close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY

 • OECD przeprowadza okresowe przeglądy polskiej gospodarki oraz kierunków przeprowadzanych reform i zmian. Realizacją tego zadania zajmuje się Komitet Przeglądów Gospodarki i Rozwoju (Economic and Development Review Committee - EDRC).

   

  Raporty gospodarcze OECD stanowią kompleksową i szczegółową analizę polityki makroekonomicznej, przemian strukturalnych i tendencji rozwojowych. Są one traktowane jako miarodajne i rzetelne źródło informacji o rozwoju ekonomicznym oraz stanowią cenną pomoc w kształtowaniu krajowej polityki gospodarczej w wymiarze makroekonomicznym i strukturalnym.

   

  Od 1996 roku, od momentu przystąpienia Polski do OECD, przeglądy gospodarcze naszego kraju odbywają się co półtora roku, obejmując oprócz kwestii makroekonomicznych bieżące problemy i zagadnienia, które są ważne dla procesu transformacji systemu społeczno-ekonomicznego Polski.


  Raporty, wskazując na czynniki trwałych tendencji wzrostowych, stanowią dla naszego kraju najlepszą wizytówkę w środowisku międzynarodowych podmiotów gospodarczych. Rekomendacje zawarte w przeprowadzanych przez OECD przeglądach polskiej gospodarki są dla rządu polskiego cennym źródłem informacji w procesie kształtowania polityki gospodarczej i pomocą w monitorowaniu procesu i skutków wprowadzanych zmian.

   

  Każdy raport składa się z czterech podstawowych części:

  1. syntetycznych ocen i rekomendacji;

  2. makroekonomicznej - opisującej całość gospodarki;

  3. dwóch rozdziałów strukturalnych - poświęconych głębszej analizie wybranej dziedziny życia społeczno-gospodarczego danego kraju.

   

  Wszystkie raporty są prezentowane w czasie specjalnych seminariów w Polsce lub w Paryżu.

   

  W najnowszym, XV Przeglądzie sytuacji i polityki gospodarczej Polski, który był omawiany w OECD 8 lutego 2018r., podkreślono znaczne postępy gospodarcze Polski, które zbliżają ją do państw o wyższym poziomie rozwoju. Zwiększenie świadczeń rodzinnych i korzystna koniunktura na rynku pracy powodują wzrost dochodów gospodarstw domowych, przy jednoczesnym spadku wskaźnika ubóstwa i nierówności. Według OECD ostatnie lata w polskiej gospodarce to okres dobrej koniunktury gospodarczej. Potwierdzeniem tego jest wysokie, 4,6 proc. tempo wzrostu gospodarczego w 2017 r. – najwyższe od 2011r. Towarzyszy temu poprawa sytuacji na rynku pracy, gdzie w ostatnich miesiącach Polska notuje historycznie najniższe poziomy stopy bezrobocia, a coraz więcej przedsiębiorców nie może wręcz znaleźć pracowników. Jednocześnie polska gospodarka pozostaje zrównoważona, inflacja utrzymuje się na niskim poziomie, podobnie jak stan zadłużenia państwa. Stawia to nasz kraj w pozytywnym świetle zarówno w porównaniu do gospodarek rozwiniętych, jak i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Prognozy gospodarcze na kolejne lata również pozostają względnie optymistyczne. Głównym motorem wzrostu gospodarczego ma pozostać konsumpcja prywatna, towarzyszyć jej będzie zarazem wzrost eksportu oraz inwestycji. Analitycy organizacji spodziewają się dalszego odbudowania tych ostatnich dzięki szybszemu wykorzystaniu środków z budżetu Unii Europejskiej, ale także dzięki niskim stopom procentowym.

   

  Raport mówi też o spadku nierówności i ubóstwa w Polsce, m.in. dzięki programowi „Rodzina 500 plus”. Świadczenie to przyczyniło się również do ograniczenia ubóstwa wśród dzieci. Program też, zdaniem autorów, może przyczynić się do zwiększenia liczby urodzeń w starzejącym się polskim społeczeństwie. Jednocześnie analitycy Organizacji zauważają, że: ”świadczenia mogą skłonić kobiety o niższych kwalifikacjach do pozostania poza rynkiem pracy, co może m.in. skutkować niższą emeryturą w przyszłości”. Podobnie może działać obniżony do 60 lat wiek emerytalny dla kobiet. OECD wskazuje również, że zakres opieki nad dziećmi, pomimo wysiłków podejmowanych przez państwo, jest w dalszym ciągu niewystarczający i kosztowny, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Konieczne są tym samym większe nakłady na opiekę nad dziećmi, tak aby umożliwić łączenie pracy z życiem rodzinnym i zwiększyć udział kobiet w zatrudnieniu.

   

  Według ekspertów Organizacji, aby utrzymać wzrost poziomu życia, Polska powinna pobudzać innowacje, a także zwiększyć inwestycje w umiejętności i infrastrukturę. Z raportu wynika, że wydatki na badania i rozwój (B&R) utrzymują się na niskim poziomie, pomimo zwiększenia nakładów  publicznych i wdrożenia ulg podatkowych. Skromne zaangażowanie biznesu jest niekorzystne dla szkolnictwa zawodowego oraz poprawy umiejętności pracowników, co ogranicza modernizację i poprawę produktywności wśród małych i średnich przedsiębiorstw – podkreśla OECD.

   

  Raport OECD wskazuje na sukcesy rządu w uszczelnianiu systemu podatkowego i ograniczaniu nierównowagi finansów publicznych. Poprawa ściągalności podatków jest jednym z kluczowych elementów, które umożliwiają realizację najważniejszego celu rządu: wspierania zrównoważonego i sprawiedliwego wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym prowadzeniu polityki budżetowej zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z krajowego i unijnego prawa.

   

  W dniach 19-20 marca 2018 roku gościła w Polsce delegacja OECD pod przewodnictwem Zastępcy Sekretarza Generalnego Pani Marii Kiviniemi. Celem wizyty było publiczne ogłoszenie przeglądu gospodarczego Polski. Oprócz publikacji raportu doszło także do szeregu bilateralnych spotkań delegacji OECD z Kierownictwami Ministerstw: Przedsiębiorczości i Technologii, Finansów, Spraw Zagranicznych oraz Inwestycji i Rozwoju. Drugiego dnia, raport został zaprezentowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (UEK). Po prezentacji przeglądu, dokonanej przez Panią Kiviniemi, połączonej z omówieniem inicjatywy OECD w zakresie Inkluzywnego Wzrostu, odbyło się seminarium nt. polskiej gospodarki.

   

  W dniu 8 lutego 2016 roku odbył się XIV przegląd sytuacji i polityki gospodarczej Polski. Rozdziały tematyczne tego dokumentu poświęcone były lepszemu wykorzystaniu umiejętności i potencjału migracji oraz usprawnieniu inwestycji w infrastrukturę transportową i energetyczną.

   

  W zakresie polityki makroekonomicznej dokument podkreśla, że wzrost gospodarczy w Polsce był bardzo dynamiczny, bezrobocie spadało szybko, a deflacja występowała głównie po stronie podażowej, wzmacniając realne dochody i konsumpcję. Według raportu, aby nadal przybliżać się do poziomu najzamożniejszych krajów OECD, Polska musi unowocześnić produkcję, poprawić umiejętności pracowników i zwiększyć wskaźnik zatrudnienia kobiet i starszych pracowników. Przegląd podkreśla, że szeroko rozpowszechnione zbyt elastyczne umowy czasowe są hamulcem dla wzrostu wydajności, płac i dostępu do szkoleń.

  W pierwszym rozdziale tematycznym nt. lepszego wykorzystania umiejętności i migracji, OECD podkreśla, że pomimo znacznej poprawy wyników kształcenia szkolnego i wzrostu odsetka osób z wykształceniem wyższym, średni poziom umiejętności osób dorosłych jest znacznie niższy od poziomu odnotowywanego przez OECD. Zasadnicze wykształcenie zawodowe nie zapewnia wielu uczniom solidnych podstawowych umiejętności i nie zawsze jest dostosowane do potrzeb rynku pracy. Skutkiem obserwowanego wcześniej gwałtownego rozwoju szkolnictwa wyższego była niska jakość kształcenia w niektórych obszarach ale, co dokument podkreśla, prowadzone są reformy mające na celu poprawę jego jakości. Planowane, szersze uznawanie kwalifikacji zdobytych za granicą i nowe możliwości poświadczenia doświadczenia i umiejętności poprawiłyby możliwości zatrudnienia imigrantów.

   

  Drugi rozdział dotyczy usprawnienia inwestycji w infrastrukturę transportową i energetyczną. Jak podkreśla OECD, pomimo znacznej poprawy w zakresie infrastruktury w sektorze transportu, energetyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych wąskie gardła wciąż są barierą dla rozwoju gospodarki. Brak zintegrowanego planowania i niedostateczne umiejętności z zakresu zarządzania projektami na szczeblu lokalnym stanowiły przeszkodę dla inwestycji w infrastrukturę. Jak wskazuje raport, starzejące się moce wytwórcze energii elektrycznej i systemy ogrzewania domów wykorzystują głównie paliwa stałe. To w połączeniu z używaniem węgla niskiej jakości przez gospodarstwa domowe oraz niską wydajnością energetyczną sektora mieszkalnictwa skutkuje silnym zanieczyszczeniem powietrza w miastach, niosącym ryzyko zagrożeń zdrowotnych, oraz znaczną emisją związków węgla, przyczyniającą się do zmiany klimatu.

   

  Uroczysta prezentacja finalnego raportu z Przeglądu, z udziałem Głównego Ekonomisty OECD, C. Mann oraz ówczesnego wicepremiera Mateusza Morawieckiego, miała miejsce 22 marca 2016 roku w Warszawie. 

   

  W dniu 6 lutego 2014 roku odbył się XIII Przegląd Gospodarczy Polski, w ramach którego, oprócz tradycyjnie omawianych kwestii odnoszących się do polityki makroekonomicznej, poddano przeglądowi wybrane obszary polityki strukturalnej, tj. politykę rynku pracy oraz konkurencji.

   

  W przypadku polityki makroekonomicznej, Przegląd przedstawia pozytywną ocenę tej polityki, rekomendując jednocześnie: 1)  stopniowe podwyższanie stopy procentowej, w miarę, jak rozwój gospodarczy będzie przyspieszał i towarzyszyła temu będzie wzrastająca inflacja; 2) zadbanie o to, aby nowopowstała Rada Ryzyka Systemowego uzyskała niezależność i możliwość bezkolizyjnego funkcjonowania w ramach nadzoru nad systemem bankowym; 3) zwiększenie poziomu konsolidacji fiskalnej w 2015 roku, który umożliwiłby osiągnięcie 3-procentowego pułapu długu publicznego w tymże roku.

  W dniu 12 marca 2014 roku miała miejsce uroczysta prezentacja finalnego raportu z ww. Przeglądu, z udziałem Sekretarza Generalnego OECD, A. Gurii oraz wicepremiera J. Piechocińskiego (MG).   

   

   

  W dniu 6 lutego 2012 roku  miał miejsce XII Przegląd Gospodarczy Polski, którego przedmiotem była ogólna ocena prowadzonej przez polskie władze polityki makroekonomicznej oraz wybranych elementów polityki strukturalnej. Ponadto, w ramach Przeglądu, rozpatrywana była polityka władz w sferze ochrony zdrowia oraz wobec zmian klimatu. W przypadku polityki makroekonomicznej,  Przegląd przyniósł, generalnie, pozytywną ocenę prowadzonej polityki, z tym, że rekomendacje OECD wskazały na potrzebę: 1) wykorzystania pewnego marginesu swobody przy prowadzeniu polityki monetarnej oraz zabezpieczenia systemu bankowego przed zbytnim uzależnieniem od zagranicznych źródeł finansowania; 2) możliwie szybkiego osiągnięcia redukcji deficytu budżetowego. Odrębne rekomendacje towarzyszyły możliwości poprawy efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz minimalizacji kosztów redukcji emisji gazów cieplarnianych.

  W dniu 28 marca 2012 roku odbyła się w Warszawie uroczysta prezentacja finalnego raportu z  Przeglądu, z udziałem Sekretarza Generalnego OECD, A. Gurrii oraz wicepremiera W. Pawlaka (MG).

   

  W dniu 4 lutego 2010 roku odbył się XI Przegląd Gospodarki Polski . Tematem wiodącym przeglądu była  „Globalizacja". Poza standardową, kompleksową i szczegółową analizą polityki makroekonomicznej, przemian strukturalnych i tendencji rozwojowych w Polsce, raport z przeglądu zawiera także informacje i analizy OECD związane z planami przystąpienia Polski do strefy euro i wprowadzenia wspólnej waluty.  

   

  W dniu 23 kwietnia 2008 roku odbył się X Przegląd Gospodarki Polski, którego temat wiodący brzmiał: „Taxation". Najważniejsze rekomendacje OECD dla Polski dotyczyły m.in. konieczności: zacieśnienia polityki pieniężnej celem zmniejszenia ryzyka wyższej inflacji, zapewnienia lepszej policy-mix, wprowadzenia zmian podatkowych ukierunkowanych na wzrost zatrudnienia, dalszej obniżki klina podatkowego, rozważenia możliwości wprowadzenia podatku katastralnego, likwidacji barier administracyjnych ograniczających rozwój rynku wynajmu mieszkań oraz dalszych inwestycji w infrastrukturę drogową.

   

  W dniu 11 czerwca 2008 roku odbyła się w Warszawie konferencja prasowa promująca Przegląd, z udziałem przedstawiciela OECD, Pana Andrew Dean'a, Dyrektora Komitetu Przeglądów Gospodarczych w Departamencie Ekonomicznym. 

   

  I raport poświęcony polskiej gospodarce ukazał się w 1992 roku i dotyczył głównie oceny dokonań początkowej fazy transformacji systemowej i polityki stabilizacji, realizowanej w latach 1990-1992.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: