Broni Palnej i jeżeli jest w stanie uzasadnić powód swojej podróży z bronią.
  • cudzoziemcy albo obywatele polscy mający miejsce stałego zamieszkania za granicą przywożący na terytorium RP broń sygnałową, jeżeli stanowi ona wyposażenie jednostek pływających i statków powietrznych. Wymogu posiadania zezwolenia nie stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy posiadają Europejską Kartę Broni Palnej, jeżeli broń, o której mowa jest wpisana do Europejskiej Karty Broni Palnej i jeżeli jest w stanie uzasadnić powód swojej podróży z bronią.
  • członkowie misji dyplomatycznych, członkowie urzędów konsularnych, osoby zrównane z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych oraz osoby, którym broń i amunicja niezbędna są do wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych celów wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności.

  Zaświadczenie zastępuje pozwolenie na broń i uprawnia do wywozu broni i amunicji w terminie 30 dni od dnia przywozu broni i amunicji. W okresie ważności zaświadczenia można dokonywać na jego podstawie zakupu amunicji.

   

  Osoby otrzymujące zaświadczenie uprawniające do przywozu broni i amunicji na terytorium RP oraz jej wywozu za granicę są obowiązane do okazania zaświadczenia organom Straży Granicznej w celu uzyskania stempla potwierdzającego przekroczenie granicy.

   

  Wniosek

   

  Wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz broni i amunicji przez Polskę POBIERZ

   

  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do posiadania broni oraz dokument potwierdzający nabycie broni, np. faktura ze sklepu, potwierdzenie ze sklepu, umowa darowizny, etc.

   

  Opłata konsularna za wydanie zaświadczeń na przewóz broni określona jest w tabeli opłat konsularnych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: