close

 •  
   
 • ZRZESZENIA MIĘDZYNARODOWE

 • Prawo samorządów terytorialnych do przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych zostało zagwarantowane w art. 172 ust. 2 Konstytucji RP. Zasady, na jakich samorządy mogą korzystać z tego prawa, określają przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. Nr  91, poz. 1009, z późn. zm.).

   

  Jednostki samorządu terytorialnego mogą przystępować do zrzeszeń i uczestniczyć w nich w granicach swoich zadań i kompetencji, działając zgodnie z polskim prawem wewnętrznym, polityką zagraniczną państwa i jego międzynarodowymi zobowiązaniami. Województwa przystępują do zrzeszeń zgodnie z "Priorytetami współpracy zagranicznej województwa".

   

  Przystąpienie do zrzeszenia nie może łączyć się z przekazaniem na jego rzecz lub na rzecz któregokolwiek ze zrzeszonych w nim członków wykonywania zadań publicznych przystępującej jednostki samorządu terytorialnego ani też nieruchomości lub majątkowych praw na dobrach niematerialnych przysługujących tej jednostce. Czynność prawna naruszająca ten przepis (art. 3 ustawy) jest nieważna z mocy prawa.

   

  Na przystąpienie jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych tj. wszelkich organizacji, związków i stowarzyszeń powoływanych przez społeczności lokalne co najmniej dwóch państw, zgodę wyraża minister właściwy do spraw zagranicznych w drodze decyzji administracyjnej.

   

  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę o przystąpieniu do zrzeszenia międzynarodowego bezwzględną większością głosów ustawowego składu. Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych.

  Dokumenty, w szczególności uchwała oraz statut zrzeszenia (lub inny dokument ustalający zasady działania zrzeszenia), przekazywane są ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych za pośrednictwem wojewody, który dołącza swoją opinię w sprawie.

   

  Na podstawie art. 6 ww. ustawy, jednostka samorządu terytorialnego powinna niezwłocznie poinformować o swoim przystąpieniu do zrzeszenia właściwego terytorialnie wojewodę, ministra właściwego do spraw administracji publicznej, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrowa właściwego do spraw zagranicznych.

   

  Minister właściwy do spraw administracji publicznej corocznie ogłasza w drodze obwieszczenia wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które w poprzednim roku kalendarzowym przystąpiły do zrzeszenia, współtworzyły zrzeszenie lub z niego wystąpiły, oraz wykaz rozwiązanych zrzeszeń, do których jednostki te należały, wraz ze wskazaniem tych zrzeszeń.

   

  W przypadku pojawienia się rozbieżności pomiędzy celami polityki zagranicznej państwa a polityką zrzeszenia minister właściwy do spraw zagranicznych może cofnąć zgodę na przystąpienie do zrzeszenia.

   

  Akty prawne

   

  ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. Nr  91, poz. 1009, z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: