close

 •  

   

 • ZŁOŻENIE WNIOSKU WIZOWEGO

 •  

  Wniosek o wydanie wizy powinien zostać złożony oraz rozpatrzony przez odpowiedni urząd konsularny zgodnie z właściwością terytorialną. Konsulem właściwym jest zawsze konsul tego państwa Schengen, które stanowi państwo głównego celu pobytu. Jeżeli nie udajecie się Państwo w ogóle do Polski, to nie możecie złożyć wniosku o wizę Schengen w polskim urzędzie konsularnym. Jeżeli udajecie się Państwo do kilku państw Schengen, to polski konsul jest właściwy do rozpatrzenia wniosku jedynie, jeżeli pobyt w Polsce jest głównym celem wjazdu na terytorium Schengen lub Polska jest państwem, w którym zamierzacie przebywać najdłużej.

   

  Wniosek wizowy wypełnia się poprzez aplikację internetową e-Konsulat. Po wypełnieniu wniosku w aplikacji e-Konsulat konieczne jest jego wydrukowanie. Z wydrukowanym wnioskiem oraz pozostałymi dokumentami należy złożyć wniosek wizowy w Biurze Polskim w dniu wybranym przy rejestracji elektronicznej wniosku. Godziny przyjmowania wniosków wizowych w Biurze to poniedziałek i środa godz. 10:00-12:00.

   

  Termin rozpatrzenia wniosku wynosi do 15 dni kalendarzowych od momentu złożenia kompletu dokumentów. Zazwyczaj są to dwa dni robocze. Wniosek wizowy może być złożony nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą wyjazdu.

   

  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wizę Schengen (C):
   

  1. Dokument podróży:
   - ważny minimum trzy miesiące po planowanym wyjeździe z Polski/strefy Schengen;
   - posiadający minimum 2 wolne strony;
   - wydany w okresie ostatnich 10 lat.
  2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy (e-Konsulat). Wniosek wizowy powinien być  wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim, angielskim, urzędowym(-ych) kraju przyjmującego, w przypadku np. j. rosyjskiego - transliteracja) i podpisany. W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. W przypadku małoletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.
  3. Biometryczne zdjęcie (3,5x4,5cm).
  4. Opłata wizowa (opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych).
  5. Ubezpieczenie medyczne na wysokość minimum 30 tys. EUR, ważne na całym terytorium Schengen, zakupione u ubezpieczyciela na Tajwanie (Schengen Travel Medical Insurance).
  6. Dokumenty uzupełniające(*), potwierdzające:
   - cel wjazdu;
   - posiadanie zakwaterowania;
   - posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Schengen lub Polski;
   - gotowość do opuszczenia terytorium Schengen po upłynięciu terminu ważności wizy.

   (*)Rodzaj oraz ilość dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego; w związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym w celu uzyskania pełnej informacji co do dokumentów uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku wizowego.

   

  Zgodnie z artykułem 14(6) Kodeksu Wizowego konsulat może odstąpić od egzekwowania jednego lub kilku wymogów, jeżeli wiadomo, że osoba ubiegająca się o wizę wcześniej udowodniła, że jest uczciwa i wiarygodna, a zwłaszcza że z poprzednich wiz korzystała zgodnie z prawem, i jeżeli nie ma wątpliwości co do tego, że w chwili przekraczania zewnętrznych granic państw członkowskich będzie spełniała wymogi art. 5 (1) Kodeksu Granicznego Schengen.

  Zgodnie z artykułem 21 (8) kodeksu wizowego podczas rozpatrywania wniosku konsulat może w uzasadnionym przypadku zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę i poprosić o dodatkowe dokumenty, które nie były wskazane w wymienionym wyżej wykazie  (np., dokumenty umożliwiające ustalenie zamiaru opuszczenia terytorium strefy Schengen przez osobę ubiegającą się o wizę przed upływem terminu ważności wizy, o którą  aplikuje wnioskodawca. W ten sposób aplikujący zostaje poinformowany o tym, że złożenie wyżej wymienionych dokumentów nie gwarantuje automatycznego wydania wizy.

  Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do Konsulatu/wydziału konsularnego faksem, pocztą lub poczta elektroniczną.

  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu, posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z w art. 5 kodeksu granicznego Schengen. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

   

  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wizę krajową (D):

   

  1. Dokument podróży:
   - ważny minimum trzy miesiące po planowanym wyjeździe z Polski/strefy Schengen;
   - posiadający minimum 2 wolne strony;
   - wydany w okresie ostatnich 10 lat.
  2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.  (e-Konsulat). Wniosek wizowy powinien być  wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim, angielskim, urzędowym(-ych) kraju przyjmującego, w przypadku np. j. rosyjskiego - transliteracja) i podpisany. W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. W przypadku małoletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.
  3. Biometryczne zdjęcie (3,5x4,5cm).
  4. Opłata wizowa (opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych).
  5. Ubezpieczenie medyczne na wysokość minimum 30 tys. EUR, ważne na całym terytorium Schengen, zakupione u ubezpieczyciela na Tajwanie (Schengen Travel Medical Insurance).
  6. Dokumenty uzupełniające (*), potwierdzające:
   - cel wjazdu;
   - posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Polski;
   - konieczność przebywania na terytorium Polski powyżej 90 dni 

   (*) Rodzaj oraz ilość dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od celu wyjazdu.

   

  Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

   

  Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do konsulatu/wydziału konsularnego faksem, pocztą lub poczta elektroniczną.

  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: