close

 •  
   
 • ZESPÓŁ DS. MIĘDZYNARODOWYCH KWRIST

 • Zespół ds. międzynarodowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

   

  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) stanowi forum wypracowania wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego.

   

  Jej zadaniem jest rozpatrywanie problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i z polityką państwa wobec samorządu, a także spraw dotyczących samorządu terytorialnego znajdujących się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczypospolita Polska.

   

  Komisja składa się z przedstawicieli rządu i samorządu. Strona rządowa Komisji Wspólnej składa się z ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz 11 przedstawicieli powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Reprezentanci obu stron wytypowani przez członków plenum pracują w 12 zespołach problemowych oraz 3 grupach roboczych. Są dodatkowo wspierani przez ekspertów.

   

  Komisja powołuje stałe i w razie potrzeby doraźne zespoły problemowe. Zgodnie z §5 uchwały Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (MP 2007 nr 32, poz. 375) do zakresu działania takich zespołów należą sprawy objęte działami administracji rządowej, o których mowa w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 nr 65, poz. 437), lub sprawy dotyczące działalności administracji publicznej nieobjętej zakresem działów administracji rządowej. Wśród powołanych zespołów jest Zespół ds. Międzynarodowych (dawniej Polityki Europejskiej), którego prace dotyczą działu członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w UE oraz działu sprawy zagraniczne. Podobnie, jak w przypadku innych zespołów, pracami Zespołu kieruje dwoje Współprzewodniczących, ze strony rządowej (Podsekretarz Stanu w MSZ) oraz ze strony samorządowej.

   

  Współpraca w ramach KWRiST jest narzędziem ułatwiającym wypracowanie skutecznych mechanizmów włączania społeczności lokalnych we współpracę międzynarodową oraz wspieranie regionów w tym zakresie, służy także lepszej komunikacji pomiędzy resortami i koordynacji działań podejmowanych przez nie zgodnie z ich kompetencjami. Wszystkie informacje dotyczące Zespołu w szczególności dotyczące jego aktualnego składu oraz odbytych posiedzeń znajdują się na stronie KWRiST >>

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: