close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE W SPRAWIE ZAWIERANIA MAŁŻEŃSTW

 •  

  ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO  - WYMAGANE DOKUMENTY

   

  • 1. Cudzoziemiec
  • aktualny skrócony akt urodzenia ( nie starszy niż 3 miesiące), przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego,
  • zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego zawierające, imię i nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, adres (pożądany ale nie konieczny), imię i nazwisko ojca, imię i nazwisko matki (o ile to możliwe również nazwisko panieńskie matki). Zaświadczenie powinno zawierać zdanie - przykład: obywatel X zgodnie z prawem miejscowym ma możność zawarcia związku małżeńskiego w Polsce z obywatelem Polski - ważne IMIĘ i NAZWISKO OBYWATELA POLSKI.

  W przypadku państw gdzie nie można uzyskać takiego dokumentu wymagane jest postanowienie polskiego sądu rodzinno-opiekuńczego o możliwości zawarcia związku małżeńskiego, wymaga to osobistego stawiennictwa przed Sądem.

  • paszport
  • zaświadczenie o stałym miejscu zamieszkania,
  • na ślubie musi być obecny tłumacz przysięgły ( o ile cudzoziemiec nie zna polskiego)

        2. obywatel polski

  • skrócony akt urodzenia,
  • zapewnienie - wydane przez właściwy dla miejsca zamieszkania urząd stanu cywilnego o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
  • paszport

   

  UWAGA

   

  Jeżeli związek małżeński zostanie zawarty zgodnie z prawem albańskim:

  • to akt małżeństwa (aby był ważny na terenie RP) wymaga procedury wpisania w księgach stanu cywilnego w Polsce i uzyskania polskiego aktu ślubu. Wpisania treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy,
  • Jeżeli obywatel polski zawierający akt małżeństwa w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego nie złożył oświadczenia w sprawie swojego nazwiska, może je złożyć wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskiej księgi - (musi być potwierdzona własnoręczność podpisu przez Konsula bądź notariusza)
  • Wniosek o umiejscowienie aktu stanu cywilnego może być złożony przez osobę zainteresowaną osobiście albo za pośrednictwem innej osoby upoważnionej, za pośrednictwem konsula lub poczty.

  Osoba ubiegająca się o umiejscowienie aktu stanu cywilnego za pośrednictwem konsula powinna przedłożyć Wydziałowi Konsularnemu osobiście lub drogą pocztową:

  a) wniosek o dokonanie czynności adresowany do właściwego urzędu stanu cywilnego, zawierający w szczególności informacje o miejscu zamieszkania, względnie ostatnim miejscu zamieszkania wnioskodawcy w Polsce,

  b) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wystawiony przez właściwy dla miejsca sporządzenia aktu urząd stanu cywilnego; w przypadku aktu małżeństwa odpis taki powinien zawierać urzędową adnotację na temat nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa,

  c) w sytuacji gdy małżonkowie nie złożyli oświadczeń o noszonych po zawarciu związku małżeńskiego nazwiskach, mogą te oświadczenie złożyć przed konsulem, co wymaga sporządzenia protokołu oraz wniosku o transkrypcję aktu małżeństwa,

  c) tłumaczenie w/w odpisu na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

  Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub odpisu aktu stanu cywilnego, średni okres oczekiwania na załatwienie wniosku za pośrednictwem konsula wynosi około3 miesiące,

  Umiejscowienia aktu małżeństwa bez pośrednictwa Wydziału Konsularnego wymaga:

  - przesłania do właściwego urzędu stanu cywilnego (za pośrednictwem osoby upoważnionej)  zupełnego aktu małżeństwa wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego (tłumaczenie może być dokonane w Polsce).

  W tym przypadku nie składa się wzoru oświadczenia złożonego przed konsulem
  o nazwisku. Konsul może jedynie poświadczyć własnoręczność podpisu osoby, która oświadczenie o noszonym po zawarciu związku małżeńskiego nazwisku (z poświadczonym podpisem) przekaże osobie upoważnionej wraz z zagranicznym aktem stanu cywilnego . Podpis może być również poświadczony na zasadach ogólnych tzn. przez notariusza zgodnie z prawem miejscowym.

               Regulacje dotyczące aktów stanu cywilnego zawarte są w Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r ze zmianami - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: