close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OCHRONA MNIEJSZOŚCI

 • Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych

   

  Instrumentem ochrony mniejszości narodowych i etnicznych Rady Europy jest Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych (Framework Convention for the Protection of National Minorities), która weszła w życie w 1998 r.

   

  Jest ona pierwszą i najważniejszą międzynarodową konwencją, która chroni prawa osób należących do mniejszości narodowych.

   

  Konwencja wymienia prawa i wolności przysługujące osobom należącym do mniejszości narodowych. Obejmują one  m.in. prawo do swobodnego posługiwania się językiem ojczystym, zakaz dyskryminacji z powodu przynależności do mniejszości narodowej czy etnicznej, prawo do nauki języka ojczystego oraz życia kulturalnego, wolność zrzeszania się i wyznania.

   

  Realizację postanowień Konwencji przez państwa-stronyFlagi państw przed Radą Europy w Strasburgu monitoruje Komitet Ministrów RE przy pomocy Komitetu Doradczego - mechanizmu monitoringowego składającego się z 18 niezależnych ekspertów (obecnie nie ma w Komitecie Doradczym eksperta z Polski).

   

  Państwa-strony przekazują Sekretarzowi Generalnemu RE regularne raporty informujące o środkach podjętych w celu wprowadzania w życie postanowień Konwencji.  

   

  Tekst Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych

  Tekst Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych (ang.)

  Oficjalna strona RE poświęcona Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych

  Realizacja postanowień Konwencji Ramowej przez Polskę 

  Link do strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

   

  Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych 

   

  Karta (European Charter for Regional or Minority Languages) weszła w życie w 1998 r. Ma na celu ochronę i promocję języków mniejszościowych oraz regionalnych w Europie. Jej celem jest, z jednej strony zachowanie i rozwój europejskiej tradycji i dziedzictwa kulturalnego, z drugiej natomiast, gwarantowanie prawa do używania własnego języka w życiu prywatnym i publicznym.

   

  Karta określa szczegółowo środki, jakie państwa-strony powinny podjąć w dziedzinie ochrony i promocji języków regionalnych i mniejszościowych: zapewnienie edukacji, dostępu w określonych językach do wymiaru sprawiedliwości, władz administracyjnych i służb publicznych, mediów i organizacji życia społeczno-ekonomicznego, zachęcanie do użycia tych języków w mowie i piśmie, w życiu publicznym i prywatnym, oraz organizacja wymian transgranicznych.

   

  Realizację przez państwa-strony postanowień Konwencji monitoruje Komitet Ministrów RE przy pomocy Komitetu Ekspertów - mechanizmu monitoringowego składającego się z niezależnych ekspertów. Komitet Ekspertów składa się z członków, po jednym z każdego państwa-strony. Polskim ekspertem w Komitecie jest Agnieszka Oszmiańska-Pagett 

   

  Tekst Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych

  Tekst Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych (ang.)

  Oficjalna strona RE poświęcona Karcie Języków Regionalnych lub Mniejszościowych

  Realizacja postanowień Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych przez Polskę 

  Link do strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: