close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAWO DO INFORMACJI

 • 16 czerwca 2015

  Prawo osób do informacji przetwarzanych w systemach konsularnych

  Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

   

  Zgodnie z art. 32 ust. 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a Ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać – odnośnie przetwarzania jej danych osobowych – następujących informacji:

   

  • czy zbiór istnieje,
  • od kiedy dane są przetwarzane,
  • jakie jest źródło pozyskania danych,
  • w jaki sposób dane są udostępniane,
  • jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,
  • w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

   

  Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni. W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w systemach konsularnych  należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim lub angielskim na adres:

   

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tiranie

  Referat Konsularny

  ul. Durresit 123

  Tirana

   

  Wniosek powinien zawierać: 

   

  1. imię i nazwisko składającego wniosek;
  2. numer PESEL (jeżeli osoba posiada);
  3. obywatelstwo;
  4. datę i miejsce urodzenia;
  5. miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);
  6. przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;
  7. podpis osoby składającej wniosek.

   

  W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

   


   

  Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

   

  Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

   

  • pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;
  • pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;
  • pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

   

  Odmowa udostępnienia danych osobowych

   

  W myśl art. 34 Ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

   

  1. ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,
  2. zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  3. zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
  4. istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.     

   

  Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia

   

  Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

   


   

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB APLIKUJĄCYCH O WIZĘ

  (informacja jest zamieszczona w formularzu aplikacyjnym)

   

  Znam i akceptuję następujące warunki: do analizy wniosku wizowego konieczne jest zebranie danych określonych w formularzu wizowym oraz przedstawienie aktualnego zdjęcia i w stosownych przypadkach pobranie odcisków palców, a wszelkie dane dotyczące mojej osoby zawarte w formularzu wniosku wizowego wraz z moimi odciskami palców i fotografią zostaną przedłożone właściwym władzom państw członkowskich i będą przez nie przetwarzane w celu podjęcia decyzji w sprawie mojego wniosku wizowego.

   

  Dane te, oraz dane dotyczące decyzji w sprawie mojego wniosku wizowego lub decyzji o unieważnieniu wydanej wizy, jej cofnięciu lub przedłużeniu okresu jej ważności zostaną wprowadzone do systemu informacji wizowej VIS, będą w nim przechowywane maksymalnie przez okres 5 lat i będą w tym okresie udostępniane organom wizowym oraz organom właściwym do wykonywania kontroli wizowej na granicach zewnętrznych i na terytorium państw członkowskich oraz organom imigracyjnym i azylowym w państwach członkowskich, by zweryfikowały, czy spełnione są warunki legalnego wjazdu, pobytu i zamieszkania na terenie państw członkowskich, by stwierdziły które osoby nie spełniają tych warunków lub przestały je spełniać, by przeanalizowały wniosek o udzieleniu azylu i określiły organ odpowiedzialny za jego rozpatrzenie. Dane te będą pod określonymi warunkami udostępniane   także wyznaczonym organom państw członkowskich oraz Europolowi do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom oraz do ich wykrywania i prowadzenia odnośnych dochodzeń. Organem odpowiedzialnym w państwie członkowskim za przetwarzanie tych danych jest Centralny Organ Techniczny KSI, komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa.

   

  Wiem, że mam prawo uzyskać w każdym państwie członkowskim informację o danych dotyczących mojej osoby przechowywanych w systemie VIS oraz informację o państwie członkowskim, które te dane przekazało, oraz żądać by dane dotyczące mojej osoby zostały skorygowane- jeżeli są nieścisłe -  lub usunięte – jeżeli zostały pobrane nielegalnie. Na moje wyraźne żądanie organy analizujące mój wniosek powiadomią mnie w jaki sposób mogę skorzystać z prawa sprawdzenia danych dotyczących mojej osoby i wystąpić o ich korektę lub usunięcie, oraz powiadomią mnie o odnośnych środkach odwoławczych zgodnie z prawem krajowym danego państwa. Skargi dotyczące ochrony danych osobowych będą rozpatrywane przez krajowy organ nadzorczy tego państwa członkowskiego. Generalny Inspektorat Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

   

  Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą wszystkie informacje szczegółowe przeze mnie przedłożone są poprawne i kompletne. Jestem świadomy, że podaniem nieprawdziwych informacji spowoduje odrzucenie mojego wniosku lub unieważnienie przyznanej wizy i może podlegać odpowiedzialności karnej zgodnie z prawem państwa członkowskiego, które rozpatruje wniosek.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: