close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDANIE ZAŚWIADCZENIA, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO NA POTRZEBY MAŁŻEŃŚTWA W REPUBLICE KOREI

 • Konsul wydaje zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, na potrzeby małżeństw zawieranych w Republice Korei. Dokument ten można otrzymać również w urzędzie stanu cywilnego w Polsce, jednak może być on przedmiotem legalizacji.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. ważny polski paszport lub dowód osobisty (do wglądu);
  2. kopię dokumentu tożsamości przyszłego małżonka;
  3. wniosek o wydanie zaświadczenia (formularz znajduje się TUTAJ),
  4. zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (formularz znajduje się TUTAJ);
  5. odpis aktu urodzenia wnioskodawcy;
  6. w przypadku jeżeli wnioskodawca pozostawał wcześniej w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie;
  7. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka: Dla obywateli Republiki Korei jest to zaświadczenie o związku małżeńskim, czyli 혼인과계증면서) oraz zaświadczenie podstawowe, tj. 기본증명서. Obydwa koreańskie dokumenty proszę opatrzyć klauzulą apostille (informacja o apostille znajduje się TUTAJ). W przypadku dokumentów wystawionych w innych państwach niż Republika Korei należy je przedłożyć wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula oraz legalizacją, o ile nic innego nie wynika z odrębnych przepisów.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  W celu umówienia wizyty w Konsulacie RP w Seulu należy dokonać rejestracji w systemie e-Konsulat  (www.e-konsulat.gov.pl)

   

  Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo jest ważne sześć miesięcy od daty jego wystawienia. Jeżeli zaświadczenie utraciło ważność, całą procedurę należy powtórzyć.

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

  Czy przyszły małżonek musi być obecny w czasie wizyty związanej ze złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim możemy zawrzeć związek małżeński?

  Odpowiedź: Nie ma takiej potrzeby, ale treść jego zaświadczenia o stanie cywilnym nie powinna budzić wątpliwości i pozwalać na uzupełnieni wszystkich danych, które powinny się znaleźć na zaświadczeniu, że zgodnie z prawem polskim możecie zawrzeć związek małżeński. Zaświadczenie powinno np. pozwalać zidentyfikować płeć przyszłego małżonka.

   

  Jaka jest różnica pomiędzy zaświadczeniem, że zgodnie z prawem polskim mogę zawrzeć związek małżeński, a zaświadczeniem o stanie cywilnym?

  Odpowiedź: Zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo wskazuje (imiennie) osobę wnioskującą o jego wydanie oraz zawiera dane przyszłego współmałżonka. Osoba wnioskująca o wydanie takiego zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód małżeńskich (tj. nie tylko o fakcie niepozostawania w związku małżeńskim, ale także o braku bliskiego pokrewieństwa, które wykluczałoby zawarcie związku, braku informacji o chorobach uniemożliwiających zawarcie małżeństwa itp.). Zakres dowodowy zaświadczenia o stanie cywilnym jest węższy: dotyczy tylko osoby wnioskującej i okoliczności niepozostawania (lub pozostawania) przez nią w związku małżeńskim.

   

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2064);
  • Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: