close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POBYT STAŁY W POLSCE

 •  

  Pobyt stały w Polsce 

                       

                                                               INFORMACJA
    
                              DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O POBYT W POLSCE

  Cudzoziemcowi zamierzającemu zamieszkać w Polsce można udzielić zezwolenia na zamieszkanie czas oznaczony (pobyt czasowy) lub zezwolenia na osiedlenie się (pobyt stały).

   

                                Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

  Zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy można udzielić, jeżeli cudzoziemiec wykaże, że zachodzą okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

  Okolicznościami takimi mogą być m.in.: uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej, prowadzenie działalności gospodarczej, podjęcie nauki lub pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskim.

  Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się każdorazowo na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca w Polsce nie dłuższy jednak niż 2 lata.

  Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie w Polsce na pobyt czasowy winien być złożony w Konsulacie R.P. właściwym ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca; cudzoziemcy przebywający w Polsce mogą składać wnioski bezpośrednio w urzędach wojewódzkich. 

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy obowiązany jest złożyć:

  • 4 egzemplarze wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i wydanie karty czasowego pobytu, zawierającego wskazanie okoliczności uzasadniających jego zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesięcy wypełnione w języku polskim,
  • 5 kolorowych fotografii o wymiarach 4.5 cm - 3.5 cm,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł dochodów lub własnych środków materialnych i ich wysokość,
  • opłatę konsularną,
  • ważny paszport.

  Konsul przyjmujący wniosek może zażądać złożenia dodatkowo:

  • odpisu aktu urodzenia,
  • odpisu aktu małżeństwa,
  • zaświadczenia o braku zobowiązań podatkowych wobec kraju pochodzenia,
  • zaświadczenia o niekaralności wydanego przez właściwy organ kraju pochodzenia.

  Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce uzasadniający swój wniosek podjęciem zatrudnienia w Polsce obowiązany jest złożyć dodatkowo:

  • przyrzeczenie zezwolenia na zatrudnienie lub powierzenia inne pracy zarobkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dokument z którego wynika, że zezwolenie lub zgoda dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej nie jest wymagane,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP,
  • tytuł prawny do lokalu.

  Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce uzasadniający swój wniosek prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce obowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, jej przedmiot i rozmiary oraz wywiązywanie się z zobowiązań wobec Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:  

  • aktualny wypis z rejestru handlowego,
  • akt notarialny, na podstawie którego ustanowiona została spółka,
  • zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zezwolenie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej, jeżeli jest zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową ,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP,
  • tytuł prawny do lokalu oraz dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania.

  Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce uzasadniający swój wniosek podjęciem nauki obowiązany jest złożyć dodatkowo:

  • zaświadczenie potwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole lub szkole wyższej określające przewidywany regulaminem czas jej trwania,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
  • tytuł prawny do lokalu oraz dokumenty potwierdzające wysokość kosztów utrzymania.

  Małżonek obywatela polskiego zobowiązany jest złożyć dodatkowo aktualny odpis aktu małżeństwa oraz kopię paszportu małżonka.

   

                                        Zezwolenie na osiedlenie się

  Warunki uzyskania zezwolenia:

  Zezwolenia na osiedlenie się udziela się cudzoziemcowi, który:

  • jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na osiedlenie się, urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim co najmniej 3 lata i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
  • bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub przez okres 5 lat w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy,
  • jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego władzą rodzicielską.


  Nieprzerwany pobyt:

  • Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy, chyba że przerwa była spowodowana:
  • -wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • -towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę w warunkach, o których mowa w pkt 1,
  • -potrzebą uzyskania dokumentu podróży,
  • -leczeniem cudzoziemca.


  WYMAGANE DOKUMENTY:

  • 4 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się,
  • 5 aktualnych kolorowych fotografie o wymiarach 3,5 na 4,5 cm,
  • ważny dokument podróży (2 kserokopie),
  • dokumenty potwierdzające wymagany nieprzerwany pobyt w Polsce,
  • zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa,
  • aktualne potwierdzenie zameldowania czasowego,
  • tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym przebywa lub zamierza przebywać oraz dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania.

  Uwaga:

  Za tytuł prawny do lokalu, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym są zstępni, wstępni, małżonek, rodzice małżonka lub rodzice cudzoziemca.


  Dodatkowo należy dołączyć:

  w przypadku małoletniego będącego dzieckiem, cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na osiedlenie się, urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • aktualny odpis aktu urodzenia
  • kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na osiedlenie się lub karty pobytu przedstawiciela ustawowego,

  w przypadku dziecka obywatela polskiego pozostającego pod jego władzą rodzicielską:

  • aktualny odpis aktu urodzenia,
  • kopię paszportu przedstawiciela ustawowego,

  w przypadku zawarcia małżeństwa z obywatelem polskim:

  • aktualny odpis aktu małżeństwa,
  • kserokopię paszportu małżonka,
  • w przypadku posiadania wspólnych dzieci- odpisy aktów urodzenia.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: