close

 •  

   

 • SPROWADZENIE DO POLSKI ZWŁOK LUB PROCHÓW

 •  


  W celu sprowadzenia do Polski zwłok lub szczątków (w tym szczątków powstałych ze spopielenia
  zwłok) osoby zmarłej za granicą należy w pierwszej kolejności uzyskać:


  1. pozwolenie starosty lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce, w którym
  zwłoki lub szczątki mają być pochowane, a następnie
  2. zaświadczenie polskiego konsula stwierdzające, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


  Pozwolenie starosta lub prezydent miasta wydaje na wniosek, na podstawie:
  - aktu zgonu lub innego dokumentu urzędowego stwierdzającego zgon,
  - dokumentu urzędowego stwierdzającego wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej
  - w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie
  urzędowym stwierdzającym zgon.


  Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez
  tłumacza przysięgłego. W przypadku tłumaczenia należy do wglądu przedstawić oryginały.


  Uwaga: W celu uzyskania szczegółowych informacji co do wymaganych dokumentów sugerujemy
  bezpośredni kontakt z urzędem właściwym ze względu na planowane miejsce pochówku.


  Zaświadczenie konsul wydaje na wniosek, na podstawie:
  - pozwolenia wydanego przez starostę lub prezydenta miasta,
  - odpisu aktu zgonu lub innego dokumentu stwierdzający zgon,
  - innych dokumentów wynikających z przepisów prawa miejscowego (placówka określa
  indywidualnie).


  Dokumenty nie wymagają tłumaczenia na język polski.


  Opłata konsularna za wydanie zaświadczenia zgodnie z tabelą opłat konsularnych https://poland.tw/pl/informacje_konsularne/oplaty_konsularne/


  Z wnioskiem o wydanie pozwolenia jak również zaświadczenia może wystąpić osoba uprawniona
  do pochowania osoby zmarłej zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych lub osoba przez
  nią upoważniona
  (np. pracownik zakładu pogrzebowego).


  Osoby uprawnione z mocy ustawy to najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
  - pozostały małżonek(ka);
  - krewni zstępni;
  - krewni wstępni;
  - krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
  - powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,
  jak również inne osoby, które dobrowolnie zobowiążą się do pochówku.


  Uwaga: W przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, do wniosku należy dołączyć
  stosowne pełnomocnictwo w oryginale.

  Pozwolenia i zaświadczenia wydawane są niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia otrzymania
  wniosku.


  Uwaga: zgodnie z obowiązującymi przepisami przystosowaniem do przewozu zwłok i szczątków
  ludzkich zajmują się wyspecjalizowane podmioty.


  W związku z tym, że transport zwłok jest dozwolony jedynie specjalnie do tego celu przeznaczonymi
  środkami przewozowymi przy spełnieniu określonych wymogów sanitarnych, w celu sprowadzenia
  zwłok do Polski niezbędne jest skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w międzynarodowym
  transporcie zwłok.


  Jedynie przewóz prochów, czyli szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych
  w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku (urnie) może odbywać się dowolnym środkiem
  transportu w sposób zapewniający ich poszanowanie
  (np. samochodem prywatnym oraz w formie
  bagażu podręcznego – szczegółowe zapisy regulują regulaminy linii lotniczych).


  Z uwagi na charakter sprawy oraz istniejące terminy ustawowe nie ma potrzeby zapisywania się
  na wizytę w sprawie uzyskania zaświadczenia konsula na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.
  W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt (email, tel.)


  Podstawa prawna:

  Ustawa z 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2141, z późn. zm.);

  Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r., poz. 912, z późn. zm.);

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na
  przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866).

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami
  ludzkimi (Dz.U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: