close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UMIEJSCOWIENIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO W POLSCE

 •   

  UMIEJSCOWIENIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO W POLSCE

   

  Co to jest umiejscowienie aktu stanu cywilnego?

  Szereg zdarzeń w życiu każdego człowieka ma bezpośredni wpływ na jego sytuację prawną. Najbardziej naturalne z tych zdarzeń takie jak urodzenie, małżeństwo czy zgon, kształtują podstawowy status prawny nazywany stanem cywilnym osoby.
   
  Zdarzenia te podlegają rejestracji przez urzędy państwowe, a na ich dowód wydawane są dokumenty potwierdzające ich zaistnienie, nazywane aktami stanu cywilnego. Zdarzenia takie, jeżeli powstają w Polsce podlegają automatycznej rejestracji w Urzędach Stanu Cywilnego. Jeżeli zaś zaistniały za granicą, rejestrowane są we właściwych urzędach tego państwa i nie znajdują odzwierciedlenia w polskich księgach stanu cywilnego.
   
  Aby zdarzenie stanu cywilnego, które zaistniało za granicą było również odnotowane w polskich urzędach należy je tam zarejestrować. Zarejestrowanie takiego zdarzenia, wpisanie go do polskich ksiąg stanu cywilnego i wydanie polskiego dokumentu potwierdzającego jego zaistnienie jest nazywane transkrypcją albo umiejscowieniem zagranicznego aktu stanu cywilnego.

  Czy obywatele Polscy zamieszkali za granicą mają obowiązek rejestrowania zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich urzędach?

  Takiego obowiązku nie ma. Oznacza to że obywatele polscy zamieszkali za granicą jeżeli nie umiejscawiają zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich urzędach nie naruszają żadnych przepisów prawa. Należy natomiast pamiętać, że istnieje szereg uprawnień, z których skorzystać można jedynie wówczas gdy przedstawi się polski akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) dowodzący, że pewne prawa przysługują konkretnej osobie.

  Najbardziej powszechną sytuacją, która stawia taki wymóg jest złożenie wniosku o wydanie 10-cio letniego paszportu polskiego. Oprócz tego wymóg taki nakładają np. przepisy prawa spadkowego czy przepisy dotyczące prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 

  Do kogo składa się wniosek o umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego? 
   
  Wniosek o umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego składa się do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce. Właściwym urzędem jest urząd wg miejsca zamieszkania wnioskodawcy w Polsce. Jeżeli zaś osoba wnioskodawcy nie posiada w kraju miejsca zamieszkania, urzędem właściwym jest Urząd Stanu Cywilnego wg ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. W sytuacji gdy wnioskodawca nigdy w Polsce nie miał miejsca zamieszkania urzędem właściwym do wpisania jego aktu jest Urząd Stanu Cywilnego dla Miasta Stołecznego Warszawy - Śródmieścia (ul. Gen. Andersa  5, 00-147 Warszawa).
   
  Wniosek powinien zwierać prośbę o umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego i wydanie na tej podstawie polskiego aktu, wraz z informacjami dotyczącymi obecnego i poprzedniego miejsca zamieszkania. 

  W jaki sposób należy złożyć wniosek?
   
  Wniosek o umiejscowienie aktu stanu cywilnego może zostać złożony we właściwym urzędzie osobiście przez wnioskodawcę, za pośrednictwem upoważnionej osoby, drogą pocztową lub za pośrednictwem konsula.
   
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami konsul pobiera opłatę z wykonanie takiej czynności w wysokości określonej tymi przepisami - patrz: TABELA OPŁAT KONSULARNYCH.

  Co należy załączyć do wniosku o umiejscowienie?
   
  1. umiejscawianie aktów urodzenia i zgonu:
  Do wniosku należy załączyć oryginalny odpis albańskiego aktu stanu cywilnego oraz jego urzędowe tłumaczenie. Urzędowe tłumaczenia dokumentów dokonywane są w Polsce przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli tłumaczenie jest wykonywane za granicą, aby miało charakter urzędowy musi być poświadczone przez konsula.
   
  2. umiejscawianie aktu zawarcia związku małżeńskiego, w wyniku którego kobieta przyjmuje nazwisko męża.
   
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa rodzinnego, przy zawarciu związku małżeńskiego kobieta i mężczyzna składają oświadczenie jakie nazwisko będą nosić po zawarciu związku małżeńskiego. Nie złożenie takiego oświadczenia oznacza, że małżonkowie pozostają przy swoich dotychczasowych nazwiskach, choć zazwyczaj USC żądają również oświadczenia o pozostawaniu przy dotychczasowym nazwisku kobiety.
   
  Jeżeli zatem kobieta pragnie po zawarciu związku małżeńskiego nosić nazwisko męża to jej wybór musi być odnotowany w akcie zawarcia małżeństwa.
   
  W Albanii USC wydają akty zawarcia związku małżeńskiego w których zawarta jest informacja o nowym nazwisku. Umieszczenie takiej informacji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wyborze nowego nazwiska zgodnie z polskimi przepisami.
   
  Jakkolwiek, jeżeli takiej informacji nie zamieszczono w albańskim akcie małżeństwa, to taki akt można uzupełnić poprzez złożenie oświadczenie o wyborze nazwiska przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego a za granicą przed konsulem (wymagane jest osobiste stawiennictwo w konsulacie). 
  W konsekwencji, w przypadku umiejscawiania zagranicznego aktu małżeństwa za pośrednictwem konsula, osoby upoważnionej lub poczty do wniosku o umiejscowienie aktu małżeństwa należy załączyć: oryginalny akt małżeństwa, jego tłumaczenie poświadczone przez konsula oraz oświadczenie o wyborze nazwiska (jeżeli takowe jest potrzebne). W przypadku gdy kobieta która zawarła związek małżeński dokonuje osobiście umiejscowienia aktu małżeństwa we właściwym urzędzie stanu cywilnego oświadczenie o wyborze nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa (jeżeli takowe jest potrzebne) może zostać złożone bezpośrednio przed kierownikiem USC.
   
  W jaki sposób zostanie doręczona decyzja o umiejscowieniu?
   
  Załączone do wniosku oryginały dokumentów nie podlegają zwrotowi. Ponadto, po przyjęciu wniosku Urząd Stanu Cywilnego ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych z uwagi na procedurę umiejscowienia aktu w księgach stanu cywilnego. Po zarejestrowaniu zagranicznego dokumentu Urząd Stanu Cywilnego sporządza polskie odpisy aktu stanu cywilnego. Odpisy te są wydawane zainteresowanemu wraz z decyzją kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem poczty lub konsula, doręczenie ich następuje za pośrednictwem urzędu konsularnego.
   
  Średni okres oczekiwania na załatwienie sprawy umiejscowienia za pośrednictwem konsula wynosi około 3 miesięcy. W przypadku konieczności uzupełnienia postępowania okres ten może ulec wydłużeniu.


  UMIEJSCOWIENIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO - KROK PO KROKU
   
  AKT URODZENIA
   
  1. TŁUMACZENIE AKTU

  Tłumaczenie dokumentu może być dokonane zarówno na terenie Albanii  jak również w Polsce:
   
  - w Albanii - tłumaczenie dokonane we własnym zakresie musi być urzędowo poświadczone przez Konsula. Prosimy o nadesłanie oryginalnego aktu wraz z tłumaczeniem. Opłata konsularna za poświadczenie każdej rozpoczętej strony tłumaczenia - patrz: TABELA OPŁAT KONSULARNYCH.
   
  - w Polsce - tłumaczenie może być dokonane wyłącznie przez tłumacza przysięgłego.
   

  2. UMIEJSCOWIENIE AKTU URODZENIA W POLSCE 

  Akty urodzeń osób małoletnich urodzonych poza granicami kraju umiejscawiane są na pisemny wniosek jednego z rodziców w USC właściwym dla jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce.
   
  Gdy wniosek składa osoba pełnoletnia która nigdy nie miała miejsca zamieszkania w kraju - właściwym do umiejscowienia aktu jest:

  Urząd Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście
  Ul. Gen. Andersa 5  
  00-147 Warszawa
  tel. +4822 227 40 00
   
  A. Osobiście
  W Urzędzie Stanu Cywilnego należy złożyć następujące dokumenty:
  - oryginalny akt urodzenia dziecka
  - tłumaczenie aktu /zgodnie z pkt.1/
  - wniosek do kierownika USC
   
  B. Za pośrednictwem osób na stałe przebywających w Polsce
  W Urzędzie Stanu Cywilnego należy złożyć następujące dokumenty:
  - oryginalny akt urodzenia dziecka
  - tłumaczenie aktu urodzenia /zgodnie z pkt.1/
  - pełnomocnictwo do umiejscowienia aktu w Państwa imieniu
   
  C. Przesłanie dokumentów bezpośrednio do USC
  Należy przesłać następujące dokumenty:
  - oryginalny akt urodzenia
  - tłumaczenie aktu /zgodnie z pkt.1/
  - wniosek do Kierownika USC
   
  D. Za pośrednictwem Konsulatu
  W Konsulacie należy złożyć następujące dokumenty:
  - oryginalny akt urodzenia
  - tłumaczenie aktu /zgodnie z pkt.1/
  - wypełniony wniosek do Kierownika USC
  - opłata konsularna za umiejscowienie aktu urodzenia - patrz: TABELA OPŁAT KONSULARNYCH.
   
  Uwaga
  USC mogą wymagać innych dodatkowych dokumentów, np. odpis aktu małżeństwa rodziców.
  Ze względu na długi czas oczekiwania spowodowany długą drogą urzędową w wariancie D , sugerujemy skorzystanie z wariantów A,B,C.


  AKT MAŁŻEŃSTWA 
   
  1. TŁUMACZENIE AKTU

  Tłumaczenie dokumentu może być dokonane zarówno na terenie Albanii jak również w Polsce:
   
  - w Albanii - tłumaczenie dokonane we własnym zakresie musi być urzędowo poświadczone przez Konsula. Prosimy o nadesłanie oryginalnego aktu wraz z tłumaczeniem. Opłata konsularna za poświadczenie każdej rozpoczętej strony tłumaczenia - patrz: TABELA OPŁAT KONSULARNYCH.
   
  - w Polsce - tłumaczenie może być dokonane wyłącznie przez tłumacza przysięgłego.
   
   
  2. OŚWIADCZENIE O WYBORZE NAZWISKA

  Sporządzane jest w przypadku, gdy akt małżeństwa nie zawiera informacji o zmianie nazwiska małżonków w wyniku zawarcia związku małżeńskiego. Nie złożenie takiego oświadczenia oznacza, że małżonkowie zostają przy swoich dotychczasowych nazwiskach.
   
  A. W przypadku, gdy akty umiejscawiane są w USC właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania jednego z małżonków należy sporządzić pisemne oświadczenie o wyborze nowego nazwiska /patrz wzór poniżej/ i złożyć podpis: 

  - w obecności konsula /wymagane jest osobiste stawiennictwo w Konsulacie w godzinach urzędowania albo
  - w obecności notariusza publicznego, a następnie zaopatrzyć w pieczęć Sekretarza Stanu ( apostille), w którym akt został wydany (adresy urzędów dostępne na stronie internetowej Konsulatu. Możliwość skorzystania z tej formy oświadczenia należy potwierdzić we właściwym USC w Polsce.
   
  B. W przypadku, gdy małżonkowie urodzili się poza granicami Polski i nigdy tam nie zamieszkiwali, a w akcie małżeństwa nie ma adnotacji o zmianie nazwiska - akty małżeństwa umiejscawiane są za pośrednictwem Konsulatu. Oświadczenie o wyborze nowego nazwiska należy wówczas złożyć przed konsulem.

  W sytuacji, gdy nazwiska określone w oświadczeniu widnieją w paszportach wydanych przed umiejscowieniem aktu - prosimy o załączenie do dokumentacji kopii paszportu.
  Opłaty konsularne - patrz: TABELA OPŁAT KONSULARNYCH.
    
   
  3. UMIEJSCOWIENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA W POLSCE
   
  Akty małżeństwa umiejscawia się w USC właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania jednego z małżonków.
  Akty małżeństwa osób urodzonych poza granicami kraju i nigdy nie zamieszkujących w Polsce umiejscawiane w Urzędzie Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście Ul.Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa, tel. +4822 227 40 00

  A. Osobiście
  W USC należy złożyć następujące dokumenty:
  - oryginalny akt małżeństwa
  - tłumaczenie aktu /zgodnie z pkt.1/
  - ewentualnie oświadczenie o wyborze nazwiska złożone przed kierownikiem USC
  - wniosek do kierownika USC
   
  B. Za pośrednictwem osób na stałe przebywających w Polsce
  W USC należy złożyć następujące dokumenty:
  - oryginalny akt małżeństwa
  - tłumaczenie aktu /zgodnie z pkt.1/
  - ewentualnie oświadczenie o wyborze nazwiska /zgodnie z pkt.2 A /
  - pełnomocnictwo do umiejscowienia aktu w Państwa imieniu.
   
  C. Przesłanie dokumentów bezpośrednio do USC - za wyjątkiem osób, których dotyczy punkt 2B
  Należy przesłać następujące dokumenty:
  - oryginalny akt małżeństwa
  - tłumaczenie aktu /zgodnie z pkt.1/
  - oświadczenie o wyborze nazwiska /patrz wzór poniżej/
  - wypełniony wniosek do Kierownika USC
   
  D. Umiejscowienie za pośrednictwem Konsulatu
  W Konsulacie należy złożyć następujące dokumenty:
  - oryginalny akt małżeństwa
  - tłumaczenie aktu /zgodnie z pkt.1/
  - ewentualnie oświadczenie o wyborze nazwiska /patrz wzór poniżej/
  - wypełniony wniosek do Kierownika USC
  - opłata konsularna za umiejscowienie aktu - patrz: TABELA OPŁAT KONSULARNYCH.
   
  Ze względu na długi czas oczekiwania spowodowany długą drogą urzędową w wariancie D , sugerujemy skorzystanie z wariantów A,B,C.

   

  WYROK ROZWODOWY 
   
  1. TŁUMACZENIE AKTU

  Tłumaczenie dokumentu może być dokonane zarówno na terenie Albanii jak również w Polsce:
   
  - w Albanii - tłumaczenie dokonane we własnym zakresie musi być urzędowo poświadczone przez Konsula. Prosimy o nadesłanie oryginalnego aktu wraz z tłumaczeniem. Opłata konsularna za poświadczenie każdej rozpoczętej strony tłumaczenia - patrz: TABELA OPŁAT KONSULARNYCH.
   
  - w Polsce - tłumaczenie może być dokonane wyłącznie przez tłumacza przysięgłego.

   
  2. LEGALIZACJA AKTU ROZWODOWEGO

  Wyrok rozwodowy, który ma być przedłożony w Polsce powinien być opatrzony w pieczęć Apostille , wydawaną przez MSZ RA.

  3. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO W POLSCE

  Wyrok rozwodowy powinien być złożony w Sądzie Okręgowym, właściwym dla miejscu zamieszkania z wnioskiem o uznanie wyroku sądu albanskiego. Osoby, które nie posiadają stałego meldunku w Polsce zwracają się do Sądu Okręgowego w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-951 Warszawa, tel. +4822 6200371
   
  A. Osobiście
  W Sądzie Okręgowym należy złożyć następujące dokumenty:
  - wniosek do sądu o uznanie wyroku rozwodowego sądu amerykańskiego
  - oryginalny wyrok rozwodowy, zalegalizowany w Konsulacie /zgodnie z pkt.2/
  - tłumaczenie wyrok rozwodowego /zgodnie z pkt.1/
  - w sądzie należy uiścić stosowną opłatę sądową
   
   
  B. Za pośrednictwem osób na stałe przebywających w Polsce
  W sądzie należy złożyć następujące dokumenty:
  - wniosek do sądu o uznanie wyroku rozwodowego sądu albańskiego 
  - oryginalny wyrok rozwodowy /zgodnie z pkt.2/
  - tłumaczenie wyrok rozwodowego /zgodnie pkt.1 /
  - poświadczone notarialnie pełnomocnictwo do złożenia aktu w Państwa imieniu i reprezentowania przed Sądem.
  - dokonanie stosownej opłaty sądowej
   
  Konsulat nie pośredniczy w postępowaniu zmierzającym do uznania albańskiego wyroku rozwodowego w Polsce.
   
  Opłaty konsularne:

  • o Poświadczenie tłumaczenia za każdą rozpoczętą stronę: 30 EURO
  • o Umiejscowienie aktu stanu cywilnego za pośrednictwem Konsulatu: 48 EURO za aplikację
  • o Poświadczenie podpisu pod oświadczeniem o wyborze nazwiska: 30 EURO

  Stosowne wnioski o umiejscowienie aktów stanu cywilnego są dostępne na stronie konsulatu.

  Podstawę prawną omawianych powyżej zagadnień stanowią przepisy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 1986, Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami) oraz kodeksu postępowania cywilnego.


  PRZYKŁADOWY WZÓR OŚWIADCZENIA O WYBORZE NAZWISKA

   

   

  wzór wniosku

   

   

  Wnioski do pobrania:

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: