close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORTY

 •  

  Z uwagi na stale utrzymujące się bardzo duże zainteresowanie wizytą ws. nowego paszportu, a także zbliżające się głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu RP, uprzejmie prosimy o planowanie terminu spotkania z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniając upływ terminu ważności posiadanego dokumentu paszportowego oraz okres oczekiwania na wydanie nowego paszportu. 

   

  Konsul jest organem paszportowym dla obywateli polskich za granicą. Konsul wydaje dwa rodzaje dokumentów paszportowych: paszporty i paszporty tymczasowe.

   

  Uwaga: Konsul honorowy nie jest organem paszportowym, a zatem nie realizuje spraw paszportowych.

   

  Od dnia 17 stycznia 2013 r. obywatel polski może złożyć wniosek o wydanie paszportu (odpowiednio - paszportu tymczasowego) w innym organie paszportowym niż właściwy dla jego miejsca zamieszkania (oddział paszportów w kraju lub urząd konsularny za granicą). Oznacza to, iż obecnie możliwe jest przyjęcie przez konsula za granicą wniosku o wydanie paszportu od osoby zamieszkałej poza danym okręgiem konsularnym.

   

  Osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu w konsulacie innym niż konsulat mający siedzibę w okręgu konsularnym jej miejsca zamieszkania lub osoba przebywająca za granicą czasowo, powinna mieć na uwadze, iż odbiór paszportu następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu.

   

  Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

   

  Paszport zawiera mikroprocesor, w którym zamieszczone są dane biometryczne jego posiadacza (dane biometryczne: wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej). Paszport wydany osobie, która nie ukończyła 13 lat - jest ważny 5 lat od daty jego wydania, a osobie powyżej 13-go roku życia - 10 lat od daty jego wydania.

   

  Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. W paszportach tymczasowych  nie zamieszcza się danych biometrycznych. Informacje nt. paszportu tymczasowego znajdziesz w sekcji paszport tymczasowy.

   

  UWAGA! W celu złożenia wniosku paszportowego należy uprzednio zarejestrować termin wizyty na stronie internetowej www.e-konsulat.gov.pl.

   

  Akty prawne regulujące problematykę paszportową:

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U.  poz. 1026, z późn. zm.).

   

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U.  poz. 131).

   

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych oraz późniejsze rozporządzenia nowelizujące.

   

   

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U.  poz. 1274).

   

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237).

   

  Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. L. 385/1).

   

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 444/2009 z dnia 28 maja  2009  r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm  dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w  paszportach i w dokumentach   podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. UE  L 142/1).

   

  ZAPISY NA WIZYTĘ PASZPORTOWĄ

   

  W celu złożenia wniosku paszportowego należy uprzednio zarejestrować termin wizyty w konsulacie na stronie internetowej:

   

   

   

   

   

  WARTO PAMIĘTAĆ:

   

  1. Przyjęcia interesantów w sprawach paszportowych odbywają się w poniedziałki w godzinach od 11.00 do 13.00, środy od 13:00 do 14:00 czwartki od 9:00 do 11:00 oraz w piątki w godzinach od 9:00 do 12:00. Rejestrując się na wizytę w konsulacie będziesz miał do wyboru konkretne godziny. Liczba osób, które mogą być zarejestrowane na każdy dzień jest ograniczona.

   

  2. Wydrukuj wniosek (dwustronnie!) oraz wypełnij go przed przyjściem do urzędu. Instrukcja dot. wypełnienia wniosku.

   

  3. W przypadku niemożności stawienia się na wcześniej umówione spotkanie uprzejmie prosimy o anulowanie wizyty w systemie e-konsulat lub przesłanie pisemnej informacji na ten temat faksem na nr 202-328-2152 lub pocztą elektroniczną na adres waszyngton.amb.wk@msz.gov.pl Dzięki temu inna osoba będzie mogła skorzystać ze zwolnionego terminu.

   

  3. Prosimy o rejestrację w języku polskim. Wielokrotne zgłoszenia dotyczące tej samej osoby będą anulowane.

   

  4. Rejestrują się tylko te osoby, które występują o wydanie paszportu i posiadają wszystkie wymagane dokumenty (WIĘCEJ INFORMACJI W DZIALE: PASZPORT DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ). Jeżeli rodzice występują o paszport dla małoletniego dziecka – zarejestrowane w Internecie jest tylko dziecko, rodzice są osobami towarzyszącymi.

   

  5. Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie do urzędu (sugerujemy przyjście 10 – 15 minut wcześniej przed wyznaczoną godziną przyjęcia) i przyniesienie ze sobą wydrukowanego potwierdzenia rejestracji wraz z kompletem wymaganych dokumentów do złożenia wniosku o wydanie paszportu.

   

  •             WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU OSOBIE PEŁNOLETNIEJ

  UWAGA! Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych z 13 lipca 2006 roku wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście. Nie ma możliwości złożenia wniosku przez pełnomocnika lub korespondencyjnie.

   

  Wniosek o nowy paszport  warto złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do upływu terminu ważności posiadanego dokumentu paszportowego.

  Osoba mająca zamiar odbyć podróż do innego kraju powinna mieć na uwadze nie tylko datę  wyjazdu, ale również przepisy tego państwa określające wymagany okres ważności dokumentu paszportowego przy przekraczaniu granicy lub przy ubieganiu się o wizę.

  Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu opłaty.

   

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu składa:

   

  1.            Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego. Wniosek paszportowy należy wypełnić czytelnie i zgodnie z instrukcją. Podpis złożony w ramce umieszczonej pod fotografią nie może dotykać ani przecinać linii ramki (podpis ten będzie zamieszczony w nowym paszporcie).

   

  2.            Kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może złożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu niepełnosprawności i stopniu o niepełnosprawności. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności  do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) a także osoby, której stan zdrowa nie pozwala na wykonanie fotografii określonej powyżej w zakresie wizerunku – można złożyć fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą  twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

   

  3.            Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osobę nieposiadającą numeru PESEL.

   

  4.            Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osobę zamężną/żonatą, rozwiedzioną, owdowiałą a nieposiadającą numeru PESEL.

   

  5.            Dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub do zwolnienia z opłaty.

   

  6.            Ewentualnie inne dokumenty: np. dokument zawierający fotografię, potwierdzający tożsamość osoby. Jeżeli na podstawie danych zawartych w przedłożonych dokumentach oraz ewidencjach lub rejestrach nie można ustalić tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, dane te budzą wątpliwości lub występują w nich rozbieżności - organ paszportowy może żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego, ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 1829 oraz z 2019 r. poz. 730).

   

  Przy składaniu wniosku należy okazać aktualnie posiadany polski dokument paszportowy. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego należy także złożyć zawiadomienie o utracie/ zniszczeniu dokumentu paszportowego.

   

  Od osoby ubiegającej się o paszport pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków. W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jest jednego z tych palców, odciski pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków). Dane biometryczne w postaci odcisków palców, po wprowadzeniu do ewidencji paszportowej, podlegają zaszyfrowaniu.

   

  UWAGA: W razie potrzeby (czyli np. w sytuacji, kiedy posiadany dokument paszportowy jest już nieważny lub wkrótce upływa jego termin ważności, a zachodzi pilna konieczność wyjazdu) - można równocześnie złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu (z elementami biometrii).

   

  UWAGA: Numer PESEL zamieszcza się w dokumentach paszportowych. Nie ma możliwości wydania paszportu bez numeru PESEL. Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu urodzenia. O nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich zamieszkałych za granicą, ubiegających się o wydanie dokumentu paszportowego występuje konsul, a za czynność tę nie pobiera dodatkowej opłaty. Osoba zainteresowana składa w tym celu: odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia i/ lub odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa.

   

  •             WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU OSOBIE MAŁOLETNIEJ

   

  Małoletnim do lat 13 wydaje się paszporty z okresem ważności 5 lat. Małoletnim powyżej lat 13 wydaje się paszporty z okresem ważności 10 lat.

   

  Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców.

   

  Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

   

  Przepisy te odpowiednio stosuje się do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego.

   

  Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, jest obowiązkowa przy składaniu wniosku o wydanie jej dokumentu paszportowego.

   

  Należy złożyć:

   

  1.            Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego  . Wniosek paszportowy należy wypełnić czytelnie i zgodnie z instrukcją. Podpis w ramce umieszczonej pod fotografią składają osoby, które ukończyły 13 lat. Podpis nie może dotykać ani przecinać linii ramki (podpis ten będzie zamieszczony w nowym paszporcie). W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które nie ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza.

   

  2.              Kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może złożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu niepełnosprawności i stopniu o niepełnosprawności. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności  do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) a także osoby, której stan zdrowa nie pozwala na wykonanie fotografii określonej powyżej w zakresie wizerunku – można złożyć fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą  twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

   

  3.            Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osobę nieposiadającą numeru PESEL.

   

  4.            Dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty.

   

  5.            Ewentualnie inne dokumenty: np. dokument zawierający fotografię, potwierdzający tożsamość osoby. Jeżeli na podstawie danych zawartych w przedłożonych dokumentach oraz ewidencjach lub rejestrach nie można ustalić tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, dane te budzą wątpliwości lub występują w nich rozbieżności - organ paszportowy może żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego, ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 1829 oraz z 2019 r. poz. 730).

   

  6.           Od osoby, która ukończyła 12 lat, pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków.

   

  W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jednego z tych palców, odciski pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków). Dane biometryczne w postaci odcisków palców, po wprowadzeniu do ewidencji paszportowej, podlegają zaszyfrowaniu.

   

  Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu należy okazać aktualnie posiadany polski dokument paszportowy osoby małoletniej. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego - złożyć zawiadomienie o utracie/ zniszczeniu dokumentu paszportowego.

  Rodzice (lub ustanowieni przez sąd opiekunowie) małoletniego obowiązani są przy składaniu wniosku paszportowego również okazać swoje dokumenty paszportowe.

   

  Uwaga: z dniem 26 czerwca 2012 r. utraciły ważność wszystkie wpisy danych dzieci, zamieszczone w paszportach rodziców - dokonane przed dniem 28 sierpnia 2006 r.

  (Od dnia 28 sierpnia 2006 r. nie dokonuje się wpisów danych dzieci do paszportów rodziców).

  UWAGA: Zapisując się na wizytę na stronie internetowej w celu wydania paszportu małoletniemu, w systemie zapisujemy tylko małoletniego.

   

  •             PASZPORT TYMCZASOWY

   

  Paszport tymczasowy wydaje się:

  1.            Osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w RP (jeśli interesant wyraża takie życzenie i składa wniosek o wydanie tego dokumentu);

  2.            Osobom przebywającym czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;

  3.            Osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;

  4.            Osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;

  5.            Osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

  Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. W paszportach tymczasowych  nie zamieszcza się danych biometrycznych.

   

  Paszport  tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu osobom przebywającym w RP wydaje wojewoda, a za granicą - konsul.

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju). Konsul honorowy nie realizuje spraw paszportowych czyli nie wydaje również paszportów tymczasowych.

   

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego składa:

   

  1.          Wypełniony zgodnie z instrukcją wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego. 

  2.          Kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może złożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu niepełnosprawności i stopniu o niepełnosprawności. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności  do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) a także osoby, której stan zdrowa nie pozwala na wykonanie fotografii określonej powyżej w zakresie wizerunku – można złożyć fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą  twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

   

   

   

  •             Opłaty konsularne za wydanie paszportu i paszportu tymczasowego pobiera się w wysokości określonej w  Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. poz. 2237).

   

  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

  - osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat;

  - osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;

  - osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.

  Osoba korzystająca z prawa do zwolnienia z opłaty konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do tego zwolnienia.

   

  Opłatę konsularną obniża się o 50% w przypadku wydania paszportu:

  - emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy

  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721 z późn zm.), a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;

  - osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

  - kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693 i 2281);

  - osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom.

  Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi.

   

  W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

  •             ODBIÓR PASZPORTU

   

  Termin odbioru paszportu określa organ wydający dokument w momencie przyjmowania wniosku paszportowego. Przeciętny czas oczekiwania na wydanie paszportu za granicą wynosi około 6-8 tygodni, licząc od dnia pobrania danych biometrycznych.

  Po odbiór paszportu zapraszamy bez konieczności wcześniejszego umawiania się na spotkanie, w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach 9-12.00 oraz środy 13-16.00.

   

  Paszport/ paszport tymczasowy odbiera się osobiście w tym urzędzie, w którym nastąpiło złożenie wniosku o wydanie tego dokumentu. Paszport/ paszport tymczasowy osoby małoletniej odbiera jeden z rodziców (lub odpowiednio – jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów).

  Osoba odbierająca dokument paszportowy sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne są zgodne ze stanem faktycznym, potwierdza jego odbiór, wpisując datę oraz składając podpis na wniosku paszportowym.

  Przy odbiorze paszportu/paszportu tymczasowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje, dziurkując całość książeczki paszportowej – z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy – w taki sposób, aby trwale uszkodzić strefę odczytu maszynowego umieszczoną w dolnej części strony, na której są zamieszczone dane osobowe jego posiadacza oraz przecinając drugą okładkę dokumentu na odcinku od połowy dowolnej krawędzi do środka okładki. Anulowany paszport (lub paszport tymczasowy) zwraca się wnioskodawcy.

  Uwaga: nie ma możliwości upoważnienia innej osoby do odbioru paszportu/paszportu tymczasowego.

   

  •             WYMIANA PASZPORTU – SZCZEGÓLNE OKOLICZNOŚCI

   

   

  1. Obowiązek wymiany dokumentu paszportowego:

   

  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni.

   

  2. Utrata/ zniszczenie dokumentu paszportowego:

   

  Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

  Organem paszportowym za granicą jest konsul. Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.

   

  Należy pamiętać, że:

   

  - Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany.

  - Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.

   

  UWAGA: Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: