close

 •  
   
 • WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA

 • Samorządy województw są ważnym partnerem dla MSZ. Działania podejmowane w regionach mogą znacząco przyczyniać się do budowania trwałych relacji gospodarczych, naukowych i kulturalnych ze społecznościami innych państw, a także pomagać w skutecznej promocji Polski za granicą.

   

  Zgodnie z art. 18 pkt 14) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596, z późn. zm.), podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej należy do wyłącznej kompetencji sejmiku.

   

  Na podstawie, art. 75 ustawy o samorządzie województwa, sejmik województwa uchwala "Priorytety współpracy zagranicznej województwa, określające:

   

  • główne cele współpracy zagranicznej,
  • priorytety geograficzne przyszłej współpracy
  • zamierzenia co do przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych.

   

  Dokument ten może być uchwalany za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych.

   

  Niemal wszystkie województwa uchwaliły Priorytety w dwóch pierwszych latach istnienia samorządów wojewódzkich. W kolejnych latach wiele województw nowelizowało pierwsze Priorytety lub przyjmowało nowe. W połowie województw aktualnie obowiązujące Priorytety zostały przyjęte w ostatnich pięciu latach.

   

  Współpraca województwa ze społecznościami regionalnymi innych państw prowadzona jest zgodnie z prawem wewnętrznym, polityką zagraniczną państwa i jego międzynarodowymi zobowiązaniami, w granicach zadań i kompetencji województwa. Na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, inicjatywy zagraniczne województwa, w tym w szczególności projekty umów o współpracy regionalnej, mogą być podejmowane za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych.

   

  Każde z polskich województw prowadzi współpracę zagraniczną na podstawie co najmniej kilku formalnych umów dwustronnych. Łącznie w skali kraju funkcjonuje ok. 270 partnerstw z regionami z innych państw. Ponadto, podejmowana jest współpraca w formie wielostronnych sieci, zrzeszeń międzynarodowych, EUWT, a także w ramach projektów finansowanych ze środków UE. Wszystkie województwa utrzymują swoje przedstawicielstwa w Brukseli.

   

  Dziesięć najczęściej wybieranych kierunków współpracy zagranicznej polskich województw to Ukraina, Niemcy, Francja, Rosja, Włochy, Czechy, Szwecja, Słowacja, Chiny i Węgry.

   

  Akty prawne

   

  • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596, z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. Nr  91, poz. 1009, z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: