close

 •  

   

 • CZYNNOŚCI NOTARIALNE

 •  

  Do czynności notarialnych konsula stosuje się odpowiednio przepisy Prawa o notariacie. Czynności te mają taką samą moc jak czynności wykonywane przez notariusza w RP.

   

  Przykładowe czynności notarialne wykonywane przez Konsula:

   

  • sporządzanie i poświadczanie kopii dokumentów;
  • poświadczanie własnoręczności podpisów na dokumentach;
  • poświadczanie daty okazania dokumentów, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, stawiennictwa lub niestawiennictwa osoby;
  • przyjmowanie oświadczeń;

  Konsul wykonuje czynności notarialne na wniosek obywateli polskich i właściwych organów RP, jeśli dotyczą obrotu prawnego w RP lub na terytorium państwa przyjmującego oraz na wniosek jakiejkolwiek osoby niezależnie od jej obywatelstwa, jeżeli mają wywrzeć skutek prawny na terytorium RP. Rozpatrując wnioski o innej treści Konsul stosuje się do obowiązujących umów międzynarodowych i bierze pod uwagę przepisy wewnętrzne oraz praktykę państwa przyjmującego.

  Za wykonane czynności Konsulat pobiera opłaty według obowiązujących stawek z Tabeli Opłat Konsularnych.

   

  Poświadczenie własnoręczności podpisu

   

  Konsul, na wniosek zainteresowanego, uwierzytelnia dokument poprzez urzędowe poświadczeniu autentyczności umieszczonego na dokumencie podpisu autora dokumentu. Autor dokumentu musi w tym celu stawić się osobiście przed konsulem i w jego obecności złożyć podpis na dokumencie oraz okazać swój ważny dokument tożsamości z fotografią (paszport lub dowód osobisty).

   

  Uwaga: Konsul nie poświadcza własnoręczności podpisów pod dokumentami niespełniającymi warunków dopuszczenia do obrotu tak ze względu na cechy formalne (np. nieczytelność), jak elementy treści (np. sprzeczność z prawem, niejasność).

   

  Dokumenty wymagające formy aktu notarialnego

   

  W przypadku dokumentów wymagających formy aktu notarialnego formy zwykłego poświadczenia podpisu nie stosuje się. W sytuacji gdy wymagana jest dla dokumentu forma aktu notarialnego stosowny należy sporządzić przed polskim lub tajwańskim notariuszem, a następnie zalegalizować w Biurze Polskim w Tajpej.


  Dokumentami wymagającymi formy aktu notarialnego są m.in.:


  - większość dokumentów dotyczących nieruchomości, jak np.:

   

  • umowa o przeniesienie własności nieruchomości w Polsce,
  • pełnomocnictwo do przeniesienia własności nieruchomości w Polsce,
  • zrzeczenie się własności nieruchomości,
  • oświadczenie właściciela nieruchomości ustanawiające na niej ograniczone prawa rzeczowe (hipotekę, służebność, ciężar realny, użytkowanie),
  • umowa o zniesienie współwłasności,
  • majątkowa umowa małżeńska,
  • umowa darowizny,
  • umowa o dożywocie,
  • umowa o rentę.


  - dokumenty z zakresu prawa spadkowego:

   

  • zrzeczenie się prawa do dziedziczenia,
  • umowa o zbycie spadku, o dział spadku lub o udział w spadku,
  • testament sporządzony przez osobę małoletnią, głuchą, niemą, niewidomą lub ubezwłasnowolnioną częściowo,
  • zapewnienie o rodowodzie spadkodawcy i o kręgu spadkobierców,
  • wszelkie oświadczenia woli sporządzane przez osoby nie umiejące lub nie mogące czytać,
  • dokumenty przewidziane przepisami kodeksu handlowego - dotyczące spółek komandytowych, spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.).

  Poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

  Konsul poświadcza pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu w razie stawiennictwa tej osoby w konsulacie i okazania ważnego dokumentu tożsamości z fotografią (paszport lub dowód osobisty). Konsul może również poświadczyć, ze dana osoba zamieszkuje lub przebywa czasowo w określonym miejscu, jeżeli zainteresowany przedstawi na to odpowiednie dowody.

   

  Poświadczenie daty okazania dokumentu

  Konsul poświadcza na okazanym dokumencie datę, a na żądanie stron również godzinę i minutę okazania tego dokumentu, poprzez umieszczenie stosownej pieczęci, po uprzednim ustaleniu tożsamości osoby zainteresowanej na podstawie ważnego dokumentu (paszportu lub dowodu osobistego). Poświadczany dokument musi spełniać wymogi dopuszczenia go do obrotu prawnego.

   

  Przed wizytą w Biurze Polskim prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +886 2 7729 9320.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: