close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAKTYKI W AMBASADZIE

 • 25 maja 2018

  Zachęcamy do składania wniosków o odbycie praktyki lub wolontariatu w Ambasadzie RP w Waszyngtonie

  Oferta jest skierowana przede wszystkim do studentów i absolwentów, którzy rozważają możliwość podjęcia pracy w dyplomacji oraz tych, którzy pragną zdobyć doświadczenie zawodowe w administracji rządowej w formie praktyki, wolontariatu lub stażu organizowanych w placówkach zagranicznych RP.

   

  Rekrutacja odbywa się w każdym miesiącu, w ciągu całego roku kalendarzowego.

   

  Osoby ubiegające się o przyjęcie na praktyki powinny spełniać następujące warunki:

   

  STUDENCKA

   

  1) posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,

  2) być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych,

  3) studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa.

   

  ABSOLWENCKA

   

  1) posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,

  2) być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej,

  3) od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat,

  4) w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30 roku życia.

   

  ZAWODOWA

   

  1) posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,

  2) być uczniem szkoły policealnej prowadzącej kształcenie zawodowe  na kierunku istotnym

  z punktu widzenia Ministerstwa.

   

  W celu zgłoszenia na praktykę należy przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną na adres Washington.amb@msz.gov.pl lub Washington.press@msz.gov.pl. Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje Kierownik Placówki Zagranicznej.

   

   Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:

  1)      formularz aplikacyjny

  2)      oświadczenie o niekaralności

  3)      oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk i wolontariatu

  4)      skan dowodu osobistego lub paszportu

   

  Szczegóły organizacji praktyk, wolontariatu i stażu w MSZ oraz w placówkach zagranicznych RP są zawarte w Zarządzeniu nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej  z dnia 30 maja 2011 r.  w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: (202) 499-1725 lub Washington.press@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: